Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το μήνα που πάρα πολλά νοικοκυριά θα χρειάζονται το ρεύμα για να ζεσταθούν, θα το πληρώσουν ακριβότερα κατά 30%!!!

Aυξη­μέ­νες κατά περί­που 30% θα είναι οι χρε­ώ­σεις των προ­μη­θευ­τών ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος τον Ιανουά­ριο σε σχέ­ση με τον Δεκέμ­βριο, ως απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής της απε­λευ­θέ­ρω­σης της αγο­ράς Ενέρ­γειας και της ενερ­γεια­κής κρί­σης που επι­τα­χύν­θη­κε λόγω του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρανία.

Με βάση τις ανα­κοι­νώ­σεις των παρό­χων ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, ο μέσος όρος των χρε­ώ­σε­ων του Ιανουα­ρί­ου δια­μορ­φώ­νε­ται στα 0,44 ευρώ ανά κιλο­βα­τώ­ρα, όταν τον Δεκέμ­βριο ήταν περί­που 0,347 ευρώ.

Πιο ανα­λυ­τι­κά τα τιμο­λό­για των προ­μη­θευ­τών για τον Ιανουά­ριο έχουν ως εξής:

– Από τη ΔΕΗ το κόστος για τον Ιανουά­ριο θα είναι 0,489 ευρώ για την 1η κλί­μα­κα κατα­νά­λω­σης (εως 500 Kwh. Για κατα­να­λώ­σεις άνω των 500 kWh η χρέ­ω­ση θα είναι 0,501 ευρώ.

– Η Protergia ανα­κοί­νω­σε χρέ­ω­ση 0,448 ευρώ ανά kWh, από 0,368 ευρώ λεπτά που ήταν τον Δεκέμβριο.

– Η ΗΡΩΝ για το πρό­γραμ­μα Generous ανα­κοί­νω­σε χρέ­ω­ση 0,360 ευρώ ανά kWh με την έκπτω­ση συνέ­πειας (20%).

– Η χρέ­ω­ση της Αέριο Αττι­κής είναι 0,358 ανά KWh, με την έκπτω­ση συνέ­πειας (5%).

– Η τιμή της ZeniΘ δια­μορ­φώ­νε­ται στα 0,465 λεπτά ανά kWh τον επό­με­νο μήνα.

– H NRG ανα­κοί­νω­σε 0,44 ανά kWh για το πρό­γραμ­μα Prime,

– Η ΕΛΙΝ στο πρό­γραμ­μα Power On! Home Comfort χρε­ώ­νει 0,375 ευρώ ανά kWh.

Volterra: Ανα­κοί­νω­σε χρέ­ω­ση 51,8 λεπτά ανά kWh, χρέ­ω­ση αυξη­μέ­νη κατά 30% από τον μήνα που δια­νύ­ου­με (39,8 λεπτά).

Η κυβέρ­νη­ση με τις επι­δο­τή­σεις-κοροϊ­δία ισχυ­ρί­ζε­ται ότι αντι­με­τω­πί­ζει το τσου­νά­μι ακρί­βειας, επι­χει­ρώ­ντας να εξα­πα­τή­σει τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά. Επι­τα­κτι­κή όσο ποτέ η πρό­τα­ση του ΚΚΕ, που εμπε­ριέ­χε­ται και στις τρο­πο­λο­γί­ες που επα­να­κα­τέ­θε­σε στη Βου­λή για επα­να­φο­ρά του 13ου — 14ου μισθού και σύντα­ξης, κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ σε τρό­φι­μα, είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, καύ­σι­μα, Ενέρ­γεια κλπ.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο