Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ καταγγέλλει τις απαράδεκτες κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Βενεζουέλας

Σε ανα­κοί­νω­ση για τις κυρώ­σεις της ΕΕ κατά της Βενε­ζου­έ­λας το ΚΚΕ «καταγ­γέλ­λει την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών της ΕΕ να επι­βά­λουν οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις στη Βενε­ζου­έ­λα» και επι­ση­μαί­νει ότι η « από­φα­ση αυτή στρέ­φε­ται σε βάρος του λαού της Βενε­ζου­έ­λας και απο­δει­κνύ­ει για μια ακό­μα φορά τον αντι­λαϊ­κό — αντι­δρα­στι­κό χαρα­κτή­ρα της ΕΕ, καθώς και την τακτι­κή να παρεμ­βαί­νει στα εσω­τε­ρι­κά άλλων κρα­τών και που πολ­λές φορές έχει πάρει τη μορ­φή επέμ­βα­σης, ακό­μα και με στρα­τιω­τι­κά μέσα.

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ έχει τερά­στιες ευθύ­νες για αυτή την εξέ­λι­ξη, καθώς όπως προ­κύ­πτει η από­φα­ση αυτή των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών της ΕΕ υπήρ­ξε ομό­φω­νη. Φαί­νε­ται ότι η πλή­ρης ευθυ­γράμ­μι­ση της κυβέρ­νη­σης με τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και ΕΕ εξε­λίσ­σε­ται σε όλα τα επίπεδα».

Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση: Ομό­φω­νη από­φα­ση για επι­βο­λή οικο­νο­μι­κών κυρώ­σε­ων σε βάρος της Βενεζουέλας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο