Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Νόμπελ Ειρήνης στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ

Το στο Παγκό­σμιο Επι­σι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα του ΟΗΕ βρα­βεύ­ε­ται με το Νόμπελ Ειρή­νης 2020. Όπως εξη­γεί­ται από την επι­τρο­πή το World Food Programme συνει­σφέ­ρει καθη­ι­με­ρι­νά στη ενί­σχυ­ση της αίσθη­σης αδελ­φο­σύ­νης που ανα­φέ­ρε­ται στην δια­θή­κη του Άλφρεντ Νόμπελ.

«Το Παγκό­σμιο Επι­σι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα δια­δρα­μα­τί­ζει έναν ρόλο κλει­δί στην συνερ­γα­σία για να γίνει η ασφά­λεια των τρο­φί­μων όργα­νο ειρή­νης και έχει συνει­σφέ­ρει στην κινη­το­ποί­η­ση των κρα­τών μελών του ΟΗΕ στην κατα­πο­λέ­μη­ση της χρή­σης της πεί­νας ως όπλο πολέ­μου» προ­στί­θε­ται στην ανακοίνωση.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο