Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ καταδικάζει τη διακοπή μετάδοσης των «Russia Today» και «Sputnik» στην Ελλάδα

Ενέρ­γεια απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη χαρα­κτη­ρί­ζει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τη δια­κο­πή μετά­δο­σης ειδή­σε­ων στην Ελλά­δα από τα ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά δίκτυα «Russia Today» και «Sputnik». Σημειώ­νει ότι εντάσ­σε­ται στην προ­σπά­θεια επι­κρά­τη­σης της προ­πα­γάν­δας και των fake news από την «ευρω­α­τλα­ντι­κή» πλευ­ρά και αξιο­ποιού­νται για την εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Η δια­κο­πή μετά­δο­σης ειδή­σε­ων στην Ελλά­δα από τα ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά δίκτυα “Russia Today” και “Sputnik”, μέσα και από το “μπλο­κά­ρι­σμα” των αντί­στοι­χων ιστο­σε­λί­δων, είναι ενέρ­γεια απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη, ενώ τρο­φο­δο­τεί απει­λές σε βάρος δημο­σιο­γρά­φων και εργα­ζο­μέ­νων σε αυτά τα Μέσα. Αυτή η ενέρ­γεια δεν στρέ­φε­ται πραγ­μα­τι­κά κατά της απα­ρά­δε­κτης ρωσι­κής εισβο­λής, αλλά είναι ενταγ­μέ­νη στην προ­σπά­θεια επι­κρά­τη­σης της προ­πα­γάν­δας και των fake news που εκπο­ρεύ­ο­νται μονο­με­ρώς από την “ευρω­α­τλα­ντι­κή” πλευ­ρά και αξιο­ποιού­νται από την κυβέρ­νη­ση, για να δικαιο­λο­γη­θεί η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Είναι άλλο πράγ­μα η κρι­τι­κή στις ειδή­σεις ή πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετα­δί­δουν όλα τα μέσα (και τα παρα­πά­νω) κι άλλο ο απα­ρά­δε­κτος απο­κλει­σμός Μέσων και δημο­σιο­γρά­φων, ανά­λο­γα με το αν είναι ή όχι αρε­στό το περιε­χό­με­νο όσων μεταδίδουν.

Η κυβέρ­νη­ση έχει τερά­στια ευθύ­νη για αυτή την πρα­κτι­κή, που ανοί­γει επι­κίν­δυ­νους δρό­μους και γι’ αυτό πρέ­πει εδώ και τώρα να σταματήσει».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο