Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Μικρό Εθνικό γιορτάζει τα Χριστούγεννα

Φέτος, τις μέρες των εορ­τών, οι ήρω­ες των παι­δι­κών παρα­στά­σε­ων του Μικρού Εθνι­κού, η «Μόμο», η παρέα της, αλλά και «Τα παι­διά του Γαλά­ζιου Πλα­νή­τη», μετά την ολο­κλή­ρω­ση των παρα­στά­σε­ων, ξεκι­νούν το «Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο Σκα­σιαρ­χείο». Κρύ­βο­νται σε κάθε γωνιά του ιστο­ρι­κού κτι­ρί­ου Τσίλ­λερ και ετοι­μά­ζουν μονα­δι­κές εκπλή­ξεις για τους μικρούς τους φίλους. Face painting, γρί­φοι, μου­σι­κές, ξενα­γή­σεις και πολ­λές ακό­μα εκπλή­ξεις. Οι δρά­σεις που πραγ­μα­το­ποιού­νται συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στην τιμή του εισι­τη­ρί­ου των παραστάσεων.

«Θα βοη­θή­σεις τη Μόμο να βρει το κλεμ­μέ­νο αστέ­ρι των Χρι­στου­γέν­νων; Μπο­ρείς να κάνεις το θλιμ­μέ­νο βιο­λί να χαμο­γε­λά­σει; Μήπως εσύ έχεις τη λύση για τους γρί­φους του Μαστρο­ώ­ρα; Θέλεις να ακο­λου­θή­σεις τον Τζί­τζη σε μια από τις τρε­λο­ξε­να­γή­σεις του στο ιστο­ρι­κό κτί­ριο Τσίλ­λερ; Ακού­γε­ται ότι κυκλο­φο­ρούν σοφοί, βασι­λιά­δες αλλά και… καλι­κάν­τζα­ροι στους δια­δρό­μους του!».

Ανα­λυ­τι­κά το πρό­γραμ­μα κατά τη διάρ­κεια των εορ­τών έχει ως εξής:

23 Δεκέμ­βρη: 16.00: «Μόμο» του Μίχα­ελ Εντε, Κτί­ριο Τσίλ­λερ και 17.00: «Τα παι­διά του Γαλά­ζιου Πλανήτη»του Αντρι Σνάιρ Μάγκνα­σον, Κτί­ριο Τσίλλερ.

26, 27, 28, 29 και 30 Δεκέμ­βρη και 2, 3, 4, 5 και 6 Γενά­ρη: 17.00: «Μόμο» και 18.00: «Τα παι­διά του Γαλά­ζιου Πλανήτη».

Ακό­μα, στις 23, 27, 30 Δεκέμ­βρη και στις 5 και 6 Γενά­ρη, στο φουα­γέ της Σκη­νής «Νίκος Κούρ­κου­λος», οι Δημή­τρης Πρού­σα­λης και Φίλιπ­πος Πλα­κιάς θα αφη­γού­νται λαϊ­κά χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα παραμύθια

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο