Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κατέλαβε πλοίο που «συνδέεται με το Ισραήλ» κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Οι ιρα­νι­κές ναυ­τι­κές ειδι­κές δυνά­μεις των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης, του ιδε­ο­λο­γι­κού στρα­τού της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας, κατέ­λα­βαν σήμε­ρα ένα πλοίο μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων που “συν­δέ­ε­ται με το Ισρα­ήλ” μέσα στον Κόλ­πο, μετέ­δω­σε το επί­ση­μο ιρα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων IRNA.

“Ένα πλοίο μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων που ονο­μά­ζε­ται MCS Aries κατα­σχέ­θη­κε από τις ναυ­τι­κές ειδι­κές δυνά­μεις” κατά τη διάρ­κεια “επι­χεί­ρη­σης που διε­ξή­χθη με ελι­κό­πτε­ρο (των ειδι­κών δυνά­με­ων του Ναυ­τι­κού των Φρου­ρών) κοντά στο Στε­νό του Ορμούζ”, μετέ­δω­σε το IRNA, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι το πλοίο “φέρει σημαία Πορ­το­γα­λί­ας, το δια­χει­ρί­ζε­ται η εται­ρία Zodiac, η οποία ανή­κει στον σιω­νι­στή καπι­τα­λι­στή Εγιάλ Οφέρ” και “κατευ­θυ­νό­ταν προς τα χωρι­κά ύδα­τα” του Ιράν.

Το πλοίο μετα­φέ­ρε­ται στα χωρι­κά ύδα­τα του Ιράν, σύμ­φω­να με το IRNA.

Είκο­σι πέντε μέλη πλη­ρώ­μα­τος επι­βαί­νουν στο πλοίο, ανα­κοί­νω­σε η ιτα­λο-ελβε­τι­κή ναυ­τι­λια­κή εται­ρία MSC.

“Με λύπη επι­βε­βαιώ­νου­με ότι το MSC Aries, ιδιο­κτη­σί­ας της Gortal Shipping Inc, η οποία είναι θυγα­τρι­κή της Zodiac Maritime, και ναυ­λώ­θη­κε από την MSC, κατε­λή­φθη από τις ιρα­νι­κές αρχές (που επι­βι­βά­στη­καν) με ελι­κό­πτε­ρο” και “υπάρ­χουν 25 μέλη πλη­ρώ­μα­τος”, δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο η Mediterranean Shipping Company (MSC), που έχει την έδρα της στη Γενεύη.

Η MSC είναι ο δια­χει­ρι­στής και ο εμπο­ρι­κός φορέ­ας εκμε­τάλ­λευ­σης πλοί­ου που κατε­λή­φθη σήμε­ρα από τις ιρα­νι­κές αρχές, ανα­κοί­νω­σε η διε­θνής ναυ­τι­λια­κή εται­ρία Zodiac Maritime “Η MSC είναι υπεύ­θυ­νη για όλες τις δρα­στη­ριό­τη­τες του πλοί­ου, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των λει­τουρ­γιών φορ­τί­ου και συντήρησης”.

Η Zodiac ανή­κει εν μέρει στον Ισραη­λι­νό επι­χει­ρη­μα­τία Εγιάλ Οφέρ.

Νωρί­τε­ρα, οι εται­ρί­ες ναυ­τι­λια­κής ασφά­λειας Maritime Trade Operations και Ambrey είχαν ανα­φέ­ρει ότι πλοίο κατε­λή­φθη και κατα­σχέ­θη­κε από “περι­φε­ρεια­κές αρχές” στο Στε­νό του Ορμούζ μετα­ξύ των Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των και του Ιράν.

Το περι­στα­τι­κό αυτό λαμ­βά­νει χώρα εν μέσω αυξα­νό­με­νων περι­φε­ρεια­κών εντά­σε­ων από την έναρ­ξη της δολο­φο­νι­κής εκστρα­τεί­ας του Ισρα­ήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο.

Το Ιράν έχει απει­λή­σει με αντί­ποι­να για τις αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές που έκα­νε το Ισρα­ήλ στο προ­ξε­νείο του στη Δαμα­σκό την 1η Απρι­λί­ου στις οποί­ες σκο­τώ­θη­καν επτά αξιω­μα­τι­κοί των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης, ανά­με­σά τους δύο ανώ­τε­ροι διοικητές.

ΙDF: Το Ιράν θα υποστεί τις συνέπειες για οποιαδήποτε κλιμάκωση

Το Ιράν θα υπο­στεί συνέ­πειες εάν κλι­μα­κώ­σει τη βία στην περιο­χή, δήλω­σε το Σάβ­βα­το ο εκπρό­σω­πος του ισραη­λι­νού στρατού.

«Το Ιράν θα επω­μι­στεί τις συνέ­πειες εάν επι­λέ­ξει να κλι­μα­κώ­σει περαι­τέ­ρω την κατά­στα­ση», ανέ­φε­ρε σε δήλω­σή του ο ταξί­αρ­χος Ντά­νιελ Χάγκα­ρι. «Το Ισρα­ήλ βρί­σκε­ται σε ύψι­στη επι­φυ­λα­κή. Έχου­με αυξή­σει την ετοι­μό­τη­τά μας να προ­στα­τεύ­σου­με το Ισρα­ήλ από περαι­τέ­ρω ιρα­νι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα. Είμα­στε επί­σης έτοι­μοι να απαντήσουμε».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο