Το ΚΚΕ καταγγέλλει την επιχείρηση συκοφάντησής του με δημοσιεύματα για τα δάνεια των κομμάτων

Σε ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με δημο­σιεύ­μα­τα για τα δάνεια των κομ­μά­των το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονί­ζει: «Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την επι­χεί­ρη­ση συκο­φά­ντη­σής του από γνω­στά ΜΜΕ, κρα­τι­κά και ιδιω­τι­κά, που σε δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία στη­ρί­ζουν την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ και που στό­χο έχει να τσου­βα­λια­στεί το ΚΚΕ με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την επι­χεί­ρη­ση συκο­φά­ντη­σής του με δημο­σιεύ­μα­τα για τα δάνεια των κομ­μά­των.