Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΠΑΜΕ για τις αμβλώσεις: «Τα δικαιώματα των γυναικών είναι αδιαπραγμάτευτα!»

«Τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών είναι αδια­πραγ­μά­τευ­τα!» τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ για την από­φα­ση του ανώ­τα­του δικα­στη­ρί­ου των ΗΠΑ σχε­τι­κά με το δικαί­ω­μα στην άμβλωση.

Ανα­φέ­ρει:

«Τη στιγ­μή που παρά­γε­ται ασύλ­λη­πτος πλού­τος και η επι­στή­μη κάνει άλμα­τα και μπο­ρεί να λύσει τερά­στια προ­βλή­μα­τα της κοι­νω­νί­ας οι εργα­ζό­με­νοι ζού­με την κλι­μά­κω­ση του αυταρ­χι­σμού, της κατα­στο­λής, της αντιδραστικοποίησης.

Η από­φα­ση του Ανώ­τα­του Δικα­στη­ρί­ου των ΗΠΑ για τις αμβλώ­σεις δεί­χνει ότι η αντί­δρα­ση και ο σκο­τα­δι­σμός είναι η φυσι­κή εξέ­λι­ξη ενός συστή­μα­τος που στη­ρί­ζε­ται στην αδι­κία και την εκμε­τάλ­λευ­ση. Ενός συστή­μα­τος που στην προ­σπά­θειά του να δια­φυ­λά­ξει την κερ­δο­φο­ρία των λίγων θα θρέ­φει και θα καλ­λιερ­γεί ότι πιο αντι­δρα­στι­κό και οπι­σθο­δρο­μι­κό, τρα­βώ­ντας την κοι­νω­νία προς τα πίσω.

Γι’ αυτές τις εξε­λί­ξεις είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες και δυνά­με­ων που τώρα παρου­σιά­ζο­νται ως υπε­ρα­σπι­στές των δικαιω­μά­των των γυναι­κών και της προ­ό­δου, αλλά χρό­νια τώρα χάι­δευαν τα αυτιά σε ακρο­δε­ξιές, φασι­στι­κές δυνά­μεις, τσά­κι­ζαν τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζό­με­νων γυναι­κών και έστρω­ναν το έδα­φος για τις σημε­ρι­νές εξελίξεις.

Το δικαί­ω­μα των γυναι­κών στην άμβλω­ση κατα­κτή­θη­κε ως συνέ­χεια μεγά­λων εργα­τι­κών και κοι­νω­νι­κών αγώ­νων για την ισο­τι­μία και τα δικαιώ­μα­τα των γυναικών.

Δε θα γυρί­σου­με στον Μεσαίωνα!

Υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τα αυτο­νό­η­τα δικαιώ­μα­τα των γυναικών!

Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να για να τρα­βή­ξει η κοι­νω­νία προς τα μπρος και να στεί­λει αυτούς στο χρο­νο­ντού­λα­πο της ιστορίας!»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο