Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το κράτος…

Το κρά­τος, που δημιουρ­γεί τάχα «περισ­σό­τε­ρες και καλύ­τε­ρες δου­λειές», έστει­λε χτες άλλον έναν εργά­τη στον τάφο και δύο στο νοσο­κο­μείο, στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη, χώρια οι τραυ­μα­τί­ες στο Ναυ­πη­γείο Σπα­νό­που­λου. Το ίδιο κρά­τος — θεμα­το­φύ­λα­κας των επεν­δύ­σε­ων και της «πρά­σι­νης» ανά­πτυ­ξης σάπι­σε στο ξύλο τους κατοί­κους χωριού της Κοζά­νης που δεν θέλουν το μέρος τους να γίνει …δάσος φωτο­βολ­ταϊ­κών, στο φόντο της απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης. Το «ψηφια­κό κρά­τος» έκα­νε το θαύ­μα του και μια αντι­δρα­στι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση, όπως η τρά­πε­ζα θεμά­των, την ανα­βάθ­μι­σε σε βασα­νι­στή­ριο για χιλιά­δες μαθη­τές, που ταλαι­πω­ρή­θη­καν χτες και φορ­τώ­θη­καν έξτρα άγχος στις εξε­τά­σεις τους. Και, βέβαια, το ίδιο κρά­τος συνε­χί­ζει ακά­θε­κτο την προ­ε­τοι­μα­σία για την 3η δόση από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, με τον απελ­θό­ντα πρω­θυ­πουρ­γό να αφή­νει στον υπη­ρε­σια­κό οδη­γί­ες ακό­μα και για τρο­πο­ποι­ή­σεις (εννο­εί­ται προς το χει­ρό­τε­ρο) στα αντι­λαϊ­κά προαπαιτούμενα.

… έχει συνέχεια

Και να σκε­φτεί κανείς ότι όλα αυτά συμ­βαί­νουν με υπη­ρε­σια­κή κυβέρ­νη­ση! Που σημαί­νει ότι το αντι­λαϊ­κό κρά­τος και η πολι­τι­κή του έχουν συνέ­χεια, οποιοσ­δή­πο­τε κι αν βρί­σκε­ται στο τιμό­νι, ακό­μα κι αν βρι­σκό­μα­στε στη μετά­βα­ση από τη μία κυβέρ­νη­ση στην επό­με­νη. Και επει­δή η επί­θε­ση αυτή θα κλι­μα­κω­θεί από την επό­με­νη κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με τη συναί­νε­ση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων, ο λαός έναν μόνο θα έχει στο πλευ­ρό του την επό­με­νη μέρα, όταν θα παλεύ­ει για να γυρ­νά­ει ζωντα­νός από τα κάτερ­γα της εργο­δο­σί­ας, ενά­ντια στην κατα­στο­λή και στην κατα­στρο­φή της ζωής του από τις «πρά­σι­νες» μπίζ­νες, για τα μορ­φω­τι­κά δικαιώ­μα­τα των παι­διών, ενά­ντια σε παλιά και νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα: Το ΚΚΕ! Γι’ αυτό πρέ­πει να το δυνα­μώ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο στις ερχό­με­νες εκλογές!

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο