Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΡΟ «δεκανίκι» της κυβέρνησης Πούτιν: Γενική επιστράτευση για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ζήτησε ο Γκενάντι Ζιουγκάνοφ

Ο πολι­τι­κός «κατή­φο­ρος» του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) προς τον εθνι­κι­σμό και την στή­ρι­ξη των συμ­φε­ρό­ντων της ρωσι­κής αστι­κής τάξης δεν έχει, ως φαί­νε­ται, τελειωμό.

Μιλώ­ντας σε ειδι­κή συνε­δρί­α­ση της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας του ΚΚΡΟ, ο πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας του κόμ­μα­τος Γκε­νά­ντι Ζιου­γκά­νοφ απηύ­θυ­νε έκκλη­ση για γενι­κή επι­στρά­τευ­ση στο πλαί­σιο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρανία.

Ανα­πα­ρά­γο­ντας τις γνω­στές πατριω­τι­κές κορώ­νες που θα ζήλευε μέχρι και ο μακα­ρί­της Βλ. Ζιρι­νόφ­σκι (ηγέ­της του ακρο­δε­ξιού Φιλε­λεύ­θε­ρου Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος), ο Ζιου­γκά­νοφ δήλω­σε πως «σήμε­ρα η τύχη της Ρωσί­ας εξαρ­τά­ται από την νίκη στο Ντον­μπάς» και ως εκ τού­του «χρειά­ζε­ται γενι­κή επι­στρά­τευ­ση στην χώρα, χρειά­ζο­νται εντε­λώς άλλοι νόμοι».

«Σε τι δια­φέ­ρει η ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση από τον πόλε­μο; Την στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση μπο­ρεί­τε να την στα­μα­τή­σε­τε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή. Τον πόλε­μο δεν μπο­ρεί­τε να τον στα­μα­τή­σε­τε, ο πόλε­μος τελειώ­νει είτε με νίκη είτε με ήττα. Θέλω να σκε­φτεί­τε ότι γίνε­ται πόλε­μος τον οποίο δεν έχου­με το δικαί­ω­μα να τον χάσου­με», ανέ­φε­ρε ο ιστό­το­πος «SOTA» επι­κα­λού­με­νος την ομι­λία του ηγέ­τη του ΚΚΡΟ στην Κρα­τι­κή Δούμα.

Επί­σης ο βου­λευ­τής του ΚΚΡΟ Μιχα­ήλ Ματ­βέ­γιεφ , ο οποί­ος τον Φεβρουά­ριο είχε ταχθεί κατά της εισβο­λής της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία , πρό­τει­νε στους συνα­δέλ­φους του βου­λευ­τές που είναι μέλη του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος «Ενιαία Ρωσία» όπως και στους επι­κε­φα­λής των περιο­χών να κατα­τα­γούν εθε­λο­ντές και να πάνε να πολε­μή­σουν, ανα­φέ­ρει ο ιστό­το­πος «Sibir.Realii».

Σημειώ­νε­ται ότι από το ξεκί­νη­μα της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία τον περα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη, στο πλαί­σιο της ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κής δια­μά­χης των ευρω­α­τλα­ντι­κών δυνά­με­ων με την Μόσχα, το ΚΚΡΟ υιο­θέ­τη­σε πλή­ρως το αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης Πού­τιν περί «απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­σης της Ουκρα­νί­ας» και «προ­στα­σί­ας των λαών του Ντον­μπάς», στη­ρί­ζο­ντας την στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση «Ζ».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από SOTA, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα ρωσι­κά ΚΚ και ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρανία

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο