Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΠΑΜΕ για το έγκλημα στο Πέραμα: Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των αφεντικών!

Όχι άλλο αίμα εργα­τών για τα κέρ­δη των αφε­ντι­κών τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση το ΠΑΜΕ για τον νεκρό εργά­τη και τους δυο τραυ­μα­τί­ες στη ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή ζώνη Περάματος. 

Η ανα­κοί­νω­ση:

«Το ΠΑΜΕ εκφρά­ζει τα βαθιά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους συνα­δέλ­φους του 47χρονου εργά­τη που έχα­σε τη ζωή του σήμε­ρα στα ναυ­πη­γεία στο Πέραμα.

Ακό­μη 2 συνά­δελ­φοι μας τραυ­μα­τί­στη­καν σοβα­ρά και νοση­λεύ­ο­νται. Κανέ­να μέτρο ασφά­λειας, ούτε τεχνι­κός ασφα­λεί­ας δεν υπήρ­χαν. Από την πρώ­τη στιγ­μή το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας καθώς και αντι­προ­σω­πεία της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ βρί­σκο­νται στο σημείο.

Μόνο τον τελευ­ταίο μήνα μετρά­με νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες στα ναυ­πη­γεία Ελευ­σί­νας, στα ναυ­πη­γεία της Σύρου, στα ναυ­πη­γεία Σπανοπουλου.

Ενώ η Κυβέρ­νη­ση πανη­γύ­ρι­ζε, οργά­νω­νε φιέ­στες, και ο Υπουρ­γός Γεωρ­γιά­δης προ­κα­λού­σε μιλώ­ντας για «χαμο­γε­λα­στά πρό­σω­πα» οι εργα­ζό­με­νοι πάλευαν ενά­ντια στην αδή­λω­τη και ανα­σφά­λι­στη εργα­σία, για μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής και της ασφά­λειας των εργα­ζο­μέ­νων σε Πέρα­μα, Σκα­ρα­μα­γκά, Ελευ­σί­να, Σύρο.

Από την αρχή του 2023 το συν­δι­κά­το έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει τέσ­σε­ρις απερ­γί­ες με την κυβέρ­νη­ση, την μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία, τους ανθρώ­πους της, καθώς και ορι­σμέ­να ΜΜΕ, να τρο­μο­κρα­τούν, να συκο­φα­ντούν. Τέτοια ανά­πτυ­ξη θέλουν με την εκμε­τάλ­λευ­ση να απο­γειώ­νε­ται, με απο­τέ­λε­σμα, εργα­ζό­με­νοι να μην γυρ­νά­νε ζωντα­νοί στο σπί­τι τους, στις οικο­γέ­νειες τους.

Δεν θα μετρά­με νεκρούς για τα κέρ­δη τους!

Δεν θα γίνουν οι χώροι δου­λειάς κοι­λά­δες των Τεμπών!

Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να για μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας στους χώρους δουλειάς!

Να πλη­ρώ­σουν οι υπεύθυνοι!

Οι ίδιοι οι εργα­ζό­με­νοι, με το συν­δι­κά­το Μετάλ­λου δίνουν άμε­ση απάντηση!

Καλού­με τα συν­δι­κά­τα άμε­σα να πάρουν πρω­το­βου­λί­ες αλλη­λεγ­γύ­ης και στή­ρι­ξης των εργα­ζο­μέ­νων στην Ναυπηγοεπισκευή!»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο