Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Νέο Ηράκλειο τιμά τον Μίκη: Φαραντούρη — Μητσιάς σήμερα (9/9) — Δωρεάν

Τον μεγά­λο συν­θέ­τη Μίκη Θεο­δω­ρά­κη τιμά ο δήμος Ηρα­κλεί­ου Αττι­κής στο Φεστι­βάλ «Ηρά­κλεια 2017», το οποίο διορ­γα­νώ­νει, από σήμε­ρα Σάβ­βα­το έως τις 17 Σεπτέμ­βρη.

Ο δήμος Ηρα­κλεί­ου Αττι­κής είχε τιμή­σει και στο παρελ­θόν τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, με μεγά­λη συναυ­λία που πραγ­μα­το­ποί­η­σε για τα 70χρονα γενέ­θλιά του. 22 χρό­νια μετά, τιμά και γιορ­τά­ζει όλες τις μέρες των «Ηρα­κλεί­ων» τον πολυ­διά­στα­το δημιουρ­γό, στα βήμα­τα του έργου και της ιστο­ρί­ας του.

Από σήμε­ρα Σάβ­βα­το μέχρι και την Κυρια­κή 17 Σεπτέμ­βρη, ένα Πολι­τι­στι­κό Φεστι­βάλ 9 ημε­ρών, αφιε­ρω­μέ­νο εξο­λο­κλή­ρου στον Μίκη, με ελεύ­θε­ρη είσο­δο. Κορυ­φαί­οι μου­σι­κοί και ερμη­νευ­τές, όπως οι Νένα Βεντε­τσά­νου, Νότης Μαυ­ρου­δής, Μανώ­λης Μητσιάς, Μαρία Φρα­ντού­ρη κ.ά., μπλέ­κο­νται σε ένα δημιουρ­γι­κό γαϊ­τα­νά­κι με τους καλ­λι­τέ­χνες, τους συλ­λό­γους, τους φορείς και τη νεο­λαία της πόλης. Ολες οι εκδη­λώ­σεις των «Ηρα­κλεί­ων» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στο πάρ­κο «Χαμό­γε­λο του Παι­διού» (Πεύ­κων 51) με ελεύ­θε­ρη είσο­δο για όλους.

Σήμε­ρα Σάβ­βα­το, πρώ­τη μέρα του Φεστι­βάλ, στις 20.30, στην Κεντρι­κή Σκη­νή, θα προη­γη­θεί χαι­ρε­τι­σμός από τον κρι­τι­κό θεά­τρου — φιλό­λο­γο, Κώστα Γεωρ­γου­σό­που­λο. Εναρ­ξη βρα­διάς από τους ηθο­ποιούς Mπέ­τυ Βαλά­ση και Νίκο Γαλα­νό, που θα μιλή­σουν για την πολυ­σχι­δή προ­σω­πι­κό­τη­τα του Μίκη Θεοδωράκη.

Στη συνέ­χεια, η Ανε­ξάρ­τη­τη Λαϊ­κή Ορχή­στρα «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης», με ερμη­νευ­τές την Μαρία Φαρα­ντού­ρη και τον Μανώ­λη Μητσιά, θα παρου­σιά­σουν ένα πρό­γραμ­μα αφιε­ρω­μέ­νο στα πιο αγα­πη­μέ­να λαϊ­κά και λυρι­κά τρα­γού­δια του συνθέτη.

Πριν την επί­ση­μη έναρ­ξη, παρα­κο­λου­θού­με ένα αφιέ­ρω­μα αγά­πης στον Μίκη με δρώ­με­να από τα Σύχρο­να Εκπαι­δευ­τή­ρια «Μάνε­ση», το 1ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Ηρα­κλεί­ου Αττι­κής, την AIESEC Πανε­πι­στη­μί­ου Πει­ραιώς, τον μικρό Κοσμά Παυ­λό­που­λο, τον Ομι­λο Γυμνα­στι­κής Ηρα­κλεί­ου Αττι­κής ΟΓΗΡΑ, σε χορο­γρα­φία της Χρι­στί­νας Ζού­ρου, και από τον Σύλ­λο­γο ΑμεΑ «Αλκυό­νη». Στη συνέ­χεια ακού­με το «Ασί­κι­κο Που­λά­κη», με τη φωνή του Βασί­λη Λέκ­κα, χορο­γρα­φη­μέ­νο από την Αγγε­λι­κή Μου­τσο­πού­λου και τον Κοσμά Χειράκη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο