Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ καταδικάζει τη δολοφονία στελέχους του Δημοκρατικού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης από το Ισραήλ

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την δολο­φο­νία στε­λέ­χους του Δημο­κρα­τι­κού Μετώ­που για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης από το Ισρα­ήλ, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, αναφέρει:

«Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει τη γενο­κτο­νία που διε­ξά­γουν οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις κατο­χής στα παλαι­στι­νια­κά εδά­φη και ιδιαί­τε­ρα στην Λωρί­δα της Γάζας.

Καταγ­γέλ­λου­με στον ελλη­νι­κό λαό την σημε­ρι­νή δολο­φο­νία του μέλους του Π.Γ του Δημο­κρα­τι­κού Μετώ­που για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης, Ταλάλ Αμπο­δα­ρί­φε, από τις δυνά­μεις κατο­χής σε ανα­το­λι­κή συνοι­κία της πόλης της Γάζας, καθώς πρω­το­στα­τού­σε με άλλους συντρό­φους του στην από­κρου­ση των ισραη­λι­νών εισβολέων.

Το ΚΚΕ καλεί τον λαό και τη νεο­λαία να ενι­σχύ­σουν την αλλη­λεγ­γύη τους στον Παλαι­στι­νια­κό λαό ως τη δικαί­ω­ση της πάλης του! Λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη!».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο