Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το παιχνίδι με τον Τοτό το ξέρετε;

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ //

Στις 17.3.2017 ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας απά­ντη­σε σε ερώ­τη­ση του προ­έ­δρου της Ένω­σης Κεντρώ­ων Βασί­λη Λεβέ­ντη για την υγεία.

Και ένα –κατά την έκφρα­ση του πρω­θυ­πουρ­γού – «μεγά­λο κατόρ­θω­μα …στην  περί­ο­δο της κρί­σης και της μνη­μο­νια­κής πει­θαρ­χί­ας» ήταν «να εντά­ξου­με 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια ανα­σφά­λι­στους συμπο­λί­τες μας στο Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας, που ήταν το σημα­ντι­κό­τε­ρο ή, αν θέλε­τε, ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα μέτρα του λεγό­με­νου παράλ­λη­λου προ­γράμ­μα­τος».

Και ο Αλέ­ξης Τσί­πρας πρό­σθε­σε: «Δεν υπάρ­χει ούτε ένας πολί­της, ανε­ξάρ­τη­τα από το αν είναι ασφα­λι­σμέ­νος ή όχι, που να στε­ρεί­ται της δυνα­τό­τη­τας πρό­σβα­σης στα δημό­σια νοσο­κο­μεία και δεν φεύ­γει από αυτά με “μπου­γιουρ­ντί”, όπως συνέ­βαι­νε παλαιό­τε­ρα. Από αυτούς τους πολί­τες, τα 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια, περί­που το 1/3 έχει, επί­σης, μηδε­νι­κή συμ­με­το­χή στα φάρ­μα­κα που χρειά­ζε­ται. Και είναι περιτ­τό να πω ότι αυτή η αυτο­νό­η­τη ενέρ­γεια ήταν αδια­νό­η­τη πριν από το 2015, αλλά δεν ήταν αδια­νό­η­τη μόνο την περί­ο­δο των μνη­μο­νί­ων, ήταν αδια­νό­η­τη και πριν από τα μνη­μό­νια, όταν οι ανα­σφά­λι­στοι, βεβαί­ως, ήταν πολύ λιγό­τε­ροι και θα μπο­ρού­σε να είναι μια απο­λύ­τως εύλο­γη παρέμβαση».

Η ρύθ­μι­ση στην οποία ανα­φέρ­θη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός είναι το άρθρο 33 του νόμου 4386/2016 και της σχε­τι­κής Κοι­νής Υπουρ­γι­κής Από­φα­σης (ΚΥΑ) -ΦΕΚ Β’ 908/4.4.2016- για την «πρό­σβα­ση των ανα­σφά­λι­στων στο δημό­σιο σύστη­μα υγείας».

Μ’ άλλα λόγια η ΚΥΑ προ­βλέ­πει ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή κάλυ­ψη των ανα­σφά­λι­στων μέσω των δημό­σιων μονά­δων Υγεί­ας, με τους όρους του Κανο­νι­σμού Παρο­χών ΕΟΠΥΥ. Μόνο «κατά περί­πτω­ση», όταν πιστο­ποι­η­μέ­να ο δημό­σιος τομέ­ας δεν μπο­ρεί να τις καλύ­ψει και μόνο με από­φα­ση του υπουρ­γού, θα καλύ­πτο­νται παρο­χές από τον ιδιω­τι­κό τομέα.

Οι ανα­σφά­λι­στοι, δηλα­δή, πλη­ρώ­νουν κι αυτοί, όπως και οι ασφα­λι­σμέ­νοι, εξο­λο­κλή­ρου όλες τις υπη­ρε­σί­ες — υλι­κά — φάρ­μα­κα που δεν απο­ζη­μιώ­νο­νται από τον ΕΟΠΥΥ. Επί­σης, με την ίδια ΚΥΑ εξαι­ρού­νται από τη συμ­με­το­χή στις πλη­ρω­μές για φάρ­μα­κα όσοι εντάσ­σο­νται στις ρυθ­μί­σεις της με αυστη­ρά εισο­δη­μα­τι­κά, οικο­γε­νεια­κά και περιου­σια­κά κρι­τή­ρια, καθώς και ορι­σμέ­νες άλλες κατηγορίες.

Η ρύθ­μι­ση αυτή της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι προ­έ­κτα­ση και διεύ­ρυν­ση των ρυθ­μί­σε­ων των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για το ίδιο πρόβλημα.

Η έκρη­ξη της ανερ­γί­ας και τα αλλε­πάλ­λη­λα λου­κέ­τα στα μαγα­ζιά, υυπο­χρέ­ω­σαν την –τότε- κυβέρ­νη­ση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ να προ­χω­ρή­σει στην έκδο­ση κοι­νών απο­φά­σε­ων (ΚΥΑ) των συναρ­μό­διων υπουρ­γών για την «δωρε­άν νοσο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη» (ΦΕΚ Β’ 1465/5.6.2014) και την «πρό­σβα­ση στο σύστη­μα φαρ­μα­κευ­τι­κής περί­θαλ­ψης ανα­σφα­λί­στων και οικο­νο­μι­κά αδύ­να­μων πολι­τών» (ΦΕΚ Β’ 1753/28.6.2014). Αυτές τις δύο απο­φά­σεις πάρ­θη­καν  ώστε να καλυ­φθούν εκεί­νοι «οι οποί­οι στε­ρού­νται των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων έκδο­σης βιβλια­ρί­ου ανα­σφα­λί­στου και δεν είναι ασφα­λι­σμέ­νοι σε κανέ­να δημό­σιο ή ιδιω­τι­κό φορέα» και «ασφα­λι­σμέ­νοι που έχουν απο­λέ­σει την ασφα­λι­στι­κή τους ικα­νό­τη­τα λόγω οφει­λών στα ασφα­λι­στι­κά ταμεία». 

Η πρώ­τη ΚΥΑ της συγκυ­βέρ­νη­σης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ προ­έ­βλε­πε ότι κάθε ανα­σφά­λι­στος που παίρ­νει παρα­πεμ­πτι­κό απ’ τις δημό­σιες δομές του Πρω­το­βάθ­μιου Εθνι­κού Δικτύ­ου Υγεί­ας (ΠΕΔΥ) ή τα Τακτι­κά Εξω­τε­ρι­κά Ιατρεία των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων μπο­ρεί να νοση­λευ­τεί δωρε­άν σε δημό­σιο νοσο­κο­μείο. Η νοση­λεία εγκρι­νό­ταν από τρι­με­λή επι­τρο­πή σε κάθε νοσο­κο­μείο. Οταν το περι­στα­τι­κό ήταν επεί­γον δε χρεια­ζό­ταν η παρα­πά­νω δια­δι­κα­σία και η εισα­γω­γή του περι­στα­τι­κού γινό­ταν χωρίς παραπεμπτικά.

Η νοση­λεία των ανα­σφα­λί­στων –σύμ­φω­να με την ΚΥΑ- βάρυ­νε «τους εγκε­κρι­μέ­νους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς των νοσο­κο­μεί­ων». Για όσους απ’ τους ανα­σφά­λι­στους δεν υπήρ­χε, για διά­φο­ρους λόγους, δυνα­τό­τη­τα κάλυ­ψης της δαπά­νης νοση­λεί­ας τους με βάση τις δυό ΚΥΑ της συγκυ­βέρ­νη­σης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, τα δημό­σια νοσο­κο­μεία έστελ­ναν τα χρέη τους στις εφο­ρί­ες, οι οποί­ες –με τη σει­ρά τους- έστελ­ναν στους νοση­λευ­θέ­ντες «μπου­γιουρ­ντί» από 1000–6000 ευρώ. «Μπου­γιουρ­ντί» εκεί­νης της περιό­δου εξα­κο­λου­θούν να φτά­νουν και σήμε­ρα σε νοσηλευθέντες.

Σε συνά­ντη­ση (6.3.2017) του υπουρ­γού Υγεί­ας Ανδρέα Ξαν­θού με την Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Αθη­νών-Πει­ραιώς (ΕΙΝΑΠ) παρου­σιά­στη­καν τα παρα­κά­τω στοιχεία:

  • Μέχρι την ψήφι­ση του νόμου 4368  είχαν βεβαιω­θεί 28 εκ. ευρώ ως δαπά­νες ανα­σφά­λι­στων. Αυτές τις οφει­λές τα δημό­σια νοσο­κο­μεία τις έστει­λαν στις εφο­ρί­ες, οι οποί­ες με τη σει­ρά τους τις προ­ώ­θη­σαν με «μπου­γιουρ­ντί» στους νοσηλευθέντες. 
  • Μετά την ψήφι­ση του νόμου 4368/2016 και την έκδο­ση της σχε­τι­κής έχουν σωρευ­τεί στα δημό­σια νοσο­κο­μεία χρε­ω­στι­κά 155 εκ. ευρώ για τη νοση­λεία ανασφάλιστων. 

Ο Ανδρέ­ας Ξαν­θός είπε στην ΕΙΝΑΠ ότι δόθη­κε εντο­λή μετά την ψήφι­ση του νόμου τα νοσο­κο­μεία να μην στέλ­νουν τις οφει­λές των ανα­σφά­λι­στων στις εφο­ρί­ες. Για τα πρίν το νόμο 4368  χρέη ο υπουρ­γός  είπε οτι είχε δοθεί οδη­γία να στα­μα­τή­σουν οι εφο­ρί­ες να στέλ­νουν «μπου­γιουρ­ντί» στους νοση­λευ­θέ­ντες ‑πρα­κτι­κή που δεν τηρεί­ται σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις, όπως απο­κά­λυ­ψε η εφη­με­ρί­δα «Παρα­πο­λι­τι­κά» στις 4.3.2017.

Απ’ τα συγκρι­τι­κά στοι­χεία προ­κύ­πτει ότι και οι δυό ρυθ­μί­σεις κινού­νται στα πλαί­σια των «μνη­μο­νια­κής πει­θαρ­χί­ας» με δια­φο­ρε­τι­κό μείγ­μα πολι­τι­κής. Απλά η συγκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ έλε­γε ωμά  ότι το κόστος των ανα­σφά­λι­στων θα καλύ­πτε­ται απ’ τους εγκε­κρι­μέ­νους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων, τα οποία ήδη βαρια­να­σαί­νουν απ΄τη μόνι­μη οικο­νο­μι­κή θηλιά των άγριων περι­κο­πών, ενώ η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενταλ­μα­το­ποιεί τα χρέη και κρα­τά­ει το «μεγά­λο κατόρ­θω­μα» κρυμ­μέ­νο στο συρτάρι.

Αδιά­ψευ­στα είναι τα στοι­χεία απ’ τις επι­χο­ρη­γή­σεις –περιέ­χο­νται στις επί­ση­μες κατα­νο­μές του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας- των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων για τους ανα­σφά­λι­στους. Τα τελευ­ταία χρό­νια ήταν οι εξής:  2014  2 εκ. ευρώ. 2015 1,265 εκ. ευρώ. 2016 1,265 εκ. ευρώ. 2017 1 εκ. ευρώ.

Μ’ άλλα λόγια για νοση­λεί­ες δύο χρό­νων, που η δαπά­νη ανέρ­χε­ται σε 155 εκ. ευρώ, η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επι­χο­ρή­γη­σε τα δημό­σια νοσο­κο­μεία 2,265 εκ. ευρώ. Ήτοι με το 1,5%!

Φαί­νε­ται, δηλαδή,καθαρά ότι η νοση­λεία των ανα­σφα­λί­στων καλύ­πτε­ται απ’ τις πιστώ­σεις για τις λει­τουρ­γι­κές δαπά­νες των νοσο­κο­μεί­ων που για τα έτη 2016 και 2017 παρέ­μει­ναν καθη­λω­μέ­νες στα 1,156 δισ.ευρώ. Έτσι ανα­σφά­λι­στοι και ασφα­λι­σμέ­νοι υπο­φέ­ρουν το ίδιο στην ώρα της ανά­γκης και της νοσηλείας.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός για υπερ­κε­ρά­σει αυτή τη δρα­μα­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και για να δεί­ξει ότι «η κυβέρ­νη­ση βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό των ευπα­θών ομά­δων» ‑όπως λέει και ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας Αλέ­κος Φλα­μπου­ρά­ρης * — ξεπερ­νά ακό­μα και τον Τοτό στην επι­κοι­νω­νια­κή επιχειρηματολογία.

Ο Τοτός, λοι­πόν, πρό­τει­νε στο δάσκα­λό του να παί­ξουν το παι­γνί­δι των γνώ­σε­ων αρχί­ζο­ντας αυτός πρώ­τος τις ερωτήσεις.

-Αν χάνεις θα μου δίνεις 50 ευρώ. Αν χάνω εγώ θα σου δίνω 5 ευρώ, είπε ο Τοτός και ο δάσκα­λος συμφώνησε.

-Ποιο είναι το θηλα­στι­κό, που ζει στα έγκα­τα των ωκε­α­νών και μπο­ρεί να πετά­ξει στα 10.000 πόδια, ρώτη­σε ο Τοτός.

-Δεν ξέρω, απά­ντη­σε ο δάσκαλος.

-Δώσε μου 50 ευρώ. Και τώρα η σει­ρά σου.

-Ποιο είναι αυτό το ζώο, που με ρώτη­σες; ρώτη­σε με τη σει­ρά του ο δάσκαλος.

-Ούτε και ’γώ ξέρω. Πάρε 5 ευρώ (!) απά­ντη­σε ο Τοτός.

Αυτή την προ­σφι­λή πρα­κτι­κή μετήλ­θε ο πρω­θυ­πουρ­γός και με τους συντα­ξιού­χους: Συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή των άγριων περι­κο­πών στις συντά­ξεις –μετα­ξύ των οποί­ων και η αφαί­ρε­ση των δώρων Χρι­στου­γέν­νων, Πάσχα και καλο­και­ριού- εμφα­νί­στη­κε και ως –κατά την έκφρα­σή του- δότης της 13ης σύντα­ξης στο τέλος του 2016.

Πάλι απ’ το βήμα της βου­λής (24.2.2017) ο Αλέ­ξης Τσί­πρας είπε: “Δώσα­με, εφά­παξ 13η σύντα­ξη 620 εκ. ευρώ στους χαμη­συ­ντα­ξιού­χους”. Για να πλειο­δο­τή­σει την επο­μέ­νη (25.2.2017) ο υπουρ­γός  Μετα­φο­ρών Χρί­στος Σπίρ­τζης ότι η ανα­πλή­ρω­ση των νέων αντι­σταθ­μι­στι­κών μέτρων, που συμ­φώ­νη­σαν κυβέρ­νη­ση και κουαρ­τέ­το, για τους συντα­ξιού­χους θα γίνει με την 13η και τη 14η σύντα­ξη(!!), “εφό­σον βέβαια υπάρ­χουν πλε­ο­νά­σμα­τα” και εφό­σον ο συντα­ξιού­χος “δεν έχει εισο­δή­μα­τα”. Εφό­σον, δηλα­δή, ο συντα­ξιού­χος είναι στο περι­θώ­ριο και ζεί στα παγκάκια.

Και μόνο το κον­δύ­λι των 620 εκ. ευρώ απο­τε­λεί πρό­κλη­ση για τους συντα­ξιού­χους, οι οποί­οι από μια πλή­ρη 13η σύντα­ξη χάνουν του­λά­στον 2,5 δισ. ευρώ. Δηλα­δή κυβέρ­νη­ση και δανει­στές αφαι­ρούν κοντά από 2,5 δισ. ευρώ  από όλους τους συντα­ξιού­χους και επι­στρέ­φο­ντας  τα ψίχου­λα των 620 εκ. στους πιό πει­να­σμέ­νους γέρο­ντες εμφα­νί­ζο­νται –όπως και στους ανα­σφά­λι­στους-  ως ευερ­γέ­τες τους.

Έτσι δημιουρ­γού­νται τα πλε­ο­νά­σμα­τα για τα δημό­σια νοσο­κο­μεία –που παρου­σιά­ζει το υπουρ­γείο Υγεί­ας για προ­πα­γαν­δι­στι­κούς λόγους στο εσω­τε­ρι­κό- αλλά και το συνο­λι­κό «ματω­μέ­νο πλε­ό­να­σμα», που δίνει πρό­σω­πο στη συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, απέ­να­ντι στους δανειστές.

 

 anazitisi sta skoupidiaΗ φωτο­γρα­φία αφιε­ρώ­νε­ται στον υπουρ­γό Επι­κρα­τεί­ας Αλέ­κο Φλα­μπου­ρά­ρη, που είχε υπο­στη­ρί­ξει (29.1.2017 στο ΣΚΑΪ) ότι δεν βλέ­πει πια πει­να­σμέ­νους να ψάχνουν στους σκπου­πι­δο­τε­νε­κέ­δες. Το στιγ­μιό­τυ­πο είναι  απ’ το μεση­μέ­ρι της 17.3.2017 σε κεντρι­κό δρό­μο της Νέας Ιωνί­ας. Δηλα­δή λίγες ώρες μετά τις απα­ντή­σεις του Αλέ­ξη Τσί­πρα για την υγεία στη Βουλή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο