Το ναζιστικού τύπου Νομοσχέδιο της Δανίας που τιμωρεί με 12 χρόνια φυλακή και τους χρήστες Facebook που κάνουν κριτική στο ΝΑΤΟ

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Παρα­θέ­του­με, στο τέλος του κει­μέ­νου, κομ­μά­τια του Νομο­σχε­δί­ου, που τιμω­ρεί, ακό­μη και με 12 χρό­νια φυλα­κή, Δανούς πολί­τες που, κατά το παρά­δειγ­μα της ειση­γη­τι­κής Έκθε­σης του Υπουρ­γεί­ου δικαιο­σύ­νης της Δανί­ας, κοι­νο­ποιούν και δια­δί­δουν ειδή­σεις ενά­ντια στο ΝΑΤΟ. Το Σχέ­διο Νόμου είναι συμπλή­ρω­μα του Νόμου ενά­ντια στις επι­θέ­σεις, που κατη­γο­ρεί­ται ότι εξα­πο­λύ­ει η Ρωσία … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το ναζι­στι­κού τύπου Νομο­σχέ­διο της Δανί­ας που τιμω­ρεί με 12 χρό­νια φυλα­κή και τους χρή­στες Facebook που κάνουν κρι­τι­κή στο ΝΑΤΟ.