Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το κουβανικό εμβόλιο κατά του καρκίνου του πνεύμονα ξεκινάει την διάθεσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες

Το Cimavax-EGF, είναι ένα κου­βα­νι­κό εμβό­λιο κατά του καρ­κί­νου του πνεύ­μο­να, το οποίο κατα­κτά την επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών με βάση τα επι­τεύγ­μα­τα που συγκε­ντρώ­θη­καν σε μελέ­τες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν. Το εμβό­λιο κυκλο­φό­ρη­σε μετά από περισ­σό­τε­ρες από δύο δεκα­ε­τί­ες έρευ­νας και έχει δεί­ξει ικα­νο­ποι­η­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα σε ασθε­νείς σε προ­χω­ρη­μέ­να στά­δια καρ­κί­νου του πνεύμονα.

Το Κου­βα­νι­κό Κέντρο Μορια­κής Ανο­σο­λο­γί­ας (CIM) και το Ερευ­νη­τι­κό Κέντρο Καρ­κί­νου Roswell Park στο Μπά­φα­λο, στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες της Αμε­ρι­κής, ένω­σαν τις δυνά­μεις τους πριν από μερι­κά χρό­νια για να διευ­κο­λύ­νουν την πρό­σβα­ση σε εξο­πλι­σμό και αντι­δρα­στή­ρια προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θή­σουν την ανά­πτυ­ξη του φαρ­μά­κου, ανέ­φε­ρε το Russia Today .

Η δημιουρ­γία της μονα­δι­κής κοι­νο­πρα­ξί­ας μετα­ξύ της Κού­βας και των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, της Innovative Immunotherapy Alliance, μιας βιο­τε­χνο­λο­γι­κής εται­ρεί­ας για την εισα­γω­γή του φαρ­μά­κου στην κοι­νω­νία των ΗΠΑ, διευ­κό­λυ­νε την πρό­σβα­ση της Κού­βας σε εξο­πλι­σμό και αντι­δρα­στή­ρια που είναι πολύ δύσκο­λο να απο­κτη­θούν λόγω των περιο­ρι­σμών του μονο­με­ρούς οικο­νο­μι­κού, χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού και εμπο­ρι­κού απο­κλει­σμού που επέ­βα­λαν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες στο νησί . Στις ΗΠΑ ο κόσμος μπο­ρεί πλέ­ον να έχει πρό­σβα­ση σε ένα φάρ­μα­κο με εξαι­ρε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα και προοπτικές.

Η για­τρός Elia Neninger, η οποία συμ­με­τεί­χε στις κλι­νι­κές δοκι­μές του θερα­πευ­τι­κού εμβο­λί­ου από την αρχή, δια­βε­βαί­ω­σε στον ρωσι­κό τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ότι το φάρ­μα­κο έχει δύο μεγά­λα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα : λίγες ανε­πι­θύ­μη­τες ενέρ­γειες και μια λύση στον καρ­κί­νο του πνεύ­μο­να, που είναι ένα σοβα­ρό πρό­βλη­μα υγεί­ας στην Κούβα .

Ο ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής του Κέντρου Μορια­κής Ανο­σο­λο­γί­ας Kalet León Monzón είπε ότι οι ασθε­νείς που έλα­βαν το εμβό­λιο αναρ­ρώ­νουν από προ­χω­ρη­μέ­νο καρ­κί­νο όγκου και θα μπο­ρού­σαν να έχουν την προ­ο­πτι­κή επι­βί­ω­σης σε φυσιο­λο­γι­κές συν­θή­κες σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα, σύμ­φω­να με το Russia Today.

Ένας από τους δικαιού­χους του εμβο­λί­ου, ο Miguel Creus, ένας ασθε­νής που άρχι­σε να λαμ­βά­νει το Cimavax πριν από 15 χρό­νια, όταν η ασθέ­νεια βρι­σκό­ταν στο στά­διο τέταρ­το και το εμβό­λιο βρι­σκό­ταν σε κλι­νι­κές δοκι­μές, δια­βε­βαιώ­νει ότι το φάρ­μα­κο έχει παρα­τεί­νει τη ζωή του με μια ικα­νο­ποι­η­τι­κή κατά­στα­ση υγεί­ας, και ότι προς το παρόν δεν έχει ίχνη όγκων ή συμ­πτώ­μα­τα της νόσου.

Παρά τις επι­πτώ­σεις του οικο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών κατά της Κού­βας, η συνερ­γα­σία μετα­ξύ των δύο ιδρυ­μά­των συνε­χί­ζε­ται και το Cimavax ξεπερ­νά τις προ­κλή­σεις. Επί του παρό­ντος, υπάρ­χουν κλι­νι­κές δοκι­μές που συν­δυά­ζουν αυτό το κου­βα­νέ­ζι­κο εμβό­λιο με άλλες επι­τυ­χη­μέ­νες θερα­πεί­ες για τον καρ­κί­νο και μελε­τώ­νται τα απο­τε­λέ­σμα­τά τους σε άτο­μα υψη­λού κιν­δύ­νου ή ασθε­νείς στα αρχι­κά στά­δια της νόσου.

Σύμ­φω­να με ορι­σμέ­νες μελέ­τες, ο καρ­κί­νος του πνεύ­μο­να είναι ο τρί­τος πιο συχνός καρ­κί­νος στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και ο πιο θανα­τη­φό­ρος. Αυτό το κου­βα­νέ­ζι­κο φάρ­μα­κο θα μπο­ρού­σε να είναι μια πολ­λά υπο­σχό­με­νη ανα­κού­φι­ση, ένα καλό παρά­δειγ­μα των πλε­ο­νε­κτη­μά­των που θα είχαν και τα δύο έθνη εάν είχαν μια κανο­νι­κή σχέση.

Granma.cu μέσω havanaradio.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο