Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το «νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου», συνεχίζει τον εγκλωβισμό και γκριζάρει τα νησιά μας

Η πρό­τα­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής για το «νέο Ευρω­παϊ­κό Σύμ­φω­νο Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου» , δεν είναι παρά η «φυσι­κή συνέ­χεια» της στρα­τη­γι­κής της ΕΕ,  εξί­σου επι­κίν­δυ­νη όσο και η προη­γού­με­νη του 2015, όσο κι αν η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να την παρου­σιά­σει ως το «τέλος του εγκλω­βι­σμού» και ως το άνοιγ­μα μιας νέας σελί­δας «αλλη­λεγ­γύ­ης» ανά­με­σα στα κρά­τη — μέλη της ΕΕ για τη δια­χεί­ρι­ση του Μεταναστευτικού. Λα.Συ. Βόρειου Αιγαίου logo

Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο.

Πολύ περισ­σό­τε­ρο, δεν μπο­ρεί να γεν­νή­σει προσ­δο­κί­ες, όπως επι­χει­ρεί να κάνει η κυβέρ­νη­ση, για να δια­σκε­δά­σει τις εντυ­πώ­σεις από τις μαζι­κές λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στη Λέσβο και στη Χίο και πρό­σφα­τα στη Σάμο, ότι πρό­κει­ται να αλλά­ξει η κατά­στα­ση του μόνι­μου εγκλω­βι­σμού χιλιά­δων προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στα νησιά, κάτι που επι­βε­βαιώ­νει ο όλος σχε­δια­σμός της δημιουρ­γί­ας αυτών των τερά­στιων δομών φυλα­κών. Όσο κι αν με μεθο­δεύ­σεις ο Υπουρ­γός επι­χει­ρεί να θολώ­σει την πραγ­μα­τι­κή εικό­να, παί­ζο­ντας την κολο­κυ­θιά με τους αριθ­μούς και τη χωρο­τα­ξία, τα 700 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για τα κέντρα,   είναι πολ­λά και δεί­χνουν τα μεγέ­θη των στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης για τα θύμα­τα των πολέ­μων τους ! 

Όλα αυτά γιατί δεν αλλάζει, αντίθετα οξύνεται η πραγματικότητα, που γεννά το πρόβλημα.

Το σκε­πτι­κό του Νέου Συμ­φώ­νου ανα­πτύσ­σε­ται στη δια­χεί­ρι­ση των συνε­πειών των προ­σφυ­γι­κών- μετα­να­στευ­τι­κών ροών. Αφή­νε­ται έξω από το κάδρο η μεγά­λη ευθύ­νη που έχει η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις των κρα­τών- μελών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των ελλη­νι­κών, στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή (που βαφτί­ζο­νται ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια) που δημιουρ­γούν τα προ­σφυ­γι­κά και μετα­να­στευ­τι­κά κύμα­τα. Οι πρό­σφα­τοι βομ­βαρ­δι­σμοί των ΗΠΑ, αλλά Μπάι­ντεν,  στη Συρία το φανερώνουν.

Όλα τα παρα­πά­νω, απο­δει­κνύ­ουν ότι η φωτιά που δημιουρ­γεί τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες εξα­κο­λου­θεί να καί­ει και ανα­ζω­πυ­ρώ­νε­ται από τα σχέ­δια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, γι αυτό και προ­σπα­θούν να χτί­σουν νέα τεί­χη επώ­δυ­να και για τους νησιώ­τες και για τους προ­σφυ­γι­κούς πληθυσμούς.

Ταυ­τό­χρο­να μέσα από την κομ­ψή γλώσ­σα των σαλο­νιών της ΕΕ, κρύ­βε­ται η εργα­λειο­ποί­η­ση του προ­βλή­μα­τος και τα παζά­ρια με την Τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση και τις απαι­τή­σεις της , αλλά και οι στο­χεύ­σεις  αφε­νός στο «νόμι­μο εμπό­ριο» ειδι­κευ­μέ­νου εργα­τι­κού δυνα­μι­κού, για ταλέ­ντα γίνε­ται λόγος στα επί­ση­μα κεί­με­να, και αφε­τέ­ρου για τη διείσ­δυ­ση σε τρί­τες χώρες , ανά­δο­χες χώρες τις ονο­μά­ζουν , ώστε με τον έναν ή άλλο τρό­πο να συνά­πτουν προ­τι­μη­σια­κές συμ­φω­νί­ες για τα σχέ­διά τους.

Ο κυνι­σμός φτά­νει στο από­γειό του όταν ανθρώ­πι­νες ζωές φτά­νουν να λογα­ριά­ζο­νται ως αλγό­ριθ­μοι, ποσο­στά και ξεροί αριθμοί.Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειου Αιγαίου LS Voreiou Agaiou

Ο μύθος της “ευρωπαϊκής αλληλεγγύης” καταρρίπτεται για ακόμα μία φορά και με τις αντιθέσεις που εκδηλώνονται.

Δίνε­ται έμφα­ση στο δια­μοι­ρα­σμό των απε­λά­σε­ων και της κατα­στο­λής στα σύνο­ρα, σε πιο αντι­δρα­στι­κές ρυθ­μί­σεις για την απόρ­ρι­ψη των αιτη­μά­των ασύ­λου και όχι, βέβαια, στην υπο­δο­χή στα κρά­τη-μέλη των αιτού­ντων άσυ­λο, ώστε να μην επι­βα­ρύ­νο­νται υπέρ­με­τρα τα κρά­τη της υπο­δο­χής, να μην εγκλω­βί­ζο­νται οι πρό­σφυ­γες και οι μετα­νά­στες σε χώρες που δεν επι­λέ­γουν και να μην παρα­βιά­ζο­νται τα δικαιώ­μα­τα τους που απορ­ρέ­ουν από το Διε­θνές Δίκαιο. Για ποια αλλη­λεγ­γύη συζη­τούν η κυβέρ­νη­ση και η ΕΕ, όταν η πρό­τα­ση πάει πίσω ακό­μα και από τις ελά­χι­στες υπο­χρε­ω­τι­κές μετε­γκα­τα­στά­σεις, που προ­τά­θη­καν το 2015;;

Οι βασι­κές δια­τά­ξεις της Κοι­νής Δήλω­σης ΕΕ- Τουρ­κί­ας, όσο και η ουσία του Κανο­νι­σμού του Δου­βλί­νου, παρα­μέ­νουν σε ισχύ, προ­μη­νύ­ο­ντας ότι ο διπλός εγκλω­βι­σμός στη χώρα θα εξα­κο­λου­θή­σει.

Η ίδια η υλο­ποί­η­ση του σχε­δί­ου για κλειστά/ ελεγ­χό­με­να κέντρα στα νησιά, απο­τε­λεί πρα­κτι­κά την απο­δο­χή του Δου­βλί­νου και της Συμ­φω­νί­ας ΕΕ- Τουρ­κί­ας. Η κυβέρ­νη­ση υλο­ποιεί την υπο­χρέ­ω­ση για δημιουρ­γία μόνι­μων κέντρων, όπως και αν τα ονο­μά­ζει κάθε φορά, κατά μήκος των εξω­τε­ρι­κών συνό­ρων. Επι­χει­ρεί να επε­κτεί­νει αυτό το καθε­στώς και στον Έβρο. 

Όλα αυτά, όταν μάλι­στα η ίδια η επι­στη­μο­νι­κή επι­τρο­πή της βου­λής δια­πι­στώ­νει , ότι το να δημιουρ­γεί­ται αυτό το «πλά­σμα δικαί­ου» για την προ­δια­λο­γή των αιτού­ντων άσυ­λο, να θεω­ρεί­ται ότι δεν έχουν εισέλ­θει στο έδα­φος της χώρας, μπο­ρεί να δημιουρ­γή­σει επι­κίν­δυ­νες κατα­στά­σεις, αφού γκρι­ζά­ρει τα νησιά και το νησί μας .

Τερά­στιες είναι οι ευθύ­νες όσων από τους τοπι­κούς άρχο­ντες των νησιών μας (δήμαρ­χοι Λέσβου, Χίου, Σάμου) έβα­λαν πλά­τη να περά­σει η επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή της κυβέρνησης.
Τα όσα λένε εκ των υστέ­ρων, σε επι­στο­λή τους οι δήμαρ­χοι για το θέμα , να είχαν φωνή όταν κλή­θη­καν στο Μαξί­μου να τα πουν και όχι τώρα να παρου­σιά­ζο­νται ως μωρές παρθένες.
Να συντάσ­σο­νταν με την πλειο­ψη­φία του Χια­κού, Λεσβια­κού και Σαμια­κού λαού , που είναι απέ­να­ντι σε αυτά τα σχέ­δια και όχι να παί­ζουν το ρόλο της κερ­κό­πορ­τας της κυβέρ­νη­σης και του υπουρ­γού της, για­τί είναι…ρεαλιστές!

Μετανάστες Μόρια

Η συμ­με­το­χή στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς, η δια­τή­ρη­ση και ανα­πα­ρα­γω­γή των αιτιών των μετα­να­στευ­τι­κών- προ­σφυ­γι­κών κυμά­των, η επί της ουσί­ας συμ­φω­νία με το νέο σύμ­φω­νο της ΕΕ, οι κυβερ­νη­τι­κές προ­βλέ­ψεις για κέντρα- φυλα­κές μεγα­λύ­τε­ρης χωρη­τι­κό­τη­τας, καταρ­ρί­πτουν όλο το αφή­γη­μα περί απο­συμ­φό­ρη­σης που παρα­τη­ρή­θη­κε το 2020 και η οποία είναι εξαι­ρε­τι­κά εύθραυστη.

Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Βορεί­ου Αιγαί­ου και η παρά­τα­ξη «Άλλος δρό­μος» που συνυ­πο­γρά­φει την ανα­κοί­νω­ση /ψήφισμα ήταν είναι και θα είναι απέ­να­ντι σε αυτές τις πολι­τι­κές του διπλού εγκλω­βι­σμού προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στα νησιά μας και στη χώρα μας και επι­μέ­νει  στις προ­τά­σεις της που αφορούν:

  • Κατάρ­γη­ση προ­βλέ­ψε­ων για δια­δι­κα­σί­ες ασύ­λου στην πρώ­τη χώρα υπο­δο­χής και της Κοι­νής Δήλω­σης ΕΕ- Τουρ­κί­ας, η οποία ομο­λο­γεί­ται άλλω­στε ότι έχει κατα­στεί έτσι και αλλιώς ανε­νερ­γή. Να μετα­κι­νη­θούν οι πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στις χώρες πραγ­μα­τι­κού προ­ο­ρι­σμού τους και εκεί να αιτη­θούν άσυλο.
  • Να κλεί­σουν όλα τα hot spot στα νησιά του Αιγαί­ου, καμιά δομή πολύ­μη­νου εγκλω­βι­σμού, όπως και να ονο­μα­στεί σε Αιγαίο και Έβρο. Άμε­σος απε­γκλω­βι­σμός από τα νησιά.
  • Η κυβέρ­νη­ση να απαι­τή­σει από την ΕΕ και τον ΟΗΕ να οργα­νώ­σουν δια­δι­κα­σί­ες υπο­βο­λής αιτή­σε­ων ασύ­λου μέσα στην Τουρ­κία, και απευ­θεί­ας μετα­κί­νη­ση των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους, ώστε να στα­μα­τή­σει το επι­κίν­δυ­νο και πολ­λές φορές θανα­τη­φό­ρο πέρα­σμα προς τα νησιά του Αιγαί­ου, αλλά και από τον Έβρο ποταμό.
  • Να στε­λε­χω­θούν οι υπη­ρε­σί­ες ασύ­λου προ­κει­μέ­νου να επι­τα­χυν­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες εξέ­τα­σης των αιτή­σε­ων που έχουν γίνει, η χορή­γη­ση ταξι­διω­τι­κών εγγρά­φων και αδειών διαμονής.
  • Να ακυ­ρω­θούν οι εξώ­σεις προ­σφύ­γων, να παρα­τα­θεί το πρό­γραμ­μα στέ­γα­σης σε δια­με­ρί­σμα­τα, ξενο­δο­χεία σε συν­θή­κες αξιο­πρε­πούς δια­βί­ω­σης και να αρθεί η δια­κο­πή του μηνιαί­ου βοη­θή­μα­τος. Για όσους επι­θυ­μούν να παρα­μεί­νουν στην Ελλά­δα, να ληφθούν άμε­σα μέτρα στή­ρι­ξης από το κρά­τος και όχι τις ΜΚΟ για τη σχε­δια­σμέ­νη έντα­ξή τους στην εργα­σία και την κοινωνία.
  • Να εξα­σφα­λι­στούν τα δικαιώ­μα­τα των μετα­να­στών που δια­μέ­νουν για χρό­νια στη χώρα μας, ενά­ντια στις ποι­κι­λό­μορ­φες δια­κρί­σεις και εμπό­δια. Μακρο­χρό­νιες άδειες παρα­μο­νής χωρίς παρά­βο­λα, πρό­στι­μα, πολύ­χρο­νες καθυ­στε­ρή­σεις, καμία διά­κρι­ση στα εργα­σια­κά, ασφα­λι­στι­κά, συντα­ξιο­δο­τι­κά, υγειο­νο­μι­κά, προ­νοια­κά και λοι­πά δικαιώ­μα­τα, καθο­λι­κή πρό­σβα­ση στη δημό­σια εκπαί­δευ­ση, νομι­μο­ποί­η­ση των μετα­να­στών που ζουν στη χώρα μας υπό καθε­στώς παρα­τυ­πί­ας, άμε­ση αντι­με­τώ­πι­ση με σύνα­ψη δια­κρα­τι­κών συμ­φω­νιών, της άρνη­σης των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων να στεί­λουν τις συντά­ξεις στις χώρες κατα­γω­γής χιλιά­δων συντα­ξιού­χων μεταναστών.
  • Μόνον η αφύ­πνι­ση και η κοι­νή δρά­ση κατοί­κων και προσφύγων/μεταναστών θα στα­μα­τή­σουν τα ολέ­θρια σχέ­διά τους.
  • Να στα­μα­τή­σει κάθε συμ­με­το­χή και στή­ρι­ξη της χώρας στις επι­χει­ρή­σεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ, που διαιω­νί­ζουν τον πόλε­μο και τις κατα­στρο­φές για τους λαούς.

 Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Β. Αιγαί­ου + «ο Άλλος Δρόμος»Τα ψεύ­τι­κα τα λόγια τα μεγάλα…

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο