Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Το νερό χοχλάζει στους 100 βαθμούς, η Γαλλία στους 49,3»

«Το νερό χοχλά­ζει στους 100 βαθ­μούς, η Γαλ­λία στους 49,3» έγρα­φε πανό, με ανα­φο­ρά στο άρθρο χάρις στο οποίο πέρα­σε η μεταρ­ρύθ­μι­ση χωρίς ψηφο­φο­ρία. Στο μυα­λό τους οι Γάλ­λοι, δια­χω­ρί­ζουν από χθες, «την πριν το Άρθρο 49, παρά­γρα­φο 3 περί­ο­δο και την μετά», την οποία δεν απο­δέ­χο­νται και ιδιαί­τε­ρα οι νέοι. Φάνη­κε από τη χθε­σι­νή συντρι­πτι­κή συμ­με­το­χή της νεο­λαί­ας, πράγ­μα και­νούρ­γιο αφού απου­σί­α­ζαν από τις έως τώρα δια­δη­λώ­σεις των συνδικάτων.

Φοι­τη­τές, νέα κορί­τσια και αγό­ρια της ‘γενιάς του κόβιντ’, με ακά­λυ­πτα πρό­σω­πα συμ­με­τεί­χαν μαζι­κά, εκφρά­ζο­ντας με δηλώ­σεις και πανό, τις ανα­σφά­λειες τους και με έναν πρό­ε­δρο «που δεν ακού­ει», όπως λένε.

Πηγή: Deutsche Welle

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο