Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο Πέτρας (3/6)

Μεγά­λη εκδή­λω­ση — συναυ­λία για να τιμή­σει τα 90 χρό­νια του μεγά­λου δημιουρ­γού Μίκη Θεο­δω­ρά­κη διορ­γα­νώ­νει η ΚΕ του ΚΚΕ, την Τετάρ­τη 3 Ιού­νη, στις 20:30, στο Θέα­τρο Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης.

Στην εκδή­λω­ση θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και θα προ­βλη­θεί βίντεο — αφιέ­ρω­μα στη ζωή και το έργο του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Θα ακο­λου­θή­σει συναυ­λία με τρα­γού­δια από διά­φο­ρα έργα του συνθέτη.

Θα ερμη­νεύ­σουν οι Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Λάκης Χαλ­κιάς, Βασί­λης Λέκ­κας, Γερά­σι­μος Ανδρε­ά­τος, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης και Ρίτα Αντω­νο­πού­λου.

Θα ενορ­χη­στρώ­σει ο Μανώ­λης Ανδρουλιδάκης.

Η είσο­δος για το κοι­νό είναι ελεύθερη.

MIKIS2

Σύμ­φω­να με το πόρ­ταλ 902.gr η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ δρο­μο­λο­γεί πούλ­μαν προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λύ­νει όσους θέλουν να μετα­βούν στην εκδή­λω­ση. Συγκεκριμένα:

  • Κέντρο Αθή­νας

Πλα­τεία Κολιά­τσου, 6.45 μ.μ.

Τέρ­μα Πατη­σί­ων, 7.00 μ.μ. (Εκκλη­σία Αγί­ας Βαρβάρας)

Παγκρά­τι, 6.30 μ.μ. από πλα­τεία Παγκρα­τί­ου («Γρη­γό­ρη»)

Γού­βα, 6.45 μ.μ. από Υμητ­τού, ένα­ντι OPEL

Νέο Κόσμο, 7.00 μ.μ από Φραντζή

Άνω Πετρά­λω­να, 7.00 μ.μ. από Σταθ­μό ΗΣΑΠ

Θησείο, 7.15 μ.μ. από Γέφυ­ρα «Που­λό­που­λου»

Καλ­λι­θέα, 6.30 μ.μ από πλα­τεία Δαβάκη

  • Δυτι­κές συνοικίες 

Μενί­δι, 7.00 μ.μ. από πλα­τεία Κάραβου

Κόκ­κι­νος Μύλος, 7.00 μ.μ. από περί­πτε­ρο Φιλαδέλφειας

Ολυ­μπια­κό Χωριό, 7.00 μ.μ. από Στέ­κι Λαϊ­κής Επιτροπής

Άνω Λιό­σια, 7.00 μ.μ. από τρι­γω­νι­κή πλατεία

Ζεφύ­ρι, 7.00 μ.μ. από γέφυ­ρα Αττι­κής Οδού

Αιγά­λεω, 7.00 μ.μ. από Θηβών και Σμύρνης

Χαϊ­δά­ρι, 7.00 μ.μ. από Παλατάκι

Περι­στέ­ρι 7.30, μ.μ. από πλα­τεία ένα­ντι ΚΕΠ Ν. Ζωής, από πλα­τεία Λόφου, από πλα­τεία Δημαρχείου

Αγ. Βαρ­βά­ρα 7.00 μ.μ. από Ταχυ­δρο­μείο, Ελ. Βενι­ζέ­λου και Μ. Αλεξάνδρου

  • Βόρειες συνοι­κί­ες

Χολαρ­γός, 7.00 μ.μ. από πλα­τεία Κύπρου

Νέο Ηρά­κλειο, 7.00 μ.μ. από τον κινη­μα­το­γρά­φο «Τρία Αστέρια»

Μετα­μόρ­φω­ση, 7.00 μ.μ. από τον Άγιο Κωνσταντίνο

Νέα Ιωνία, 7.00 μ.μ. από τον ΟΤΕ

Νέα Φιλα­δέλ­φεια, 7.00 μ.μ. από το Δημαρχείο

Μαρού­σι — Πεύ­κη, 7.00 μ.μ. από το κλει­στό γήπε­δο «Σπύ­ρος Λούης»

Μελίσ­σια, 7.00 μ.μ. από Λ.Δημοκρατίας 65

Αγία Παρα­σκευή, 7.15 μ.μ. από πλα­τεία Αγί­ας Παρασκευή

Χαλάν­δρι, 7:15 μ.μ. από γωνία Παπα­νι­κο­λή και Εθνι­κής Αντίστασης

  • Ανα­το­λι­κές συνοικίες 

Ζωγρά­φου, 6.30 μ.μ., από πλα­τεία Γαρδένιας

Και­σα­ρια­νή, 6.30 μ.μ., από πλα­τεία Καισαριανής

Βύρω­νας, 7.00 μ.μ., από πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης (Ταπη­τουρ­γεί­ου)

Ηλιού­πο­λη, 7.00 μ.μ., από Μου­σείο Εθνι­κής Αντίστασης

Υμητ­τός, 18.45, από πλα­τεία Δημαρχείου

Δάφ­νη, 7.00 μ.μ., από Γυμνα­στι­κή Ακαδημία

Λαύ­ριο, 6.30 μ.μ από το Αγαλ­μα Μεταλλωρύχων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο