Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚ Σουηδίας καταγγέλλει τις διακρίσεις σε βάρος του και ζητά την ακύρωση των πρόσφατων εθνικών εκλογών

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Με επι­στο­λή του στην Διεύ­θυν­ση διε­ξα­γω­γής των εκλο­γών το ΚΚ Σου­η­δί­ας ζητά την ακύ­ρω­σή τους λόγω των δια­κρί­σε­ων που γίνο­νται σε βάρος του και την εκ νέου διε­ξα­γω­γή τους με δημο­κρα­τι­κό τρό­πο. Παρα­θέ­του­με όλη την επιστολή:

«Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σου­η­δί­ας ασκεί έφε­ση κατά όλων των απο­τε­λε­σμά­των των γενι­κών εκλο­γών* που διε­ξή­χθη­σαν στις 11 Σεπτεμ­βρί­ου 2022. Σημειώ­νου­με ότι το εκλο­γι­κό σύστη­μα είναι και έχει σχε­δια­στεί με τέτοιο τρό­πο ώστε τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών να βγαί­νουν πάντα λίγο πολύ εκ των προ­τέ­ρων. Σε αυτή τη θέση φτά­νου­με με βάση τα εξής:

— Τα υπάρ­χο­ντα νομο­θε­τη­μέ­να και καθιε­ρω­μέ­να κόμ­μα­τα, τα οποία εμπλέ­κο­νται στο σύστη­μα που δια­χει­ρί­ζο­νται, έχουν σχε­διά­σει τους νόμους και τους κανο­νι­σμούς του δικού τους συστή­μα­τος για να ενι­σχύ­σουν τα δικά τους αποτελέσματα.

— Ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός χρη­σι­μο­ποιεί­ται από τους ισχύ­ο­ντες νόμους για να δια­νεί­μει στην ουσία τους πόρους του σκλη­ρά εργα­ζό­με­νου λαού στους κομ­μα­τι­κούς μηχα­νι­σμούς που υπο­στη­ρί­ζουν το σύστη­μα και στους γρα­φειο­κρά­τες τους με την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι όσο μεγα­λύ­τε­ρο είναι ένα κόμ­μα, τόσο περισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα μπο­ρεί επί­σης να καρ­πω­θεί, ευνο­ώ­ντας απο­τε­λε­σμα­τι­κά μεμο­νω­μέ­να κόμ­μα­τα ένα­ντι άλλων.

— Ενώ εκα­τομ­μύ­ρια πέφτουν βρο­χή στα καθιε­ρω­μέ­να κόμ­μα­τα, τα οποία τους επι­τρέ­πουν συγκε­κρι­μέ­να να απα­σχο­λούν, για παρά­δειγ­μα, εκλο­γι­κούς εκπρο­σώ­πους και υπαλ­λή­λους, η αντι­πο­λί­τευ­ση εμπο­δί­ζε­ται με τα ίδια μέσα.

— Ενώ τα χρή­μα­τα των φόρων χρη­σι­μο­ποιού­νται για την δαπά­νη των εκλο­γι­κών ψηφο­δελ­τί­ων των καθιε­ρω­μέ­νων κομ­μά­των όσον αφο­ρά την εκτύ­πω­ση και τη δια­νο­μή, η αντι­πο­λί­τευ­ση απο­κλεί­ε­ται και η ίδια ανα­λαμ­βά­νει ταυ­τό­χρο­να τα έξο­δα εκτύ­πω­σης και μετα­φο­ράς σε κάθε επι­μέ­ρους εκλο­γι­κό τμήμα.

— Αυτό σημαί­νει ότι μεγά­λα τμή­μα­τα του πλη­θυ­σμού της Σου­η­δί­ας στην πρά­ξη δεν έχουν ίσες ευκαι­ρί­ες να ψηφί­σουν τις δυνά­μεις της αντι­πο­λί­τευ­σης ή να απο­κτή­σουν γνώ­ση για αυτή, γεγο­νός που δημιουρ­γεί αδι­καιο­λό­γη­το πλε­ο­νέ­κτη­μα για τα κόμ­μα­τα του συστήματος. **

— Το σύστη­μα των ψηφο­δελ­τί­ων διευ­κο­λύ­νει τόσο τη συστη­μα­τι­κή όσο και την αυθόρ­μη­τη δολιο­φθο­ρά, όπου τα ψηφο­δέλ­τια μεμο­νω­μέ­νων κομ­μά­των με εύκο­λους τρό­πους μπο­ρούν να εξα­φα­νι­στούν για τους ψηφο­φό­ρους, όπως έχει συμ­βεί σε αρκε­τές ανα­φε­ρό­με­νες περιπτώσεις.

— Κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας αλλά και πριν, επί­σης μέσω των κρα­τι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης και των κυρί­αρ­χων εκπαι­δευ­τι­κών συστη­μά­των, τα οποία έχουν σχε­δια­στεί από τους ισχύ­ο­ντες νόμους για να ευνο­ούν πολι­τι­κά το αυτο­α­πο­κα­λού­με­νο «δημο­κρα­τι­κό» σύστη­μα, το τοπίο της πλη­ρο­φό­ρη­σης στο τρέ­χον εκλο­γι­κό σύστη­μα κυριαρ­χεί­ται από τα μεγά­λα μονο­πώ­λια καθώς και από τα κρα­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, των οποί­ων οι ανα­φο­ρές επι­κε­ντρώ­νο­νται στα δικά τους κόμματα.

— Ακο­λου­θούν τον πολι­τι­κό τους προ­σα­να­το­λι­σμό και δημιουρ­γούν μια δια­φη­μι­στι­κή κατά­στα­ση που μετα­τρέ­πε­ται σε κανό­να στον οποίο δημιουρ­γεί­ται μια αδιαμ­φι­σβή­τη­τη αντί­λη­ψη ότι οι πολί­τες πρέ­πει να επι­λέ­ξουν μετα­ξύ των καθιε­ρω­μέ­νων «δημο­κρα­τι­κών» κομμάτων.

— Το κόμ­μα μας στε­ρή­θη­κε το δικαί­ω­μα να θέσει υπο­ψη­φιό­τη­τα με το όνο­μά του. Η από­φα­ση καθυ­στέ­ρη­σε από την Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή σε σημείο που καθυ­στέ­ρη­σε η παρά­δο­ση των ψηφο­δελ­τί­ων μας και η δυνα­τό­τη­τά μας να διε­ξά­γου­με προ­ε­κλο­γι­κές εκστρα­τεί­ες με ίσους, κατ’ όνο­μα δημο­κρα­τι­κούς, όρους καθυ­στέ­ρη­σε σημαντικά.

Το άθροι­σμα αυτών των παρα­γό­ντων σημαί­νει ότι δεν μπο­ρού­με να θεω­ρή­σου­με το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα νόμι­μο, ή ακό­μη και έκφρα­ση της βού­λη­σης του σου­η­δι­κού λαού, διό­τι η όλη δια­δι­κα­σία αμαυ­ρώ­θη­κε από στρε­βλώ­σεις και παρατυπίες.

Όπως είναι τώρα, η «δημο­κρα­τία» παρα­μέ­νει μια δημο­κρα­τία για τους πλού­σιους, για εκεί­νους των οποί­ων τα συμ­φέ­ρο­ντα εκπρο­σω­πού­νται ήδη από κόμ­μα­τα που δια­τη­ρούν το σύστη­μα. η εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία δεν γίνε­ται τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο από μια μεταμ­φί­ε­ση για τη δια­τή­ρη­ση ενός θεμε­λιω­δώς άδι­κου συστήματος.

Το κρά­τος του δικού του εκλο­γι­κού συστή­μα­τος χρη­μα­το­δο­τεί σπά­τα­λα τις προ­ε­κλο­γι­κές εκστρα­τεί­ες επι­λεγ­μέ­νων κομ­μά­των με χρή­μα­τα των φορο­λο­γου­μέ­νων και συμ­βάλ­λει σε μια ήδη στρε­βλή δια­δι­κα­σία που είναι ντυ­μέ­νη με δημο­κρα­τι­κό προ­σω­πείο σε όλες τις περι­πτώ­σεις από τις οποί­ες οι πολί­τες στην πρά­ξη αντλούν τις γνώ­σεις τους. Προς όφε­λός τους, πρέ­πει να θεω­ρή­σου­με ότι οι εκλο­γές είναι νοθευμένες.

Ως εκ τού­του, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σου­η­δί­ας ζητεί την ακύ­ρω­ση του συνό­λου των εκλο­γι­κών απο­τε­λε­σμά­των και τη λήψη μέτρων για τη δια­σφά­λι­ση της διε­ξα­γω­γής δημο­κρα­τι­κών εκλογών.

ΚΚ Σου­η­δί­ας (SKP)

* Εθνι­κών, περι­φε­ρεια­κών και δημοτικών.

**Μόνο οι 100 από τους 290 δήμους δια­κί­νη­σαν ψηφο­δέλ­τια του ΚΚ Σου­η­δί­ας σε περί­που 1,5 εκα­τομ­μύ­ρια ψηφο­φό­ρους από τα 7,5 εκα­τομ­μύ­ρια εγγεγραμμένους.

Στους υπό­λοι­πους, όσους ήταν δυνα­τόν, παρα­δό­θη­καν τα ψηφο­δέλ­τια στα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα από τα μέλη και τους φίλους του κόμ­μα­τος και από τα μέλη των αδελ­φών κομ­μά­των με πρώ­το το ΚΚΕ την ημέ­ρα των εκλογών!!

Στο σύνο­λο των 6.500 εκλο­γι­κών τμη­μά­των είναι ζήτη­μα αν παρα­δό­θη­καν σε 1000 τμήματα.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο