Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το «Μακελειό» τρομοκρατεί εργαζόμενη επειδή συμμετείχε στην απεργία

Την προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης εργα­ζό­με­νης από την εργο­δο­σία στην εφη­με­ρί­δα «Μακε­λειό» καταγ­γέλ­λει το Συν­δι­κά­το Τύπου και Χάρ­του. Η εργα­ζό­με­νη, μέλος του Συν­δι­κά­του, συμ­με­τεί­χε στην απερ­γία που είχαν προ­κη­ρύ­ξει οι ενώ­σεις στον Τύπο και τα ΜΜΕ, καθώς και το Συν­δι­κά­το, την Τετάρ­τη 15 Μάρ­τη, στο πλαί­σιο των απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων για το έγκλη­μα στα Τέμπη.

Ο εκδό­της λοι­πόν της εφη­με­ρί­δας την επό­με­νη μέρα «επι­τέ­θη­κε φρα­στι­κά» στην εργα­ζό­με­νη, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι «δεν μπο­ρεί ο εργα­ζό­με­νος να αφή­νει τη δου­λειά του και να κάνει απερ­γία», της συνέ­στη­σε, μάλι­στα, αν δεν της αρέ­σει να …φύγει. Μέχρι σήμε­ρα «συνε­χί­ζε­ται από μεριάς της εργο­δο­σί­ας ένας πόλε­μος νεύ­ρων προς την εργα­ζό­με­νη», τονί­ζει το Συν­δι­κά­το, με υπο­χρε­ω­τι­κή τηλερ­γα­σία και προ­σπά­θεια να γίνουν αλλα­γές στη σύμ­βα­ση εργα­σί­ας της.

«Το Συν­δι­κά­το θα στη­ρί­ξει την συνα­δέλ­φισ­σα στα δίκαια αιτή­μα­τα και απαι­τή­σεις με κάθε τρό­πο», σημειώ­νει το Συν­δι­κά­το και καλεί τον συγκε­κρι­μέ­νο εργο­δό­τη να στα­μα­τή­σει «να “μακε­λεύ­ει” τα δικαιώ­μα­τα και την αξιο­πρέ­πεια των εργα­ζο­μέ­νων». Καλεί όλους τους εργα­ζό­με­νους στην εφη­με­ρί­δα «να σηκώ­σουν το κεφά­λι, να οργα­νω­θούν και μαζί με το Συν­δι­κά­το τους να διεκ­δι­κή­σουν εργα­σία με δικαιώ­μα­τα, ΣΣΕ με ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς».

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο