Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ καταδικάζει τη μεταγωγή του Β. Δημάκη στις φυλακές Γρεβενών

Το Τμή­μα Δικαιο­σύ­νης της ΚΕ του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την μετα­γω­γή του Β. Δημά­κη στις φυλα­κές Γρε­βε­νών, σημειώ­νο­ντας σε ανα­κοί­νω­σή του τα εξής:

«Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την αυθαί­ρε­τη, εκδι­κη­τι­κή μετα­γω­γή του κρα­τού­με­νου φοι­τη­τή Β. Δημά­κη στις φυλα­κές Γρε­βε­νών ”για λόγους δημό­σιας τάξης και ασφά­λειας και εύρυθ­μης λει­τουρ­γί­ας του κατα­στή­μα­τος κρά­τη­σης” επει­δή διεκ­δί­κη­σε μαζί με συγκρα­τού­με­νούς του το αυτο­νό­η­το, μέτρα προ­στα­σί­ας από τον κορο­νο­ϊό. Ο ίδιος βρί­σκε­ται σε απερ­γία πεί­νας και δίψας ζητώ­ντας την επι­στρο­φή του στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, από όπου θα μπο­ρεί να συνε­χί­σει τις σπου­δές του. Το ΚΚΕ απαι­τεί την επα­να­με­τα­γω­γή του στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, χωρίς άλλη καθυ­στέ­ρη­ση, καθώς η ζωή του βρί­σκε­ται σε κίνδυνο.

Η τακτι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ να εξά­ρει την “ατο­μι­κή ευθύ­νη”, εντεί­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να τα μέτρα κατα­στο­λής και περι­στο­λής αστι­κών δημο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών, εκδη­λώ­νε­ται με τον πιο εκκω­φα­ντι­κό τρό­πο και στην κατά­στα­ση στις φυλα­κές, όπως αντί­στοι­χα και στα κέντρα κρά­τη­σης μετα­να­στών και προ­σφύ­γων. Γι’ αυτό και η κυβέρ­νη­ση έσπευ­σε να κρύ­ψει το πρό­βλη­μα κάτω από το χαλί στέλ­νο­ντας εγκύ­κλιο προς όλες τις φυλα­κές με την οποία μετα­ξύ άλλων απα­γο­ρεύ­ε­ται η εισα­γω­γή και παρά­δο­ση σε κρα­τού­με­νους φαγη­τών ή ρού­χων από τους επι­σκέ­πτες, χωρίς να υπο­λο­γί­ζει ότι δεν έχουν όλοι οι κρα­τού­με­νοι τη δυνα­τό­τη­τα να αγο­ρά­ζουν τρό­φι­μα μέσα από τη φυλα­κή, περιο­ρί­ζο­νται στο μισό όλα τα επι­σκε­πτή­ρια των κρα­του­μέ­νων κι ενώ αυτά γίνο­νται με διαχωριστικό.

Είναι, μάλι­στα, η δεύ­τε­ρη φορά που ο Β. Δημά­κης προ­χω­ρά­ει σε απερ­γία πεί­νας, καθώς το 2018, επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, χρειά­στη­καν 31 μέρες απερ­γί­ας πεί­νας και κινη­το­ποί­η­ση πλή­θους φορέ­ων προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σει να παρα­κο­λου­θή­σει τις σπου­δές του. Γι΄ αυτό και είναι προ­κλη­τι­κό να επι­διώ­κει ο ΣΥΡΙΖΑ να παρα­δώ­σει μαθή­μα­τα “αξιο­πρέ­πειας, δικαιο­σύ­νης, αλληλεγγύης”.

Το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή με την εκδή­λω­ση της παν­δη­μί­ας διεκ­δί­κη­σε άμε­σα μέτρα ουσια­στι­κής προ­στα­σί­ας για όλους τους εργα­ζό­με­νους, σε όλους τους χώρους και ειδι­κά όπου υπάρ­χει συνωστισμός.

Γι’ αυτό απαι­τεί την άμε­ση μέρι­μνα για την αντι­με­τώ­πι­ση της δια­σπο­ράς του ιού μέσα στις φυλα­κές με μέτρα υγιει­νής όπως συχνή απο­λύ­μαν­ση των χώρων και δωρε­άν χορή­γη­ση όλων των υλι­κών ατο­μι­κής υγιει­νής, ενί­σχυ­ση των ιατρεί­ων των φυλα­κών ώστε να είναι εξο­πλι­σμέ­να και στε­λε­χω­μέ­να με το απαι­τού­με­νο ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, πραγ­μα­το­ποί­η­ση δια­γνω­στι­κών τεστ στο σύνο­λο των εργα­ζο­μέ­νων και των κρα­του­μέ­νων, καθώς και τα ανα­γκαία νομι­κά και πρα­κτι­κά μέτρα για την απο­φυ­γή του συνω­στι­σμού. Αντί­στοι­χα, απαι­τεί την άμε­ση άρση των μέτρων που παρα­βιά­ζουν τα δικαιώ­μα­τα των κρα­του­μέ­νων όπως ο περιο­ρι­σμός έως και απα­γό­ρευ­ση των επισκέψεων.

Γενι­κό­τε­ρα ανα­δει­κνύ­ε­ται η ανά­γκη έντα­σης της πάλης για την κατάρ­γη­ση όλων των ποι­νι­κών δια­τά­ξε­ων που περι­στέλ­λουν λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα και ελευ­θε­ρί­ες (τρο­μο­νό­μος κλπ.), για την εξα­σφά­λι­ση σύγ­χρο­νων και αξιο­πρε­πών συν­θη­κών κρά­τη­σης, με σεβα­σμό των δικαιω­μά­των των κρα­του­μέ­νων και στή­ρι­ξη των πιο ευά­λω­των (τοξι­κο­ε­ξαρ­τη­μέ­νων κλπ.), για τη βελ­τί­ω­ση της υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­δο­μής, για τη δημιουρ­γία και στε­λέ­χω­ση των απα­ραί­τη­των κρα­τι­κών δομών με το κατάλ­λη­λο και εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό ώστε να υπάρ­χει ουσια­στι­κή πρό­λη­ψη, επι­τά­χυν­ση της ποι­νι­κής δια­δι­κα­σί­ας, αλλά και απο­τε­λε­σμα­τι­κή κοι­νω­νι­κή επα­νέ­ντα­ξη όσων εκτί­σουν την ποι­νή τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο