Το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας στον αγώνα για “δημοκρατία & σοσιαλισμό”

Στα προη­γού­με­να του αφιε­ρώ­μα­τος «Στα 100 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΚΚ – 49 από την “επα­νά­στα­ση” των γαρυ­φάλ­λων» είδα­με τη δια­χρο­νι­κή –στα­δια­κή εξέ­λι­ξη της διο­λί­σθη­σης του ΚΚ Πορ­το­γα­λί­ας, από 8ο συνέ­δριο  (1976) και ειδι­κό­τε­ρα από το 9ο, όπου στις επε­ξερ­γα­σί­ες «για μια προηγ­μέ­νη δημο­κρα­τία» το δίλημ­μα δεξιά-αντι­­δε­­ξιά γίνε­ται κυρί­αρ­χο. Οι αξί­ες του Απρί­λη μπρο­στά … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Πορ­το­γα­λί­ας στον αγώ­να για “δημο­κρα­τία & σοσια­λι­σμό”.