Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την προσπάθεια τρομοκράτησης του ionianet.gr επειδή δημοσίευσε ανακοίνωσή του

Την απα­ρά­δε­κτη προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης και  φίμω­σης του εκδό­τη και δημο­σιο­γρά­φου Βασί­λη Μαγκα­να­δέ­λη (ionianet.gr), επει­δή δημο­σί­ευ­ση ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Βόρειου Τομέα της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττικής.

Επι­ση­μαί­νει, πως παρό­τι το ΚΚΕ είναι συνη­θι­σμέ­νο στις διώ­ξεις„ είναι η πρώ­τη φορά τα τελευ­ταία χρό­νια που διώ­κε­ται μέσο και δημο­σιο­γρά­φος για­τί δημο­σί­ευ­σε ανα­κοί­νω­ση ανα­κοί­νω­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού κόμματος.

Καλεί τους γονείς του 7ου Γυμνα­σί­ου Νέας Ιωνί­ας να απο­μο­νώ­σουν τη μειο­ψη­φία που προ­έ­βη σε πρα­κτι­κές που προ­σβάλ­λουν την ιστο­ρία της πόλης.

Τέλος καλεί το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο να κατα­δι­κά­σει την επαί­σχυ­ντη ενέρ­γεια και να στη­ρί­ξει έμπρα­κτα του

 

 

kke

 

kalogrreza

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο