Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Το μισό» Σεβεροντονέτσκ βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο ισχυρίζεται το Κίεβο – Ανηλεής ρωσικός βομβαρδισμός στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο

Η Ουκρα­νία ισχυ­ρί­στη­κε σήμε­ρα πως οι δυνά­μεις της ελέγ­χουν «το μισό» Σεβε­ρο­ντο­νέ­τσκ, μια πόλη-κλει­δί στο Ντον­μπάς και επί­κε­ντρο αυτή τη στιγ­μή σφο­δρών μαχών.

«Οι ένο­πλες δυνά­μεις μας καθά­ρι­σαν το μισό» Σεβε­ρο­ντο­νέ­τσκ από τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα που υπήρ­χαν εκεί, δήλω­σε ο κυβερ­νή­της της περι­φέ­ρειας του Λου­γκάνσκ Σερ­γκίι Γκαϊ­ντάι σε συνέ­ντευ­ξή του που μετα­δό­θη­κε από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Στο μετα­ξύ, η Ρωσία έπλη­ξε σήμε­ρα το Κίε­βο με πυραύ­λους κρουζ που εκτό­ξευ­σε από την Κασπία Θάλασ­σα. Σ’ αυτή την πρώ­τη εδώ και εβδο­μά­δες επί­θε­ση ενα­ντί­ον της ουκρα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας επλή­γη μια εγκα­τά­στα­ση επι­σκευ­ής σιδη­ρο­δρο­μι­κών βαγο­νιών, ανα­κοί­νω­σαν οι ουκρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις και ο επι­κε­φα­λής των σιδη­ρο­δρό­μων της χώρας.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο άμυ­νας της Ρωσί­ας, μέσα στην εγκα­τά­στα­ση είχαν απο­θη­κευ­θεί τα άρμα­τα Τ‑72, που ήρθαν από την Τσε­χία: «Πύραυ­λοι υψη­λής ακρί­βειας μεγά­λου βελη­νε­κούς στα περί­χω­ρα του Κιέ­βου κατέ­στρε­ψαν άρμα­τα μάχης T‑72 που προ­μή­θευαν οι χώρες της Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης και άλλα τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα που βρί­σκο­νται στα κτί­ρια μιας επι­χεί­ρη­σης επι­σκευ­ής σιδη­ρο­δρο­μι­κών βαγο­νιών» ανέ­φε­ρε ο εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυνας.

Παράλ­λη­λα, δημο­σιο­γρά­φος ρωσι­κού κρα­τι­κού μέσου ενη­μέ­ρω­σης, γνω­στο­ποί­η­σε ότι ένας ρώσος υπο­στρά­τη­γος, ο Ρόμαν Κου­τού­ζοφ, σκο­τώ­θη­κε στην ανα­το­λι­κή Ουκρανία.

Η είδη­ση δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε μέσω της εφαρ­μο­γής μηνυ­μά­των Telegram από τον δημο­σιο­γρά­φο της κρα­τι­κής τηλε­ό­ρα­σης Αλε­ξά­ντρ Σλά­ντ­κοφ. Δεν ανα­φέ­ρε­ται πότε και πού ακρι­βώς σκο­τώ­θη­κε ο υπο­στρά­τη­γος Ρόμαν Κουτούζοφ.

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από AFP, “.the_moscow_times”, “barrons AFP” «Reuters», «Ria Novosti»)

Δεί­τε και ροή cnn

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο