Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Μπαγκλαντές προορισμός του Αντόνοφ σύμφωνα με τον γενικό πρόξενο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη

O γενι­κός πρό­ξε­νος της Ουκρα­νί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, Βαντίμ Σαμπλούκ πριν από λίγη ώρα επι­σκέ­φθη­κε το χώρο, όπου κατέ­πε­σε χθες το βρά­δυ το αερο­σκά­φος και ενη­με­ρώ­θη­κε από τις τοπι­κές αρχές για τις μέχρι στιγ­μής έρευ­νες που γίνο­νται στην περιοχή.

Ο Ουκρα­νός διπλω­μά­της ενη­μέ­ρω­σε τις αρχές για την ταυ­τό­τη­τα του 8μελούς πλη­ρώ­μα­τος του αερο­σκά­φους και υπο­γράμ­μι­σε ότι τελι­κό προ­ο­ρι­σμό είχε το Μπαγκλαντές.
Ο κ. Σαμπλούκ παρα­κο­λού­θη­σε τα πρώ­τα πλά­να από το drone που πετούν οι αρχές πάνω από την περιο­χή, όπου οι πρώ­τες εικό­νες δεί­χνουν τα συντρίμ­μια το αερο­σκά­φους και τη σορό ενός από τα μέλη του πληρώματος

Σε δηλώ­σεις του ο αντι­δή­μαρ­χος Παγ­γαί­ου Κώστας Τσά­κα­λος, τόνι­σε ότι οι έρευ­νες συνε­χί­ζο­νται και δεν θα ολο­κλη­ρω­θούν αν πρω­τί­στως δεν δια­πι­στω­θεί ότι υπάρ­χει από­λυ­τη ασφά­λεια για τα συνερ­γεία που θα επι­χει­ρή­σουν εντός της περιοχής.

Σερβία: 11,5 τόνους πυρομαχικά μετέφερε το Αντόνοφ δήλωσε ο υπ. Άμυνας της Σερβίας

Το μετα­γω­γι­κό αερο­σκά­φος Αντό­νοφ που συνε­τρί­βη κοντά στην Καβά­λα μετέ­φε­ρε 11,5 τόνους στρα­τιω­τι­κό υλι­κό και ο τελι­κός προ­ο­ρι­σμός του ήταν το Μπα­γκλα­ντές, ανέ­φε­ρε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου ο υπουρ­γός Άμυ­νας της Σερ­βί­ας Νέμποϊ­σα Στε­φά­νο­βιτς. Το αερο­σκά­φος φόρ­τω­σε το στρα­τιω­τι­κό υλι­κό στο αερο­δρό­μιο «Μεγας Κων­στα­ντί­νος» της πόλης Νις και απο­γειώ­θη­κε στις 20:40 (21:40 ώρα Ελλά­δας) για την Ντά­χα του Μπα­γκλα­ντές με ενδιά­με­σους σταθ­μούς το Αμαν και το Ριάντ, ανέ­φε­ρε ο Στεφάνοβιτς.

Ο Σέρ­βος υπουρ­γός ‘Αμυ­νας δήλω­σε επί­σης ότι το φορ­τίο του αερο­σκά­φους απο­τε­λού­νταν από εκπαι­δευ­τι­κά βλή­μα­τα όλμων που εξή­γα­γε σερ­βι­κή ιδιω­τι­κή εται­ρία και αγο­ρα­στής ήταν το υπουρ­γείο ‘Αμυ­νας του Μπα­γκλα­ντές. Ο Νέμποι­σα Στε­φά­νο­βιτς δια­βε­βαί­ω­σε ότι η δια­δι­κα­σία εξα­γω­γής των πυρο­μα­χι­κών ήταν νόμι­μη και είχε την έγκρι­ση του σερ­βι­κού υπουρ­γεί­ου ‘Αμυ­νας. Το αερο­σκά­φος ανή­κε σε ουκρα­νι­κή εται­ρία αερο­με­τα­φο­ρών ανέ­φε­ρε στην συνέ­ντευ­ξη Τύπου ο υπουρ­γός ‘Αμυ­νας της Σερ­βί­ας Νέμποϊ­σα Στεφάνοβιτς.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο