Το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας μεταξύ σφύρας και άκμονος

Είδα­με στα προη­γού­με­να πως ‑σχε­δόν εν τη γενέ­σει της η δια­δι­κα­σία της μετά­βα­σης από το φασι­σμό στη δημο­κρα­τία ήδη από το 1974 οδη­γή­θη­κε στην εναλ­λα­γή, χωρίς ριζι­κές ανα­τρο­πές παρά τις μεγά­λες προσ­δο­κί­ες (ή αυτα­πά­τες). Απε­λευ­θέ­ρω­ση, δημο­κρα­τία, σοσια­λι­σμός — Δικαιώ­μα­τα, βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών δια­βί­ω­σης — κοι­νω­νι­κή πρό­ο­δος Κατά της εκμε­τάλ­λευ­σης και της φτω­χο­ποί­η­σης. 6 Μάρ­τη 2021 Με … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Πορ­το­γα­λί­ας μετα­ξύ σφύ­ρας και άκμο­νος.