Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το μικρότερο μωρό στον κόσμο βγήκε από το νοσοκομείο υγιές, έπειτα από 5 μήνες

Νοσο­κο­μείο της Καλι­φόρ­νιας ανα­κοί­νω­σε χθες Τετάρ­τη τη γέν­νη­ση του πιο μικρού μωρού παγκο­σμί­ως, ενός κορι­τσιού που ζύγι­ζε μόλις 245 γραμ­μά­ρια. Το βρέ­φος, το οποίο το προ­σω­πι­κό του νοσο­κο­μεί­ου Sharp Mary Birch στο Σαν Ντιέ­γκο είχε ονο­μά­σει Σέι­μπι, πήγε σπί­τι του στα μέσα Μαΐ­ου, αφού πέρα­σε πέντε μήνες στη μονά­δα εντα­τι­κής θερα­πεί­ας. «Είναι ένα χαρού­με­νο βρέ­φος που ζυγί­ζει περί­που 2,3 κιλά και είναι καλά στην υγεία του», ανα­κοί­νω­σε το νοσο­κο­μείο. Το μωρό γεν­νή­θη­κε τον Δεκέμ­βριο και ήταν 23ων εβδο­μά­δων και τριών ημε­ρών. Οι για­τροί απο­φά­σι­σαν να κάνουν εκτά­κτως και­σα­ρι­κή στη μητέ­ρα του καθώς κιν­δύ­νευε η ζωή της εξαι­τί­ας επι­πλο­κών στην εγκυ­μο­σύ­νη. Στον πατέ­ρα του βρέ­φους ανα­κοί­νω­σαν ότι έχει στη διά­θε­σή του μόλις μία ώρα με την κόρη του προ­τού εκεί­νη πεθάνει.

Μια κύη­ση διαρ­κεί κατά μέσο όρο 40 εβδο­μά­δες και ένα έμβρυο θεω­ρεί­ται βιώ­σι­μο μετα­ξύ της 24ης και της 26ης εβδο­μά­δας. Τα πολύ πρό­ω­ρα μωρά, πριν την 28η εβδο­μά­δα, συχνά υπο­φέ­ρουν από σοβα­ρές επι­πλο­κές και οι πιθα­νό­τη­τες επι­βί­ω­σής τους είναι μικρές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο