Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το “κορίτσι” του Πικάσο πωλήθηκε 115 εκατομμύρια δολάρια

Ο πίνα­κας του Πάμπλο Πικάσ­σο “La Fillette a la corbeille fleurie” που παρου­σιά­ζει ένα γυμνό κορί­τσι να κρα­τά ένα πανέ­ρι με λου­λού­δια κατα­κυ­ρώ­θη­κε αντί 115 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων στην πρώ­τη μεγά­λη δημο­πρα­σία που οργά­νω­σε ο οίκος Christie’s στη Νέα Υόρ­κη με έργα της τερά­στιας συλ­λο­γής Ροκφέλερ.

Χθες επί­σης, ρεκόρ κατα­γρά­φη­καν από την πώλη­ση δύο έργων των γάλ­λων ζωγρά­φων Κλοντ Μονέ και Ανρί Ματίς.

Το “κορί­τσι” αγό­ρα­σαν απευ­θεί­ας από τον Ισπα­νό καλ­λι­τέ­χνη η αμε­ρι­κα­νί­δα συλ­λέ­κτρια Γερ­τρού­δη Στάιν και ο αδελ­φός της Λίο, οι οποί­οι τότε διέ­με­ναν στο Παρί­σι. Το ποσό της πώλη­σής του είναι το έκτο υψη­λό­τε­ρο για πίνα­κα που πωλεί­ται σε δημο­πρα­σία, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων προ­μη­θειών και εξόδων.

Ο Πικά­σο (1881–1973) είναι ο μόνος ζωγρά­φος του οποί­ου έργα έχουν πωλη­θεί σε τιμή που ξεπερ­νά τα 100 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια κατά τη διάρ­κεια δημο­πρα­σί­ας. Πλέ­ον τέσ­σε­ρις είναι οι πίνα­κες του ζωγρά­φου που έχουν πωλη­θεί σε τόσο υψη­λό ποσό.

Ο πίνα­κας αυτός ήταν το σημα­ντι­κό­τε­ρο έργο της συλ­λο­γής που ανή­κε στον Ντέι­βιντ Ροκ­φέ­λερ, που πέθα­νε πέρυ­σι σε ηλι­κία 101 ετών, και στη σύζυ­γό του Πέγκι. Ο Ντέι­βιντ ήταν εγγο­νός του μεγι­στά­να του πετρε­λαί­ου Τζον Ροκφέλερ.

Στη χθε­σι­νή δημο­πρα­σία επί­σης, ο πίνα­κας του Κλοντ Μονέ (1840–1926) “Νympheas en fleurs” πωλή­θη­κε 84,6 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια καταρ­ρί­πτο­ντας επί­σης ρεκόρ. Ο πίνα­κας που φιλο­τε­χνή­θη­κε στο Ζιβερ­νί μετα­ξύ 1914 και 1917 ξεπέ­ρα­σε το ρεκόρ που κατεί­χε ο πίνα­κας “Meule” του ίδιου ζωγρά­φου, που πωλή­θη­κε αντί 81,4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων τον Νοέμ­βριο του 2016 στη Νέα Υόρκη.

monet

Όσο για τον πίνα­κα “Odalisque couchee aux magnolias” του 1923 του συμπα­τριώ­τη του Ανρί Ματίς (1869–1954) πωλή­θη­κε αντί 80,7 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, κατα­γρά­φο­ντας άλλο ρεκόρ. Το προη­γού­με­νο ρεκόρ κατεί­χε ο πίνα­κας “Les coucous, tapis bleu et rose” του ίδιου καλ­λι­τέ­χνη που είχε κατα­κυ­ρω­θεί αντί 46,4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων (35,9 εκατ. ευρώ) στη δημο­πρα­σία της συλ­λο­γής των Ιβ Σεν Λοράν και Πιέρ Μπερζέ.

matisse

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο