Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Μουντιάλ απειλεί τα αδέσποτα στη Ρωσία

Ρώσοι φιλό­ζω­οι σημαί­νουν συνα­γερ­μό. Όπως και πριν από τους Χει­με­ρι­νούς Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Σότσι έτσι και τώρα, ενό­ψει του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου Ποδο­σφαί­ρου, θανα­τώ­νο­νται αδέ­σπο­τα σκυλιά.

Ενό­ψει του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου Ποδο­σφαί­ρου που ξεκι­νά σε λιγό­τε­ρο από έναν μήνα πλη­θαί­νουν οι δια­γω­νι­σμοί σε ιστο­σε­λί­δες ρωσι­κών δημό­σιων υπη­ρε­σιών που τρα­βούν την προ­σο­χή των ρώσων φιλό­ζω­ων. Στις σχε­τι­κές αγγε­λί­ες δεν γίνε­ται λόγος μόνο για «περι­συλ­λο­γή, στεί­ρω­ση και φιλο­ξε­νία» αδέ­σπο­των ζώων, αλλά ορι­σμέ­νες φορές ακό­μη και για «απο­κο­μι­δή» τους. Το Μου­ντιάλ 2018 θα διε­ξα­χθεί σε έντε­κα πόλεις της Ρωσί­ας, ωστό­σο ειδι­κές δομές για αδέ­σπο­τα ζώα υπάρ­χουν μόνο σε Μόσχα, Αγία Πετρού­πο­λη και Νίσ­νι Νόβγκο­ροντ, ενώ ένα ακό­μη βρί­σκε­ται υπό κατα­σκευή στο Καλίνινγκραντ.

Η Γελέ­να Ιβά­νο­βα-Βερ­χόφ­σκα­για, ανα­πλη­ρώ­τρια διευ­θύ­ντρια μιας ομά­δας που είναι επι­φορ­τι­σμέ­νη να επι­τη­ρεί τη δια­χεί­ρι­ση του αριθ­μού αδέ­σπο­των σκυ­λιών στη Μόσχα, επι­σή­μα­νε στην DW ότι οι αρμό­διες αρχές είχαν δεσμευ­θεί να φτιά­ξουν προ­σω­ρι­νές δομές φιλο­ξε­νί­ας στους τόπους διε­ξα­γω­γής του Μου­ντιάλ. «Όμως σε τόσο σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα δεν θα μπο­ρέ­σου­με να λύσου­με ένα πρό­βλη­μα που υπάρ­χει εδώ και δεκα­ε­τί­ες. Φυσι­κά και δεν θα μπο­ρέ­σουν να δια­σω­θούν όλα τα αδέ­σπο­τα», εκτι­μά η ίδια.

Χειρότερες συνθήκες στις δομές αδέσποτων ζώων

Το 2008 είχε δια­κο­πεί ένα πρό­γραμ­μα για περι­συλ­λο­γή, στεί­ρω­ση, εμβο­λια­σμό και ‑εν τέλει- απε­λευ­θέ­ρω­ση των αδέ­σπο­των σκυ­λιών στη ρωσι­κή πρω­τεύ­ου­σα. Από τότε τα ζώα αυτά περι­συλ­λέ­γο­νται και μετα­φέ­ρο­νται στις 13 συνο­λι­κά ειδι­κές δομές στην περιο­χή της Μόσχας. Οι αρμό­διες δημο­τι­κές αρχές διε­ξά­γουν μια φορά τον χρό­νο δια­γω­νι­σμούς με στό­χο την περι­συλ­λο­γή συγκε­κρι­μέ­νου αριθ­μού σκυ­λιών. «Τα χρή­μα­τα που εισπράτ­τει κανείς στο τέλος εξαρ­τώ­νται από το πόσα σκυ­λιά πιά­νει. Στις ειδι­κές δομές τα ζώα κατα­γρά­φο­νται μεν, ωστό­σο ο χώρος εκεί είναι περιο­ρι­σμέ­νος. Όλες οι δομές είναι υπερ­πλή­ρεις», τονί­ζει η Γέλε­να Ιβά­νο­βα-Βερ­χόφ­σκα­για, καταγ­γέλ­λο­ντας ότι δεν γίνο­νται έλεγχοι.

Φέτος δια­τί­θε­νται 900 εκα­τομ­μύ­ρια ρού­βλια (περί­που 12,5 εκ. ευρώ) για την περι­συλ­λο­γή και φιλο­ξε­νία αδέ­σπο­των σκύ­λων. Πέρυ­σι είχαν δια­τε­θεί 670 εκ. ρού­βλια, αλλά παρά την αύξη­ση των κον­δυ­λί­ων οι συν­θή­κες στις δομές των αδέ­σπο­των επι­δει­νώ­νο­νται από χρό­νο σε χρό­νο λόγο της υπερ­πλη­ρό­τη­τάς τους. Η φιλό­ζω­ος Ιβά­νο­βα-Βερ­χόφ­σκα­για τονί­ζει ότι πολ­λές περι­πτώ­σεις τα σκυ­λιά δεν έχουν καν νερό, ενώ τα κλου­βιά όπου φιλο­ξε­νού­νται είναι παλιές και προ­βλη­μα­τι­κές κατασκευές.

Ψεύτικες διαγνώσεις και θανάτωση

Φιλο­ζω­ι­κές οργα­νώ­σεις προει­δο­ποιούν να μην τερ­μα­τι­στούν και σε άλλες ρωσι­κές πόλεις τα υπάρ­χο­ντα προ­γράμ­μα­τα περι­συλ­λο­γής και εν τέλει απε­λευ­θέ­ρω­σης των σκυ­λιών. Ένα τέτοιο πρό­γραμ­μα απα­γο­ρεύ­θη­κε το 2016 στο Ροστόφ, με το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο να απο­φαί­νε­ται τότε ότι η απε­λευ­θέ­ρω­ση των σκυ­λιών παρα­βιά­ζει το δικαί­ω­μα σε ένα ασφα­λές περι­βάλ­λον για τους πολί­τες. Η Ιβά­νο­βα-Βερ­χόφ­σκα­για επι­ση­μαί­νει ότι κατά συνέ­πεια «επι­τρέ­πε­ται η περι­συλ­λο­γή και φιλο­ξε­νία των ζώων, αλλά δεν υπάρ­χει χώρος στις δομές, παρό­λα αυτά όμως δεν επι­τρέ­πε­ται να αφε­θούν ελεύ­θε­ρα. Γι’ αυτό τα σκο­τώ­νουν επι­κα­λού­με­νοι κάθε είδους προ­φά­σεις», εξη­γεί. Ανά­με­σα στους λόγους που ανα­φέ­ρο­νται είναι σύμ­φω­να με την ίδια, ότι πάσχουν από λύσ­σα, ότι εμφα­νί­ζουν αυξη­μέ­νη επι­θε­τι­κό­τη­τα ή ακό­μη ότι πάσχουν από ασθέ­νειες, χωρίς ωστό­σο να υπο­βάλ­λο­νται σε εξέταση.

Η θανά­τω­ση αδέ­σπο­των ζώων είναι «μια άκρως διε­φθαρ­μέ­νη υπό­θε­ση, εξαι­ρε­τι­κά ακρι­βή και ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κή», λέει η ρωσί­δα φιλό­ζωη. Όπως λέει, από αυτήν την πρα­κτι­κή επω­φε­λού­νται μετα­ξύ άλλων και φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες που πωλούν τις ουσί­ες για την ευθανασία.

Deutsche Welle / Εβλά­βια Σαμέ­ντο­βα / Άρης Καλτιριμτζής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο