Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ντοκιμαντέρ “Ο Κόκκινος Δάσκαλος”, με σκόπιμες ασάφειες και κενά

Προ­βάλ­λε­ται στο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης το ντο­κι­μα­ντέρ «Ο Κόκ­κι­νος Δάσκα­λος» με θέμα τον κομ­μου­νι­στή Νίκο Πλου­μπί­δη. Η έρευ­να, το σενά­ριο και η σκη­νο­θε­σία είναι του Στέ­λιου Χαρα­λα­μπό­που­λου, ειδι­κός συνερ­γά­της είναι ο Δημή­τρης Πλου­μπί­δης και επι­στη­μο­νι­κοί συνερ­γά­τες είναι οι Βαγ­γέ­λης Καρα­μα­νω­λά­κης, Ιωάν­να Παπα­θα­να­σί­ου, Τάσος Σακελ­λα­ρό­που­λος και Μενέ­λα­ος Χαραλαμπίδης.

Το ντο­κι­μα­ντέρ δια­θέ­τει αρκε­τά καλά σημεία. Εξαι­ρε­τι­κές είναι οι ανα­φο­ρές για τη στά­ση και τη δρα­στη­ριό­τη­τά του ως δασκά­λου, για τη σχέ­ση Νίκου Πλου­μπί­δη και Ιου­λί­ας Πλου­μπί­δη, για τη στά­ση της Ιου­λί­ας Πλου­μπί­δη μετά την άδι­κη κατη­γο­ρία σε βάρος του Νίκου και την εκτέ­λε­σή του. Επί­σης, εξαι­ρε­τι­κές είναι οι ανα­φο­ρές για την επα­φή του Νίκου Πλου­μπί­δη με τον γιο του Δημή­τρη και τον τρό­πο με τον οποίο ο τελευ­ταί­ος έζη­σε όλη αυτήν την κατά­στα­ση και πρό­σθε­τα τη φυλά­κι­ση της μητέ­ρας του. Εξαι­ρε­τι­κός είναι και ο τρό­πος με τον οποίο παρου­σιά­ζο­νται τα παρα­πά­νω από τον Δημή­τρη Πλου­μπί­δη στο ντοκιμαντέρ.

Ενδια­φέ­ρον έχει και η παρου­σί­α­ση του τρό­που χρή­σης των κωδί­κων επι­κοι­νω­νί­ας στο πλαί­σιο της παρά­νο­μης κομ­μα­τι­κής δου­λειάς. Αισθη­τι­κά εύστο­χος είναι ο συν­δυα­σμός εικό­νων και ήχων, ιδί­ως από την πατρί­δα του Νίκου Πλουμπίδη.

Βέβαια, είναι έξω από τις δυνα­τό­τη­τες του συγκε­κρι­μέ­νου άρθρου μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη απο­τί­μη­ση του ντο­κι­μα­ντέρ ως καλ­λι­τε­χνι­κού προ­ϊ­ό­ντος. Στό­χος είναι κυρί­ως μια τοπο­θέ­τη­ση επί του περιε­χο­μέ­νου του.

Σκόπιμες ασάφειες και κενά

Στο ντο­κι­μα­ντέρ υπάρ­χουν μια σει­ρά από κενά, υπο­βαθ­μί­σεις, σκό­πι­μες ασά­φειες και ερμη­νεί­ες, τα οποία χρειά­ζο­νται σχολιασμό.

Απο­τυ­πώ­νο­νται στο ντο­κι­μα­ντέρ τα πρώ­τα βήμα­τα στη συνεί­δη­ση του Νίκου Πλου­μπί­δη, όπως τα πρό­σω­πα από τα οποία γνώ­ρι­σε την κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία, η συμ­με­το­χή του στις φοι­τη­τι­κές απερ­γί­ες, η συν­δι­κα­λι­στι­κή του δρά­ση στην «Αρι­στε­ρή Παρά­τα­ξη» των δασκά­λων (συν­δι­κα­λι­στι­κή παρά­τα­ξη του ΚΚΕ σε μια σει­ρά κλάδων).

Ελά­χι­στα όμως ή και καθό­λου απα­σχο­λούν η συμ­με­το­χή του στην εσω­κομ­μα­τι­κή δια­πά­λη στο ΚΚΕ στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’30, η στή­ρι­ξή του στην ΕΣΣΔ και στη δια­πά­λη της — μετα­ξύ άλλων — με τον τρο­τσκι­σμό, η εκλο­γή του ως αντι­προ­σώ­που της Ενω­τι­κής ΓΣΕΕ στην Κόκ­κι­νη Συν­δι­κα­λι­στι­κή Διε­θνή, η παρου­σία του στο 7ο Συνέ­δριο της Κομι­ντέρν ως αντι­προ­σώ­που, η παρα­μο­νή του στη συνέ­χεια για δύο χρό­νια στην ΕΣΣΔ. Πολύ περισ­σό­τε­ρο λεί­πει η σύν­δε­ση όλων αυτών με την ανά­δει­ξή του σε καθο­δη­γη­τι­κές θέσεις στο ΚΚΕ.

Ανα­φέ­ρο­νται ακό­μη στο ντο­κι­μα­ντέρ η αμφι­σβή­τη­ση από τον Νίκο Πλου­μπί­δη της γνη­σιό­τη­τας του Α΄ γράμ­μα­τος του Νίκου Ζαχα­ριά­δη για τον ιτα­λο­ελ­λη­νι­κό πόλε­μο και η δια­φω­νία του με τη φρά­ση του γράμ­μα­τος «στον πόλε­μο που διε­ξά­γει η κυβέρ­νη­ση Μεταξά».

Ουδόλως, όμως, αναφέρεται η θέση της Παλαιάς Κεντρικής Επιτροπής (ο Νίκος Πλουμπίδης ήταν μέλος της), η οποία — σε αντίθεση με το Α΄ γράμμα του Ζαχαριάδη — χαρακτήριζε τον πόλεμο ιμπεριαλιστικό και από τις δύο πλευρές, μιλούσε για την ανάγκη στρατιωτικής και ένοπλης εναντίωσης στον φασίστα εισβολέα και συνεπακόλουθα έθετε ως στόχο τον σοσιαλισμό. Ούτε αναφέρονται τα άλλα δύο γράμματα του Νίκου Ζαχαριάδη, τα οποία χαρακτήριζαν ιμπεριαλιστικό τον πόλεμο.

(Παρό­τι δεν σχε­τί­ζε­ται με το ντο­κι­μα­ντέρ, θυμί­ζου­με παρε­μπι­πτό­ντως την επί­κλη­ση του γράμ­μα­τος Ζαχα­ριά­δη και της φρά­σης για τον Μετα­ξά, κατά τις λυσ­σώ­δεις επι­θέ­σεις σε βάρος του ΚΚΕ, όταν εισή­γα­γε στο Πρό­γραμ­μά του τη θέση για ήττα σε περί­πτω­ση πολέ­μου και της αστι­κής τάξης εισβο­λέα και της εγχώ­ριας και όταν απέρ­ρι­πτε ένα αντι­μνη­μο­νια­κό μέτω­πο με μια «κυβέρ­νη­ση της αρι­στε­ράς», η οποία εντός του καπι­τα­λι­σμού και της ΕΕ θα χτυ­πού­σε το χέρι στο τρα­πέ­ζι και θα καταρ­γού­σε τα μνημόνια)

Ανα­δει­κνύ­ε­ται έπει­τα η σημα­ντι­κή συμ­βο­λή του Νίκου Πλου­μπί­δη το διά­στη­μα της Κατο­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο κατά της πολι­τι­κής επι­στρά­τευ­σης. Παράλ­λη­λα, ως κρί­σι­μο σημείο αυτής της συμ­βο­λής, ανα­φέ­ρε­ται «η χωρίς πρώ­τα έγκρι­ση του Πολι­τι­κού Γρα­φείο» από­φα­ση του Νίκου Πλου­μπί­δη για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου. Παρα­βλέ­πε­ται δηλα­δή το γεγο­νός ότι πρω­το­βου­λί­ες χωρίς έγκρι­ση του Πολι­τι­κού Γρα­φείο ήταν κάτι όχι άγνω­στο σε συν­θή­κες κατο­χής και παρά­νο­μης δράσης.

Έκθε­ση στη Βου­λή: «στε­νή κι αδιά­βα­τος, τρα­χεία η οδός, Νίκος Πλου­μπί­δης 1902 — 1954» (ΦΩΤΟ)

Παρα­βλέ­πε­ται ακό­μη η πρό­βλε­ψη του δημο­κρα­τι­κού συγκε­ντρω­τι­σμού, ότι όταν δεν υπάρ­χει χρό­νος για επι­κοι­νω­νία το κομ­μα­τι­κό στέ­λε­χος προ­χω­ρά πρω­τό­βου­λα με βάση τη γραμ­μή του Κόμ­μα­τος. Τέλος, απο­σιω­πά­ται η συμ­βο­λή όλου του Κόμ­μα­τος στην πραγ­μα­το­ποί­η­ση συλ­λα­λη­τη­ρί­ων στην Αθή­να και σε άλλες πόλεις της επι­κρά­τειας. Εν ολί­γοις, τα συλ­λα­λη­τή­ρια εμφα­νί­ζο­νται στο ντο­κι­μα­ντέρ περισ­σό­τε­ρο ως μια ατο­μι­κή επι­λο­γή και όχι ως μια συλ­λο­γι­κή λει­τουρ­γία και δρα­στη­ριό­τη­τα στην οποία πρω­τα­γω­νι­στι­κός ήταν ασφα­λώς ο ρόλος του Νίκου Πλουμπίδη.

Η ΟΠΛΑ και οι “δηλώσεις μετανοίας”

Πλή­ρως απου­σιά­ζει από το ντο­κι­μα­ντέρ ο Νίκος Πλου­μπί­δης ως καθο­δη­γη­τής της Οργά­νω­σης Προ­στα­σί­ας Λαϊ­κών Αγω­νι­στών (ΟΠΛΑ). Η ΟΠΛΑ συγκρο­τή­θη­κε το 1943, προ­κει­μέ­νου να περι­φρου­ρή­σει αγω­νι­στές από τα χτυ­πή­μα­τα των αρχών κατο­χής, των Ταγ­μά­των Ασφα­λεί­ας και άλλων ένο­πλων αστι­κών οργα­νώ­σε­ων ενα­ντί­ον του ΕΑΜ και του ΚΚΕ.

Τα χτυ­πή­μα­τα αυτά εκδη­λώ­θη­καν και κλι­μα­κώ­θη­καν σε συν­θή­κες που η επι­κεί­με­νη ήττα του φασι­στι­κού άξο­να και η γιγά­ντω­ση της δρά­σης του ΕΑΜ και του ΚΚΕ οδή­γη­σαν στην αντι­κει­με­νι­κή όξυν­ση της ταξι­κής πάλης και έθε­σαν υπό αμφι­σβή­τη­ση τη μετα­πο­λε­μι­κή καπι­τα­λι­στι­κή εξουσία.

Η παρου­σία του Νίκου Πλου­μπί­δη στην ηγε­σία της ΟΠΛΑ σήμαι­νε ότι αντι­λαμ­βα­νό­ταν τόσο τον χαρα­κτή­ρα, την έντα­ση και την κρι­σι­μό­τη­τα της διε­ξα­γό­με­νης σύγκρου­σης, όσο και την ανά­γκη το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα να προ­στα­τεύ­σει τον εαυ­τό του και να νική­σει σε αυτήν τη σύγκρουση.

Από την άλλη, δια­σώ­ζε­ται στο ντο­κι­μα­ντέρ η συγκα­τα­βα­τι­κή, «ζεστή» και ανθρώ­πι­νη στά­ση του Νίκου Πλου­μπί­δη απέ­να­ντι σε κομ­μου­νι­στές οι οποί­οι υπέ­γρα­ψαν «δήλω­ση μετα­νοί­ας». Πέρα όμως από το υπαρ­κτό και απο­δε­κτό ανθρώ­πι­νο στοι­χείο, λεί­πει από το ντο­κι­μα­ντέρ ο λόγος για τον οποίο το αστι­κό κρά­τος επι­δί­ω­κε με κάθε μέσο τις «δηλώ­σεις μετα­νοί­ας», σε μια επο­χή που είχε ξεκι­νή­σει ο ένο­πλος αγώ­νας του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΔΣΕ). Το αστι­κό κρά­τος, θέλο­ντας να απο­στε­ρή­σει τον ΔΣΕ από κρί­σι­μες εφε­δρεί­ες και να παρου­σιά­σει τον αγώ­να του ως ξενο­κί­νη­το, επι­χεί­ρη­σε να τεκ­μη­ριώ­σει την ανυ­παρ­ξία κομ­μου­νι­στών με τις «δηλώ­σεις μετανοίας».Επομένως, ανε­ξάρ­τη­τα από τις συν­θή­κες κάτω από τις οποί­ες υπο­γρα­φό­ταν μια «δήλω­ση» και τις προ­θέ­σεις όποιου την υπέ­γρα­φε, κάθε «δήλω­ση» ήταν πλήγ­μα στον εν εξε­λί­ξει αγώ­να του ΔΣΕ. Γι’ αυτό το ΚΚΕ και ο ΔΣΕ, όπως και οι φορείς κάθε άλλου ταξι­κού αγώ­να ιστο­ρι­κά, ήταν υπο­χρε­ω­μέ­νοι να αντι­με­τω­πί­σουν με από­λυ­το τρό­πο τέτοια φαι­νό­με­να. Οχι επει­δή δεν κατα­νο­ού­σαν τις συν­θή­κες από­σπα­σης της πλειο­ψη­φί­ας των δηλώ­σε­ων ή για­τί ήταν απάν­θρω­ποι απέ­να­ντι σε όσους τις υπέ­γρα­φαν, αλλά επει­δή συνει­δη­το­ποιού­σαν την ανά­γκη να προ­στα­τευ­θούν ο αγώ­νας του ΔΣΕ και όσοι τον διεξήγαν.

Ο Νίκος Πλου­μπί­δης απο­δε­χό­ταν αυτήν την ανα­γκαιό­τη­τα και γι’ αυτό ανέ­λα­βε σημα­ντι­κές «χρε­ώ­σεις» το διά­στη­μα 1946 — 1949 στις παρά­νο­μες Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ στην Αθή­να, το μεγα­λύ­τε­ρο διά­στη­μα. Αντί­θε­τα, η παρα­πά­νω ανα­γκαιό­τη­τα δεν κατα­νο­εί­ται αν κάποιος απορ­ρί­πτει τον ταξι­κό αγώ­να του ΔΣΕ και προ­φα­νώς δεν θέλει έναν τέτοιο αγώ­να στο μέλλον.

Όταν τελεί­ω­σε ο αγώ­νας του ΔΣΕ, το ΚΚΕ στα­δια­κά με από­φα­ση πρώ­τα της 7ης Ολο­μέ­λειας της ΚΕ (1950) δέχτη­κε ξανά τους «δηλω­σί­ες», δίχως βέβαια να λεί­ψουν και μετέ­πει­τα άδι­κες συμπε­ρι­φο­ρές σε βάρος τους.

Ακό­μα το ντο­κι­μα­ντέρ προ­βάλ­λει ως βασι­κή αιτία για τις μετεμ­φυ­λια­κές διώ­ξεις και την παρα­νο­μία του ΚΚΕ τις θέσεις του Ν. Ζαχα­ριά­δη περί ανα­γκαιό­τη­τας του αγώ­να του ΔΣΕ και ετοι­μό­τη­τας για τη συνέ­χι­σή του.

Έτσι όμως δεν μπαί­νουν τα ακό­λου­θα κρί­σι­μα ερω­τή­μα­τα: Για­τί ξεκι­νούν οι διώ­ξεις αμέ­σως μετά την απα­ρά­δε­κτη Συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας, παρό­τι το ΚΚΕ επέ­λε­ξε τότε τον συμ­βι­βα­σμό και όχι τη σύγκρου­ση; Ποιος είναι ο φορέ­ας των διώ­ξε­ων; Ποιο είναι το θεσμι­κό πλαί­σιο (ανα­γκα­στι­κοί νόμοι, καθε­στώς στρα­το­δι­κεί­ων, επι­τρο­πές ασφα­λεί­ας, Σύνταγ­μα 1952); Ποια πολι­τι­κά κόμ­μα­τα δια­μόρ­φω­σαν αυτό το πλαί­σιο; Ποια ήταν η παρέμ­βα­ση των διε­θνών συμ­μά­χων; Για ποιο λόγο γίνο­νταν όλα αυτά;

Δεν εμφα­νί­ζε­ται δηλα­δή το γεγο­νός ότι η αστι­κή τάξη, οι πολι­τι­κοί της εκπρό­σω­ποι και οι διε­θνείς της σύμ­μα­χοι επι­λέ­γουν την επί­θε­ση, την ωμή κατα­στο­λή και τις διώ­ξεις όσο κρί­νουν ότι κιν­δυ­νεύ­ει η καπι­τα­λι­στι­κή εξου­σία. Στη συνέ­χεια, όταν επι­διώ­κουν τη στα­θε­ρο­ποί­η­σή της, εφαρ­μό­ζουν μια πολι­τι­κή, η οποία από τη μια εμπε­ριέ­χει έντα­ση του αντι­κομ­μου­νι­σμού και μέτρα κατα­στο­λής και από την άλλη στοι­χεία ενσωμάτωσης.

Τελι­κά μειώ­νουν τον ρόλο της κατα­στο­λής, μόνο όταν κρί­νουν ότι η ενσω­μά­τω­ση των εργα­τι­κών — λαϊ­κών δυνά­με­ων στην καπι­τα­λι­στι­κή εξου­σία και η χει­ρα­γώ­γη­σή τους είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρες. Σύμ­φω­να, όμως, με συνέ­ντευ­ξη του δημιουρ­γού του ντο­κι­μα­ντέρ, ευθύ­νες στο αστι­κό κρά­τος απο­δί­δο­νται μόνο για την «εκδι­κη­τι­κή μανία», δηλα­δή για τη συνέ­χι­ση των διώ­ξε­ων και όταν αυτές ήταν περιττές.

Για την άδικη κατηγορία 
σε βάρος του Πλουμπίδη

Βαρύ­τη­τα — και σωστά — δίνε­ται στην εσφαλ­μέ­νη, άδι­κη και αδι­καιο­λό­γη­τη κατη­γο­ρία του ΚΚΕ στον Νίκο Πλου­μπί­δη ως «χαφιέ». Ωστό­σο, αν και γενι­κά το ντο­κι­μα­ντέρ ανα­φέ­ρε­ται στις τότε συν­θή­κες λει­τουρ­γί­ας και δρά­σης του ΚΚΕ και στη δια­χρο­νι­κή προ­σπά­θεια των μηχα­νι­σμών του καπι­τα­λι­στι­κού κρά­τους να το δια­βρώ­σουν, υπο­τι­μά­ται η σημα­σία τους στη δημιουρ­γία τέτοιων λαθε­μέ­νων εκτιμήσεων.

Ως απο­τέ­λε­σμα, η λαθε­μέ­νη κατη­γο­ρία ερμη­νεύ­ε­ται ως επι­νό­η­ση της «ένο­χης» — κατά το ντο­κι­μα­ντέρ — ηγε­σί­ας του ΚΚΕ, που προ­σπα­θού­σε να απο­σεί­σει τις ευθύ­νες της για τη «διευ­κό­λυν­ση» του μετεμ­φυ­λια­κού οργί­ου τρο­μο­κρα­τί­ας του καπι­τα­λι­στι­κού κρά­τους. Και σε τι συνί­στα­ται αυτή η διευ­κό­λυν­ση; Οπως υπο­νο­εί το ντο­κι­μα­ντέρ, στην υπε­ρά­σπι­ση του αγώ­να του ΔΣΕ και στη δια­τή­ρη­ση παρά­νο­μων Οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ μετά το τέλος του.

Επο­μέ­νως, η λύση που «προ­τεί­νε­ται» ανα­δρο­μι­κά προ­ϋ­πέ­θε­τε ουσια­στι­κά τη διά­λυ­ση του παρά­νο­μου ΚΚΕ.

Βέβαια, αυτήν τη λύση δεν θα απο­δε­χό­ταν ο ίδιος ο Νίκος Πλου­μπί­δης. Ανε­ξάρ­τη­τα από τη θέση που έπαιρ­νε στην εντει­νό­με­νη δια­πά­λη ανά­με­σα στα ηγε­τι­κά στε­λέ­χη του Κόμ­μα­τος, ανα­φο­ρι­κά με τον συν­δυα­σμό της νόμι­μης και παρά­νο­μης δράσης.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ήταν η ίδια η σκλη­ρό­τη­τα της ταξι­κής πάλης και τα πολύ­τρο­πα μέσα που χρη­σι­μο­ποιού­σε ο ταξι­κός αντί­πα­λος, προ­κει­μέ­νου να καθυ­πο­τά­ξει την πρω­το­πό­ρα κομ­μου­νι­στι­κή δρά­ση, που τρο­φο­δο­τού­σαν λαθε­μέ­νες εκτι­μή­σεις και άδι­κες κατη­γο­ρί­ες. Μέρος αυτών των μέσων ήταν και η προ­σπά­θεια των κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών να δια­βρώ­σουν το ΚΚΕ εκ των έσω.

Ο ίδιος ο Νίκος Πλου­μπί­δης είχε αντί­λη­ψη των μέσων που χρη­σι­μο­ποιού­σαν οι κρα­τι­κοί μηχα­νι­σμοί και των προ­βλη­μά­των που μπο­ρού­σαν να προ­ξε­νή­σουν στην κομ­μα­τι­κή λει­τουρ­γία και δρά­ση. Άλλω­στε, είχε αντι­με­τω­πί­σει τη χαφιέ­δι­κη «Προ­σω­ρι­νή Διοί­κη­ση», την πλα­στή δηλα­δή ΚΕ που είχε συγκρο­τή­σει η δικτα­το­ρία Μετα­ξά σε συνερ­γα­σία με πρώ­ην μέλη και στε­λέ­χη του ΚΚΕ και είχε έρθει αντι­μέ­τω­πος με τις κατη­γο­ρί­ες περί χαφιέ­δι­κης Παλαιάς Κεντρι­κής Επι­τρο­πής. Γι’ αυτό και ο ίδιος, λόγω των συν­θη­κών παρα­νο­μί­ας φυσι­κά, ζητού­σε να ελεγ­χθούν μέλη και στε­λέ­χη του ΚΚΕ, παρό­τι οι υπο­ψί­ες του απο­δεί­χθη­καν λαθεμένες.

Επι­πρό­σθε­τα, είναι αβά­σι­μη η ακό­λου­θη σύγκρι­ση που γίνε­ται στο ντο­κι­μα­ντέρ: Από τη μια, ο Νίκος Πλου­μπί­δης, ο οποί­ος δια­κρί­νε­ται για την προ­σαρ­μο­στι­κό­τη­τά του, δια­θέ­τει «ρίζες» στην Ελλά­δα και είναι μπο­λια­σμέ­νος με την κοι­νω­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του Μοριά. Από την άλλη, ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης, ο οποί­ος εμφα­νί­ζε­ται κατα­γό­με­νος από την Ανα­το­λή, μη γειω­μέ­νος με κάποια εγχώ­ρια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και πιο δεκτι­κός σε μια εγκε­φα­λι­κή σύλ­λη­ψη του σοσια­λι­σμού, όπως αυτή προ­βαλ­λό­ταν από το ΚΚΣΕ και το Διε­θνές Κομ­μου­νι­στι­κό Κίνημα.

Αυτό το σχή­μα (επα­νερ­χό­με­νο κάθε τόσο με παραλ­λα­γές) ερμη­νεύ­ει τη δρά­ση του ΚΚΕ και τη σχέ­ση του με το Διε­θνές Κομ­μου­νι­στι­κό Κίνη­μα στο πλαί­σιο ιδιό­τυ­πων, γεω­γρα­φι­κών προσ­διο­ρι­σμών, νοο­τρο­πιών, κουλ­τού­ρας και δια­κί­νη­σης ιδε­ών από κέντρα και ομά­δες, απο­σπα­σμέ­να δηλα­δή από την ελλη­νι­κή και όποια άλλη καπι­τα­λι­στι­κή πραγματικότητα.

Μέσα από αυτήν την παρου­σί­α­ση του ΚΚΕ και του Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κού Κινή­μα­τος, αν και δεν δια­τυ­πώ­νε­ται εμφα­νώς στο ντο­κι­μα­ντέρ, προ­κύ­πτει σε έναν βαθ­μό ο δια­χω­ρι­σμός του Νίκου Πλου­μπί­δη από το ΚΚΕ, όπως ανα­πό­φευ­κτα ανα­πα­ρά­γε­ται και η μετεμ­φυ­λια­κή κατη­γο­ρία περί «ξενο­κί­νη­του ΚΚΕ».

Ομως, η συγκρό­τη­ση και δρά­ση του εργα­τι­κού κινή­μα­τος και στη συνέ­χεια της πολι­τι­κής του πρω­το­πο­ρί­ας, του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, τρο­φο­δο­τού­νται από την ίδια την κοι­νω­νι­κή εξέ­λι­ξη, από τις ταξι­κές αντι­θέ­σεις εντός της καπι­τα­λι­στι­κής κοι­νω­νί­ας. Η εδραί­ω­ση του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος στο στέ­ρεο έδα­φος της αντι­κει­με­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας είναι που κάνει εφι­κτή τη συγκρό­τη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των όπου Γης και την προ­σέγ­γι­ση των θεω­ρη­τι­κών τους επεξεργασιών.

Ασφα­λώς, κάθε Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα «γεν­νιέ­ται» μέσα από τις αντι­θέ­σεις της δικής του χώρας και συνά­μα αυτές το οδη­γούν να συνει­δη­το­ποι­ή­σει το κοι­νό συμ­φέ­ρον των εργα­τών όλου του κόσμου και την αντι­πα­λό­τη­τά τους με την αστι­κή τάξη κάθε χώρας.

Επί­σης, η Ιστο­ρία απέ­δει­ξε ότι οι αδυ­να­μί­ες στρα­τη­γι­κής ενός Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, όπως το ΚΚΕ, ήταν αλλη­λέν­δε­τες με τις αδυ­να­μί­ες του Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κού Κινή­μα­τος. Φυσι­κά αυτό δεν αναι­ρεί τις πρω­ταρ­χι­κές ευθύ­νες του ΚΚΕ για τη χώρα του, αλλά ούτε και την ανα­γκαιό­τη­τα έκφρα­σης του προ­λε­τα­ρια­κού διεθνισμού.

Σωστά, προς το τέλος του ντο­κι­μα­ντέρ περι­λαμ­βά­νε­ται η επι­στο­λή του Νίκου Πλου­μπί­δη, στην οποία εκφρά­ζει την πίστη του στο ΚΚΕ και την πεποί­θη­σή του ότι θα τον απο­κα­τα­στή­σει. Αυτή η πίστη του Νίκου Πλου­μπί­δη δεί­χνει και τη βεβαιό­τη­τά του για τη μελ­λο­ντι­κή ύπαρ­ξη του Κόμ­μα­τος, για την ιστο­ρι­κή συνέ­χειά του, παρά τον σκλη­ρό ταξι­κό αγώ­να και τις ιστο­ρι­κά προ­σω­ρι­νές ήττες.

Αντι­λαμ­βα­νό­ταν ο Νίκος Πλου­μπί­δης ότι η επο­χή μας είναι επο­χή περά­σμα­τος στον σοσια­λι­σμό και ότι το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα ήταν και θα είναι η ιδε­ο­λο­γι­κή, πολι­τι­κή και οργα­νω­τι­κή πρω­το­πο­ρία της εργα­τι­κής τάξης, η κινη­τή­ρια δύνα­μη σε αυτό το επα­να­στα­τι­κό πέρα­σμα. Σε αυτήν την επο­χή, σε αυτήν την πρω­το­πο­ρία και σε αυτήν την πάλη ενέ­τασ­σε και τον ίδιο και ήταν δια­τε­θει­μέ­νος να προ­σφέ­ρει και πρό­σφε­ρε τη ζωή του.

Πηγή Ριζο­σπά­στης _του Βασί­λη ΜΟΣΧΟΥ
μέλους του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ

26o Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Θεσ­σα­λο­νί­κης: Τα βραβεία


Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο