Το ΚΚΕ καταγγέλλει την κυβέρνηση «που κλιμακώνει επικίνδυνα την ελληνική εμπλοκή στην Ερυθρά Θάλασσα»

Το ΚΚΕ, με ανα­κοί­νω­σή του, «καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, η οποία, διά στό­μα­τος του Υπουρ­γού Άμυ­νας, δηλώ­νει δια­θέ­σι­μη να ανα­λά­βει, μέσω του Στρα­τη­γεί­ου της Λάρι­σας, τη διοί­κη­ση της πολε­μι­κής επι­χεί­ρη­σης στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα». «Δεν φτά­νει, δηλα­δή, που με την απο­στο­λή φρε­γά­τας στέλ­νει προ­σω­πι­κό των Ενό­πλων Δυνά­με­ων στο ‘στό­μα του λύκου’ για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση μεγά­λων … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση «που κλι­μα­κώ­νει επι­κίν­δυ­να την ελλη­νι­κή εμπλο­κή στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα».