Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις καλλιτεχνών και σπουδαστών καλλιτεχνικών σχολών

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει τους εκα­το­ντά­δες καλ­λι­τέ­χνες και σπου­δα­στές καλ­λι­τε­χνι­κών σχο­λών που κινη­το­ποι­ή­θη­καν χθες ενά­ντια στην εξί­σω­ση των πτυ­χί­ων τους με το απο­λυ­τή­ριο Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.

Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει:

«Χαι­ρε­τί­ζου­με τους εκα­το­ντά­δες καλ­λι­τέ­χνες και σπου­δα­στές των καλ­λι­τε­χνι­κών σχο­λών που συμ­με­τεί­χαν στη μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση ενά­ντια στην εξί­σω­ση των πτυ­χί­ων τους με το απο­λυ­τή­ριο δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης. Είναι ιδιαί­τε­ρα αισιό­δο­ξο και ελπι­δο­φό­ρο ότι οι σημε­ρι­νοί σπου­δα­στές και αυρια­νοί καλ­λι­τέ­χνες, έχο­ντας την πιο μαζι­κή και δυνα­μι­κή παρου­σία στην κινη­το­ποί­η­ση, επι­λέ­γουν τον δρό­μο του αγώ­να για τη δικαί­ω­ση των αιτη­μά­των τους.

Η κυβέρ­νη­ση, κάτω από την πίε­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ων και τη γενι­κή κατα­κραυ­γή, υπο­χρε­ώ­θη­κε να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει συνά­ντη­ση των εκπρο­σώ­πων της από τα τρία Υπουρ­γεία ‑Εσω­τε­ρι­κών, Πολι­τι­σμού και Παι­δεί­ας- με αντι­προ­σω­πεία των καλ­λι­τε­χνι­κών σωμα­τεί­ων και του συλ­λό­γου σπου­δα­στών. Στη μαρα­θώ­νια συζή­τη­ση που επα­κο­λού­θη­σε και σε μια προ­σπά­θεια να κατευ­νά­σει τη δίκαιη οργή καλ­λι­τε­χνών και σπου­δα­στών η κυβέρ­νη­ση εμφα­νί­στη­κε σαν να ακού­ει για πρώ­τη φορά τα εδώ και χρό­νια δια­τυ­πω­μέ­να και κατα­τε­θει­μέ­να αιτή­μα­τα των φορέ­ων τους.

Στην ουσία επι­βε­βαί­ω­σε την επι­μο­νή της να προ­σθέ­σει κι άλλο ένα βάρος στο φορ­τίο που σηκώ­νουν οι καλ­λι­τέ­χνες από την πολι­τι­κή των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων. Μια πολι­τι­κή που α) διαιω­νί­ζει το αίσχος της εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νης καλ­λι­τε­χνι­κής εκπαί­δευ­σης με τα δυσβά­στα­κτα δίδα­κτρα και το ανο­μοιο­γε­νές περιε­χό­με­νο και β) δια­σφα­λί­ζει, αντί για τα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα των καλ­λι­τε­χνών, τα συμ­φέ­ρο­ντα εκεί­νων που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται την εργα­τι­κή τους δύνα­μη. Αυτοί είναι οι μόνοι ωφε­λη­μέ­νοι από τα υπο­βαθ­μι­σμέ­να πτυ­χία και την κακο­πλη­ρω­μέ­νη εργα­σία των καλλιτεχνών.

Η εξέ­λι­ξη αυτή επι­βε­βαιώ­νει το συμπέ­ρα­σμα πως η μόνη γλώσ­σα που ακού­ει η κυβέρ­νη­ση είναι η γλώσ­σα των αγώνων.

Οι καλ­λι­τέ­χνες και οι σπου­δα­στές των καλ­λι­τε­χνι­κών σχο­λών χρειά­ζε­ται τώρα πιο μαζι­κά, πιο απο­φα­σι­στι­κά, πιο δυνα­μι­κά να συνε­χί­σουν τον συλ­λο­γι­κό αγώ­να τους διεκδικώντας:

Άμε­ση από­συρ­ση του κατά­πτυ­στου Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 85/22. Καμία χει­ρο­τέ­ρευ­ση των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των των απο­φοί­των καλ­λι­τε­χνι­κών σχο­λών σε κατη­γο­ρία Δ.Ε. από την Τ.Ε. που είναι σήμερα.

Ουσια­στι­κά μέτρα για την ανα­βάθ­μι­ση των καλ­λι­τε­χνι­κών σπου­δών και της αξί­ας των πτυ­χί­ων τους, όπως και των καλ­λι­τε­χνι­κών μαθη­μά­των στο σχο­λείο. Ανά­πτυ­ξη συστή­μα­τος δημό­σιας και δωρε­άν καλ­λι­τε­χνι­κής εκπαί­δευ­σης από τα σχο­λι­κά χρό­νια ως και το Πανεπιστήμιο.

Συγκρό­τη­ση δημό­σιων και δωρε­άν Ανώ­τα­των Καλ­λι­τε­χνι­κών Σχο­λών στα πανε­πι­στή­μια, που να καλύ­πτουν τα αντι­κεί­με­να των ηθο­ποιών, των χορευ­τών, των σκη­νο­θε­τών, των μου­σι­κών. Η μετα­δευ­τε­ρο­βάθ­μια καλ­λι­τε­χνι­κή εκπαί­δευ­ση δεν μπο­ρεί να υπά­γε­ται ούτε στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, ούτε στα ΙΕΚ. Σύγ­χρο­νη και υπε­ρώ­ρι­μη απαί­τη­ση είναι να γίνει απο­κλει­στι­κά Ανώτατη.»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο