Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το κοινοβούλιο της Αλβανίας υπερψήφισε την πρόταση μομφής εναντίον του προέδρου της Δημοκρατίας

Την κλι­μά­κω­ση των ενδο­α­στι­κών αντι­θέ­σε­ων στην Αλβα­νία, σημα­το­δο­τεί η υπερ­ψή­φι­ση ‑με συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία- από το αλβα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο την πρό­τα­ση μομ­φής ενα­ντί­ον του προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, Ιλίρ Μέτα, με αφορ­μή την ακύ­ρω­ση της ημε­ρο­μη­νί­ας των δημο­τι­κών εκλογών.

Την κυβερ­νη­τι­κή πρό­τα­ση υπερ­ψή­φι­σαν εκα­τό βου­λευ­τές και άλλοι εφτά την καταψήφισαν.

Κατό­πιν αυτού, ανοί­γουν οι δια­δι­κα­σί­ες για πιθα­νή καθαί­ρε­ση, αργό­τε­ρα, του προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, που στην Αλβα­νία εκλέ­γε­ται από την βουλή.

Με ανα­κοί­νω­σή του, ο πρό­ε­δρος Μέτα, ο οποί­ος νωρί­τε­ρα είχε συνα­ντη­θεί με την Αμε­ρι­κα­νί­δα επι­τε­τραμ­μέ­νη στα Τίρα­να και για τον λόγο αυτό δεν εμφα­νί­στη­κε στην προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη από τον ίδιο συνέ­ντευ­ξη τύπου, χαρα­κτή­ρι­σε την συνε­δρί­α­ση της Βου­λής ως «ποτά­μι ύβρε­ων και ρητο­ρι­κής που δεν εξυ­πη­ρε­τεί την επί­λυ­ση της κρί­σης και ούτε την κοι­νω­νι­κή ειρή­νη στη χώρα».

Υπο­στή­ρι­ξε ότι το προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα για την ακύ­ρω­ση της ημε­ρο­μη­νί­ας των δημο­τι­κών εκλο­γών, έχει συνταγ­μα­τι­κή νομι­μο­ποί­η­ση και ως στό­χο την απο­φυ­γή της απο­στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κής διέ­νε­ξης, ενώ δήλω­σε πως αυτό παρα­μέ­νει σε ισχύ και είναι υπο­χρε­ω­τι­κό προς εφαρ­μο­γή απ΄ όλους.

Ο πρό­ε­δρος Μέτα εγγυ­ή­θη­κε ότι οι Αλβα­νοί πολί­τες θα ψηφί­σουν σύντο­μα σε μια άλλη ημε­ρο­μη­νία, πέρα από αυτήν της 30ης Ιού­νη, η οποία, όπως είπε, θα προ­κύ­ψει από τις δια­βου­λεύ­σεις με τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα που ήδη έχουν αρχί­σει και είναι σε εξέλιξη.

Η ανα­κοί­νω­ση κατα­λή­γει με δήλω­σή του, ότι δεν πρό­κει­ται να παραι­τη­θεί, ενώ κάλε­σε τους πολι­τι­κούς της χώρας «να συμ­βά­λουν για την πορεία της χώρας προς την Ευρω­παϊ­κή Ένωση».

Είχε προη­γη­θεί σφο­δρή επί­θε­ση ενα­ντί­ον του προ­έ­δρου από τον πρω­θυ­πουρ­γό, Έντι Ράμα, από το βήμα της βου­λής, κατη­γο­ρώ­ντας τον ότι απο­τε­λεί μέρος της στρα­τη­γι­κής της αντι­πο­λί­τευ­σης για την ανα­κο­πή των μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων που ο ίδιος εφαρ­μό­ζει και οι οποί­ες θα οδη­γή­σουν την χώρα στην Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

Εν τω μετα­ξύ, αργά το από­γευ­μα η εισαγ­γε­λία Τιρά­νων ανα­κοί­νω­σε ότι έκρι­νε τον αρχη­γό της Αξιω­μα­τι­κής Αντι­πο­λί­τευ­σης, Λουλ­ζίμ Μπά­σα, «άτο­μο υπό ανά­κρι­ση», καλώ­ντας τον να παρου­σια­στεί στον εισαγ­γε­λέα την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα. Ο Μπά­σα εμπλέ­κε­ται από την εισαγ­γε­λία ως ύπο­πτος σε υπό­θε­ση ρωσι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης με σκο­πό την προ­βο­λή του ηγε­τι­κού του προ­φίλ στις ΗΠΑ.

Σημειώ­νε­ται, ότι νωρί­τε­ρα σήμε­ρα, ο Μπά­σα προ­έ­βη σε σκλη­ρές δηλώ­σεις κατά του πρω­θυ­πουρ­γού Έντι Ράμα, κατη­γο­ρώ­ντας τον ότι ήρθε στην κυβέρ­νη­ση με τα χρή­μα­τα του οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος και ότι από κοι­νού με την μαφία επι­διώ­κει να κατα­λά­βει όλους τους θεσμούς της δημο­κρα­τί­ας στη χώρα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο