Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το μεγαλύτερο χρέος

Αμέ­τρη­τες είναι οι καταγ­γε­λί­ες του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος για απο­φά­σεις των δικα­στη­ρί­ων που βγά­ζουν παρά­νο­μες και κατα­χρη­στι­κές απερ­γί­ες των εργα­ζο­μέ­νων, κατ’ εφαρ­μο­γή των νόμων όλων των κυβερνήσεων.

Κινη­το­ποι­ή­σεις που ειδι­κά στον κλά­δο των Μετα­φο­ρών (τρέ­να, μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς στα­θε­ρής τρο­χιάς κ.λπ.) διεκ­δι­κούν μέτρα ασφα­λεί­ας για εργα­ζό­με­νους και επι­βά­τες, καταγ­γέλ­λουν την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση από το κρά­τος, αλλά και τις συνέ­πειες από τη δια­χρο­νι­κή πολι­τι­κή «απε­λευ­θέ­ρω­σης», ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης των συγκοινωνιών.

Αυτοί που χύνουν σήμε­ρα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για τους δεκά­δες νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες στα Τέμπη είναι οι ίδιοι που ψήφι­σαν ή επέ­κτει­ναν νόμους ενά­ντια στην απερ­γία, απα­ξιώ­νουν και λοι­δο­ρούν τις εργα­τι­κές διεκ­δι­κή­σεις, συκο­φα­ντούν όποιον καταγ­γέλ­λει και αγω­νί­ζε­ται, ποι­νι­κο­ποιούν τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δράση.

Και όχι μόνο αυτό: Η απερ­γία σε τομείς στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας για το κρά­τος, όπως ο σιδη­ρό­δρο­μος και γενι­κά οι Μετα­φο­ρές, υπά­γο­νται στη «δια­σταλ­τι­κή» ερμη­νεία άρθρων του τρο­μο­νό­μου, που έχει την υπο­γρα­φή όλων των κυβερ­νή­σε­ων, ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, είτε τον ψήφι­σαν, είτε τον εμπλού­τι­σαν, είτε τον επικαλούνται.

Με τον τρο­μο­νό­μο μπο­ρούν για παρά­δειγ­μα να χαρα­κτη­ρι­στούν και να διω­χθούν ως «τρο­μο­κρα­τι­κές πρά­ξεις» με πολύ βαριές ποι­νές μια σει­ρά ενέρ­γειες που «δια­τα­ράσ­σουν την ασφά­λεια των συγκοι­νω­νιών, την ασφά­λεια σιδη­ρο­δρό­μων, πλοί­ων και αεροσκαφών».

Όλα αυτά για να προ­χω­ρά­ει απρό­σκο­πτα η στρα­τη­γι­κή της ΕΕ στον τομέα των Μετα­φο­ρών, που έχει για κρι­τή­ριο το κέρ­δος μεγά­λων ομί­λων και τον περιο­ρι­σμό του κόστους για το κρά­τος, με την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και «απε­λευ­θέ­ρω­ση» υπο­δο­μών και υπηρεσιών.

Μια στρα­τη­γι­κή που — όπως απο­δει­κνύ­ε­ται ξανά και ξανά — είναι ασύμ­βα­τη πέρα για πέρα με τα εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα, αλλά και με την ασφά­λεια στις μετα­φο­ρές και τις συγκοι­νω­νί­ες, αφού η λήψη ανα­γκαί­ων μέτρων εμπο­δί­ζε­ται από τους νόμους της καπι­τα­λι­στι­κής αγο­ράς και του κόστους — οφέ­λους για το κεφά­λαιο και το κρά­τος του.Το ίδιο συνέ­βη και στην περί­πτω­ση των σιδηροδρόμων.

Οι ανα­κοι­νώ­σεις της συν­δι­κα­λι­στι­κής παρά­τα­ξης ΔΕΣΚ (συν­δι­κα­λι­στές που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ), τα εξώ­δι­κα στην εργο­δο­σία από τους εργα­ζό­με­νους μηχα­νο­δη­γούς για τους κιν­δύ­νους στο δίκτυο, ακό­μα και οι παραι­τή­σεις εργα­ζο­μέ­νων για να μη χρε­ω­θούν την ευθύ­νη ενός προ­δια­γε­γραμ­μέ­νου εγκλή­μα­τος, είναι από­δει­ξη ότι το κρά­τος ήξερε.

Αντί όμως να παρ­θούν μέτρα, κλι­μα­κω­νό­ταν δια­χρο­νι­κά η πολι­τι­κή που ανα­πα­ρά­γει τα ίδια αδιέ­ξο­δα για εργα­ζό­με­νους και επι­βά­τες, στο όνο­μα της μεί­ω­σης του «κόστους» για τους ομί­λους — επεν­δυ­τές και το κράτος.

Όψι­μα δια­μαρ­τύ­ρο­νται τώρα, ορι­σμέ­νοι μεγα­λο­δη­μο­σιο­γρά­φοι και επι­τε­λεία, ότι οι σταθ­μάρ­χες του ΟΣΕ είναι συμ­βα­σιού­χοι, αλλά­ζουν σαν τα που­κά­μι­σα και δεν προ­λα­βαί­νουν να απο­κτή­σουν πεί­ρα.Είναι οι ίδιοι που επι­τί­θε­νται στους εργα­ζό­με­νους όταν διεκ­δι­κούν μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά. Οταν καταγ­γέλ­λουν την «ελα­στι­κο­ποί­η­ση» της εργα­σί­ας με τους νόμους όλων των κυβερ­νή­σε­ων και με κρι­τή­ριο το κέρ­δος και την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της οικο­νο­μί­ας.

Δεν είναι άλλω­στε μυστι­κό ότι τους κοστί­ζει λιγό­τε­ρο η δια­χεί­ρι­ση της ζημιάς όταν αυτή γίνει, σε πλή­ρη αντί­θε­ση με την ανά­γκη και τις δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν σήμε­ρα για τον σχε­δια­σμό και την εφαρ­μο­γή μέτρων ολο­κλη­ρω­μέ­νης πρό­λη­ψης και ασφά­λειας, με επί­κε­ντρο τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό και τις ανά­γκες του.

Καμία εμπι­στο­σύ­νη λοι­πόν σε δεσμεύ­σεις ότι «το μαχαί­ρι θα φτά­σει στο κόκα­λο» και ότι με αφορ­μή το δυστύ­χη­μα «θα αλλά­ξουν τα πάντα». Οπως «αλλά­ζουν» μετά από κάθε τέτοια μεγά­λη τρα­γω­δία, μέχρι αυτή να επαναληφθεί.

Κανέ­να συγ­χω­ρο­χάρ­τι στις κυβερ­νή­σεις και στα κόμ­μα­τα που με το ένα χέρι γρά­φουν και ψηφί­ζουν αντι­λαϊ­κούς νόμους, Οδη­γί­ες και κατευ­θύν­σεις της ΕΕ και με το άλλο σκου­πί­ζουν τάχα τα δάκρυα για τις εγκλη­μα­τι­κές συνέ­πειες που έχει η πολι­τι­κή τους στον λαό.

Τώρα είναι η ώρα να πάρει ο λαός την υπό­θε­ση στα χέρια του! Να μην αφή­σει αυτό το έγκλη­μα ούτε να ξεχα­στεί, ούτε να συγκαλυφθεί.

Η σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή και το κρά­τος που αφή­νουν απρο­στά­τευ­το τον λαό, επει­δή προ­στα­τεύ­ουν τα κέρ­δη των ομί­λων, είναι ζήτη­μα ζωής και θανά­του, αλλά και το μεγα­λύ­τε­ρο χρέ­ος σε όσους σκο­τώ­θη­καν άδι­κα στο έγκλη­μα των Τεμπών.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο