Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ τιμά τον κομμουνιστή εικαστικό Γ. Βαρλάμο με μεγάλη έκθεση

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ στο πλαί­σιο των 100 χρό­νων του ΚΚΕ, τιμώ­ντας το μεγά­λο κομ­μου­νι­στή ζωγρά­φο — χαρά­κτη, Γιώρ­γη Βαρ­λά­μο (1922–2013), που έφυ­γε από τη ζωή κλη­ρο­δο­τώ­ντας με τη χει­ρό­γρα­φη δημό­σια δια­θή­κη του στο ΚΚΕ το εργα­στή­ριό του και το έργο του, οργα­νώ­νει από τις 15 Δεκέμ­βρη 2017 έως τις 11 Μάρ­τη 2018 έκθε­ση στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο στην Αθή­να με θέμα «Τ’ αγριο­λού­λου­δα του Βαρλάμου».

Ο κορ­μός της έκθε­σης θα είναι τα αγριο­λού­λου­δα, που τόσο αγά­πη­σε και τα προ­σέ­φε­ρε με την τέχνη του στο κοι­νό. Πρό­κει­ται για σχέ­δια (μελέ­τες), ακρυ­λι­κά σε καμ­βά, ακουα­ρέ­λες και χαρα­κτι­κά. Στην έκθε­ση, με αφορ­μή τα 50 χρό­νια από την 21η Απρι­λί­ου 1967, θα παρου­σια­στούν επί­σης μερι­κά σχέ­δια του καλ­λι­τέ­χνη από την περί­ο­δο της δικτα­το­ρί­ας, καθώς και κάποια έργα του με θέμα τα Μετέ­ω­ρα. Οι επι­σκέ­πτες ακό­μα θα μπο­ρούν να δουν σε προ­θή­κες τα εργα­λεία του, μήτρες ξυλο­γρα­φί­ας, μελέ­τες και σημειώ­σεις του.

Τα εγκαί­νια θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν την Παρα­σκευή 15 Δεκέμ­βρη στις 19.00. Εκ μέρους της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, την έκθε­ση θα ανοί­ξει η Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, υπεύ­θυ­νη του Τμή­μα­τος Πολιτισμού.

Η έκθε­ση θα λει­τουρ­γεί Τρί­τη — Κυρια­κή, από τις 9.00 έως τις 16.00.

Γιώρ­γης Βαρ­λά­μος: Ένας μεγά­λος ζωγρά­φος – χαράκτης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο