Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Το κράτος είστε εσείς»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Αστυ­νο­μι­κά οχή­μα­τα που ορμά­νε κατά δια­δη­λω­τών στο κέντρο της πόλης. Διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ που δια­λύ­ουν ειρη­νι­κές συγκε­ντρώ­σεις με χημι­κά και γκλοπ. Μπου­λού­κια κου­κου­λο­φό­ρων να χαριε­ντί­ζο­νται με ΜΑΤα­τζή­δες λίγο πριν αρχί­σουν οι οδο­μα­χί­ες και τα «επει­σό­δια». Φασι­στοει­δή με στο­λή να παρι­στά­νουν τους ντα­ή­δες σε γυναί­κες, ηλι­κιω­μέ­νους και παι­διά. Δυνά­μεις κατα­στο­λής παντού: Από τα πανε­πι­στή­μια, στα οποία έχουν στρα­το­παι­δεύ­σει, μέχρι τις γει­το­νιές όπου λαμ­βά­νουν χώρα εξώ­σεις λαϊ­κών οικογενειών.

Οι κυβερ­νή­σεις φεύ­γου­νε, μα η αστυ­νο­μι­κή βία και κατα­στο­λή μένει. Την βλέ­που­με, την έχου­με ζήσει, σε όλες της τις απο­χρώ­σεις: Μπλε της ΝΔ, πρά­σι­νο του ΠΑΣΟΚ, πολύ­χρω­μο του ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρό­βλη­μα με την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία δεν ήταν, ούτε είναι, ζήτη­μα εκπαί­δευ­σης η «εκδη­μο­κρα­τι­σμού» της. Είναι ζήτη­μα βαθιά συστημικό.

Σχε­τί­ζε­ται με το ποια πολι­τι­κή και ποια ταξι­κά συμ­φέ­ρο­ντα καλεί­ται να υπη­ρε­τή­σει η Αστυ­νο­μία. Και εδώ δεν χωρά­ει καμία παρερ­μη­νεία: Η αστυ­νο­μία είναι ο κατα­σταλ­τα­τι­κός μηχα­νι­σμός του κρά­τους. Του αστι­κού κρά­τους. Του κρά­τους που από την ίδρυ­σή του μέχρι σήμε­ρα γίνε­ται διαρ­κώς ολο­έ­να και πιο αντι­δρα­στι­κό, πιο εχθρι­κό, πιο εγκλη­μα­τι­κό απέ­να­ντι στον «εχθρό λαό».

«Δεν υπάρχει κανένα κράτος, έστω και το πιο δημοκρατικό, που να μην έχει στο σύνταγμά του παραθυράκια και επιφυλάξεις, που εξασφαλίζουν στην αστική τάξη τη δυνατότητα να κινητοποιεί στρατεύματα ενάντια στους εργάτες, να κηρύσσει το στρατιωτικό νόμο κτλ. “σε περίπτωση διατάραξης της τάξης” — Στην πραγματικότητα, σε περίπτωση που η εκμεταλλευόμενη τάξη “παραβιάζει” το καθεστώς της σκλαβιάς της και κάνει προσπάθειες να φέρεται όχι δουλικά».

-Β.Ι. Λένιν, «Η προ­λε­τα­ρια­κή επα­νά­στα­ση και ο απο­στά­της Κάου­τσκι», «Απα­ντα», εκδ. «Σύγ­χρο­νη Επο­χή», τ. 37

Δεν είναι, επο­μέ­νως, ούτε η «κακιά η ώρα», ούτε τα όπλα «που εκπυρ­σο­κρο­τούν», ούτε οι «ανεκ­παί­δευ­τοι αστυ­νο­μι­κοί». Σε κάθε έκφαν­ση της αστυ­νο­μι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, κτη­νω­δί­ας και κατα­στο­λής αντι­κα­το­πτρί­ζε­ται η περι­βό­η­τη φρά­ση που είχε εκστο­μί­σει πριν τριά­ντα χρό­νια ο τότε πρω­θυ­πουρ­γός Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης, πατέ­ρας του σημε­ρι­νού πρω­θυ­πουρ­γού, απευ­θυ­νό­με­νος στα Σώμα­τα Ασφα­λεί­ας: «Το κρά­τος είστε εσείς».

Αυτό το «κρά­τος τους», που δια­χρο­νι­κά ζέχνει σαπί­λα απ’ όλους τους πόρους του, η πάλη του λαού, των εργα­ζό­με­νων, της νεο­λαί­ας, οφεί­λει να το τσακίσει.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο