Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Κρεμλίνο θα δώσει πληροφορίες για τους οργανωτές της «προβοκάτσιας» στην Μπούτσα

O εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ δήλω­σε σήμε­ρα ότι οι πρό­ε­δροι της Ρωσί­ας και της Λευ­κο­ρω­σί­ας συζή­τη­σαν για την «σκη­νο­θε­τη­μέ­νη προ­βο­κά­τσια» στην Μπού­τσα και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για αυτούς που την οργά­νω­σαν θα δημο­σιευ­θούν στην ώρα τους, δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους την Παρασκευή .

«Φυσι­κά, αυτό το θέμα συζη­τή­θη­κε», είπε ο εκπρό­σω­πος, απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση εάν οι δύο ηγέ­τες συζή­τη­σαν την πρό­κλη­ση στην Μπού­τσα και τους διορ­γα­νω­τές της.

«Είναι γνω­στό και απο­δει­κνύ­ε­ται με αρκε­τές λεπτο­μέ­ρειες και με επι­χει­ρή­μα­τα, ότι πρό­κει­ται για μια συνο­λι­κή μυθο­πλα­σία και για μια σκό­πι­μα σκη­νο­θε­τη­μέ­νη σκη­νή», υπο­γράμ­μι­σε ο Πεσκόφ, ωστό­σο απέ­φυ­γε να πει ποια χώρα συγκε­κρι­μέ­να βρί­σκε­ται πίσω από αυτή τη σκη­νο­θε­σία. «Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες θα δημο­σιευ­τούν στην ώρα τους», είπε ο εκπρόσωπος.

Νωρί­τε­ρα, ο Λευ­κο­ρώ­σος πρό­ε­δρος, Αλε­ξά­ντρερ Λου­κα­σέν­κο είχε δηλώ­σει στο Associated Press ότι Βρε­τα­νοί έφτα­σαν στην Μπού­τσα από την Λβιβ για να προ­ε­τοι­μά­σουν «επι­θέ­σεις πλη­ρο­φό­ρη­σης». Σύμ­φω­να με τον Λου­κα­σέν­κο, οι διορ­γα­νω­τές της σκη­νο­θε­σί­ας είναι «κυρί­ως οι Βρετανοί».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας υπο­στη­ρί­ζει ότι η «σφα­γή της Μπού­τσα» είναι σκη­νο­θε­τη­μέ­νη καθώς οι ρωσι­κές δυνά­μεις απο­σύρ­θη­καν πλή­ρως από την πόλη στις 30 Μαρ­τί­ου, ενώ οι «απο­δεί­ξεις των εγκλη­μά­των» εμφα­νί­στη­καν μόλις τέσ­σε­ρις ημέ­ρες αργό­τε­ρα, όταν οι υπάλ­λη­λοι της Ουκρα­νι­κής Υπη­ρε­σί­ας Ασφα­λεί­ας έφτα­σαν στην πόλη.

Το υπουρ­γείο ισχυ­ρί­ζε­ται επί­σης ότι στις 31 Μαρ­τί­ου, ο δήμαρ­χος της Μπού­τσα, Ανα­τό­λι Φεντο­ρούκ επι­βε­βαί­ω­σε στη δήλω­σή του σε βίντεο ότι δεν υπήρ­χαν ρωσι­κές δυνά­μεις στην πόλη, αλλά δεν ανέ­φε­ρε ότι δεν υπήρ­χαν πτώ­μα­τα αμά­χων στους δρόμους.

Από την πλευ­ρά του, ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ χαρα­κτή­ρι­σε την κατά­στα­ση στην Μπού­χα «επί­θε­ση ψευ­δών ειδήσεων».

Πηγή: 902.gr / TASS

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο