Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το κοβάλτιο, οι Κινέζοι και η παιδική εργασία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Όσοι άνθρω­ποι κατέ­χουν κινη­τό τηλέ­φω­νο, κομπιού­τερ, όποια άλλη ηλε­κτρο­νι­κή συσκευή με επα­να­φορ­τι­ζό­με­νες μπα­τα­ρί­ες λιθί­ου έχουν επα­φή με το ορυ­κτό κοβάλ­τιο και με τα παι­διά εργά­τες του Κονγκό. 

Το 60% του σπά­νιου αλλά και απα­ραί­τη­του για τις μπα­τα­ρί­ες μετάλ­λου βρί­σκε­ται στο Κογκό σε γεω­λο­γι­κές απο­θέ­σεις εκα­τομ­μυ­ρί­ων χρόνων.

20190929 192042

Τα τελευ­ταία χρό­νια η ζήτη­ση του κοβάλ­τιου έγι­νε ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη όταν άρχι­σε η μαζι­κή παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κών αυτοκινήτων. 

Οι υπο­λο­γι­σμοί της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας μιλούν για 30 με 40.000 παι­διά έως και 7 χρο­νών που δου­λεύ­ουν στα ορυ­χεία ψάχνο­ντας για κοβάλ­τιο. Ο μεγα­λύ­τε­ρος έμπο­ρος του μεταλ­λι­κού στοι­χεί­ου είναι η Κίνα.

20190929 192131

 Η τιμή του έγι­νε τετρα­πλά­σια τα τρία τελευ­ταία χρό­νια για να πέσει το 2019 μια που και άλλες χώρες όπως η Χιλή και η Ρωσία έχουν ανα­κοι­νώ­σει πως βρέ­θη­καν νέα κοιτάσματα.

Εκτός αυτού άρχι­σαν οι Κινέ­ζοι να χρη­σι­μο­ποιούν και άλλα μέταλ­λα στις μπα­τα­ρί­ες εκτός από κοβάλτιο. 

Η Διε­θνής Αμνη­στία σε κοι­νή έρευ­να με την Αφρι­κα­νι­κή Υπη­ρε­σία Παρα­κο­λού­θη­σης Πόρων (Afrewatch), που επι­κε­ντρώ­νε­ται στα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα στην εξο­ρυ­κτι­κή βιο­μη­χα­νία, ανα­φέ­ρει σε έκθε­σή της το 2018 ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σε συνε­ντεύ­ξεις σε ενή­λι­κες και παι­διά που εργά­ζο­νταν σε πέντε εργο­τά­ξια ορυ­χεί­ων κοβαλτίου. 

 

Οι εργα­ζό­με­νοι μιλούν για εργα­σία 12 ώρες την ημέ­ρα χωρίς προ­στα­τευ­τι­κή υπο­δο­μή και ρου­χι­σμό και με πολ­λούς να έχουν σαν απο­τέ­λε­σμα σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα υγείας.

Εκτός αυτού οι εργα­ζό­με­νοι θάβο­νται κυριο­λε­κτι­κά στο χώμα από τις αιφ­νί­διες κατο­λι­σθή­σεις και υπο­χω­ρή­σεις του εδάφους. 

Η έκθε­ση ανα­φέ­ρει ότι οι ανή­λι­κοι ανθρα­κω­ρύ­χοι ηλι­κί­ας μέχρι 7 χρο­νών  μετα­φέ­ρουν βαριά φορ­τία σε σακί­δια και εργά­ζο­νται σε έντο­νη ζέστη για 1 ή 2 δολά­ρια την ημέ­ρα χωρίς μάσκες ή γάντια.

Αρκε­τά παι­διά δήλω­σαν ότι είχαν ξυλο­κο­πη­θεί από τους φύλα­κες των εργο­τα­ξί­ων και ανα­γκά­στη­καν να πλη­ρώ­σουν “πρό­στι­μα” στην παρά­τυ­πη αστυ­νο­μία μεταλ­λεί­ων που στάλ­θη­κε από κρα­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους για να εισπρά­ξει τα πρό­στι­μα-φόρους εκφο­βί­ζο­ντας τους εργαζομένους.

Η εμπο­ρία του κοβαλ­τί­ου από τα ορυ­χεία γίνε­ται από την κινε­ζι­κή εται­ρεία  Dongfang Mining (CDM), έναν από τους μεγα­λύ­τε­ρους μετα­ποι­η­τές ορυ­κτών στη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Κον­γκό και την θυγα­τρι­κή της εται­ρεία εξό­ρυ­ξης Zhejiang Huayou Cobalt Ltd (Huayou Cobalt).

20190929 192021

Η Κινέ­ζοι ελέγ­χουν τα 7 μεγα­λύ­τε­ρα ορυ­χεία ιδιο­κτη­σί­ας Molybdenum, πάνω από το ήμι­συ των προ­μη­θειών κοβαλ­τί­ου της ΛΔΚ.

Επι­πλέ­ον, οι ιδιο­κτή­τες των ορυ­χεί­ων που δεν ελέγ­χει πωλούν κυρί­ως σε κινέ­ζους εμπό­ρους και κινε­ζι­κά επε­ξερ­γα­στή­ρια κοβαλ­τί­ου, και αυτό περι­λαμ­βά­νει και την εται­ρεία Glencore, ιδιο­κτή­τη του ορυ­χεί­ου Katanga, του μεγα­λύ­τε­ρου ορυ­χεί­ου του Κογκό..

Η έκθε­ση ανα­φέ­ρει ότι η Huayou Cobalt προ­μη­θεύ­ε­ται πάνω από το 40% του κοβαλ­τί­ου της από τη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Κον­γκό και επε­ξερ­γά­ζε­ται το ακα­τέρ­γα­στο ορυ­κτό πριν το που­λή­σει σε κατα­σκευα­στές μπα­τα­ριών, οι οποί­οι προ­μη­θεύ­ουν εται­ρεί­ες όπως η Apple, η Microsoft και η Vodafone.

Μόνο που η κινέ­ζι­κη εται­ρεία δεν έχει ακού­σει πως “κάποιοι από τους νόμι­μους προ­μη­θευ­τές μας προ­σέ­λα­βαν παι­διά στα ορυ­χεία τους ή λει­τουρ­γούν σε μη ασφα­λείς συν­θή­κες εργα­σί­ας … Η Dongfang Mining (CDM) επέ­λε­ξε αυστη­ρά τους προ­μη­θευ­τές μεταλ­λεύ­μα­τος για να εξα­σφα­λί­σει την προ­μή­θεια πρώ­των υλών μέσω νόμι­μων καναλιών”. 

20190929 192154

Δηλώ­νει τα παρα­πά­νω παρό­λο που στην επαρ­χία Κατά­γκα, τοπι­κά παραρ­τή­μα­τα της κινέ­ζι­κης εται­ρεί­ας αγο­ρά­ζουν σκό­νη κοβαλ­τί­ου απευ­θεί­ας από ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες και μικρά παι­διά 0,50 σεντς τον σάκο. 

Ούτε η Apple, η Microsoft και η Vodafone, έχουν ακού­σει κάτι αλλά το ερευνούν..Ούτε η Τέσλα, η BMW, η κινέ­ζι­κη Βόλ­βο, η Ρενώ και οι άλλοι κατα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών αυτο­κι­νή­των ξέρουν κάτι..

Η υπό­θε­ση της προ­μή­θειας κοβάλ­τιου κάτω από τις συν­θή­κες που περι­γρά­ψα­με πρέ­πει να συν­δε­θεί και με την λεγό­με­νη “πρά­σι­νη” ανά­πτυ­ξη. Προ­ω­θού­νται τα ηλε­κτρι­κά αυτο­κί­νη­τα που ναι μεν δεν ρυπαί­νουν με διο­ξεί­διο του άνθρα­κα όμως οι μπα­τα­ρί­ες τους προ­έρ­χο­νται πάλι από ορυ­κτά υλι­κά και από απάν­θρω­πη παι­δι­κή εργα­σία. Μπο­ρούν αυτά να συμ­βι­βα­στούν άραγε; 

Το κυνή­γι του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους δεν βλέ­πει τίπο­τα άλλο μπρο­στά του είτε με “πρά­σι­νη” είτε με άλλου χρώ­μα­τος “ανά­πτυ­ξη” για τους λίγους και φτώ­χεια και μιζέ­ρια για τους πολλούς. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο