Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Μουσείο Φλωράκη κοντά στον τάφο του, στο «αγνάντι» του Αη Λιά στην περιοχή Παλιοζωγλόπι

Στην περιο­χή Παλιο­ζω­γλό­πι κοντά στο χωριό Ραχού­λα του δήμου Καρ­δί­τσας, και σε κοντι­νή από­στα­ση από τον τάφο του, στο «αγνά­ντι» του Αη Λιά, βρί­σκε­ται το Μου­σείο Φλωράκη.

Πρό­κει­ται για το ανα­κα­τα­σκευα­σμέ­νο σπί­τι του ιστο­ρι­κού ηγέ­τη του ΚΚΕ, Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη που απο­τε­λεί­ται από ένα διώ­ρο­φο πέτρι­νο κτί­σμα με πέτρι­νη περί­φρα­ξη και με τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά των παρα­δο­σια­κών κατοι­κιών της περιο­χής των Αγρά­φων (ξύλι­νη εσω­τε­ρι­κή σκά­λα, ξύλι­νο μικρό μπαλ­κό­νι, κλπ).

«Αναμ­φί­βο­λα το Μου­σείο Φλω­ρά­κη είναι ένας ιστο­ρι­κός χώρος που ξεφεύ­γει από τα μου­σεια­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά όπως τα γνω­ρί­ζου­με από τη λει­τουρ­γία άλλων μου­σεια­κών χώρων. Από την ίδρυ­σή του Μου­σεί­ου, ως Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα, επι­διώ­κου­με με τη λει­τουρ­γία και τις δρα­στη­ριό­τη­τές του να συμ­βά­λει στην ανά­πτυ­ξη του ιστο­ρι­κού προ­βλη­μα­τι­σμού και στη συνά­ντη­ση ρευ­μά­των ιστο­ρι­κής σκέ­ψης», τονί­ζει μετα­ξύ άλλων στο Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, ο Αστέ­ρης Χαλά­τσης, μέλος της ΤΕ Καρ­δί­τσας του ΚΚΕ, για να προ­σθέ­σει: «Επι­διώ­κου­με να ανε­βά­σου­με αυτόν τον ιστο­ρι­κό προ­βλη­μα­τι­σμό και τα ιστο­ρι­κά συμπε­ρά­σμα­τα, ιδιαί­τε­ρα στην επι­κοι­νω­νία μας με τη νέα γενιά. Το γεγο­νός μάλι­στα πως το μου­σείο βρί­σκε­ται σε μια περιο­χή με ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νο ιστο­ρι­κό φορ­τίο (Ίτα­μος, κλέ­φτι­κα και αντάρ­τι­κα λημέ­ρια, αντάρ­τι­κο, αερο­δρό­μιο Νευ­ρό­πο­λης, συν­διά­σκε­ψη της ΕΠΟΝ, ηρω­ι­κή δρά­ση του Αρχη­γεί­ου των Αγρά­φων και του ΔΣΕ) διευ­κο­λύ­νει την επι­τυ­χία των στο­χεύ­σε­ών μας».

Στο Μου­σείο εκτί­θε­νται φωτο­γρα­φί­ες, προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να και άλλα ντο­κου­μέ­ντα από τη ζωή και τη δρά­ση του Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη, ιστο­ρι­κά και άλλα βιβλία, πίνα­κες ζωγρα­φι­κής κλπ.).Φιλοδοξεί να συμ­βά­λει, στη απο­κά­λυ­ψη της πραγ­μα­τι­κής ιστο­ρί­ας του λαϊ­κού κινή­μα­τος. Να ανα­δεί­ξει την προ­σφο­ρά του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ που στις γραμ­μές του ο Καπε­τάν Γιώ­της ανέ­δει­ξε οργα­νω­τι­κές και στρα­τιω­τι­κές ικα­νό­τη­τες. Να ανα­δεί­ξει, επί­σης, τα κομ­μου­νι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά της συνέ­πειας, της αφο­σί­ω­σης, της αυτα­πάρ­νη­σης, της μαχη­τι­κό­τη­τας που χαρα­κτή­ρι­ζαν τον Χαρί­λαο Φλω­ρά­κη, όπως έχει ανα­φερ­θεί κατά και­ρούς, απόρ­ροια της ατα­λά­ντευ­της αφο­σί­ω­σής του στην υπό­θε­ση του σοσια­λι­σμού. Σήμε­ρα, την ευθύ­νη συντή­ρη­σης και λει­τουρ­γί­ας του Μου­σεί­ου την έχει ο δήμος Καρ­δί­τσας σε συνερ­γα­σία με την Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Καρ­δί­τσας του ΚΚΕ.

Ο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης το 1988, δώρι­σε τα δύο μονα­δι­κά του περιου­σια­κά στοι­χεία (δύο οικό­πε­δα 480 και 196 τ.μ.) που βρί­σκο­νται στο χώρο που γεν­νή­θη­κε, στο Παλιο­ζω­γλό­πι Ραχού­λας, στην Ένω­ση Αγρα­φιώ­τι­κων Χωριών(ΕΑΧ). Η δωρεά έγι­νε χωρίς κανέ­ναν όρο εκ μέρους του. Το 2001, το Δ.Σ. της Ένω­σης, πρό­τει­νε στον τότε καπο­δι­στρια­κό Δήμο Ιτά­μου τη δωρε­άν παρα­χώ­ρη­ση των οικο­πέ­δων με όρους την ανέ­γερ­ση της πατρι­κής οικί­ας και αξιο­ποί­η­σής της. Το 2002 άρχι­σαν οι πρώ­τες εργα­σί­ες θεμελίωσης.

Τον Μάιο του 2004 από το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού δια­τέ­θη­κε πίστω­ση 44.000 ευρώ ενώ από τον Δήμο Ιτά­μου συντά­χτη­κε μελέ­τη και άρχι­σαν οι εργα­σί­ες. Το 2007 δια­τέ­θη­κε νέα πίστω­ση 52.000 ευρώ στην Ανα­πτυ­ξια­κή Δημο­τι­κή Επι­χεί­ρη­ση Ιτά­μου από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι εργα­σί­ες ολο­κλη­ρώ­θη­καν μετά από 6 χρό­νια, τον Οκτω­βρη του 2008. Σε όλα τα στά­δια χρη­μα­το­δό­τη­σης και προ­ώ­θη­σης των εργα­σιών καθο­ρι­στι­κή υπήρ­ξε η στή­ρι­ξη από την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα και την ηγε­σία του Κ.Κ.Ε.

Το μου­σείο εγκαι­νιά­στη­κε από την τότε ΓΓ του ΚΚΕ Αλέ­κα Παπα­ρή­γα την Κυρια­κή 26 Οκτω­βρη του 2008 με την παρου­σία αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, μελών, φίλων και οπα­δών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, αλλά και άλλων, που δεν υπήρ­ξαν συνα­γω­νι­στές του, ούτε ομοϊ­δε­ά­τες του, αλλά πάντα εκτι­μού­σαν την μεγά­λη προ­σφο­ρά του Χ. Φλω­ρά­κη στην πατρί­δα και στον λαό.

«Υπάρ­χει ένας σημα­ντι­κός αριθ­μός επι­σκε­πτών που ατο­μι­κά ή συλ­λο­γι­κά επι­σκέ­πτο­νται τον χώρο, κάνουν τις παρα­τη­ρή­σεις τους και τις προ­τά­σεις τους. Η ασφά­λεια των εκθε­μά­των αλλά και ο εμπλου­τι­σμός τους, η προ­σβα­σι­μό­τη­τα, οι συντη­ρή­σεις είναι ζητού­με­να που πρέ­πει να απα­σχο­λή­σουν δυνά­μεις πέρα από το ΚΚΕ», κατα­λή­γει ο κ. Χαλάτσης.

Πηγή: Δημό­σια σελί­δα ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο