Το ΠΑΜΕ για το έγκλημα στο Πέραμα: Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των αφεντικών!

Όχι άλλο αίμα εργα­τών για τα κέρ­δη των αφε­ντι­κών τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση το ΠΑΜΕ για τον νεκρό εργά­τη και τους δυο τραυ­μα­τί­ες στη ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή ζώνη Περά­μα­τος.  Η ανα­κοί­νω­ση: «Το ΠΑΜΕ εκφρά­ζει τα βαθιά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους συνα­δέλ­φους του 47χρονου εργά­τη που έχα­σε τη ζωή του σήμε­ρα στα ναυ­πη­γεία στο Πέρα­μα. Ακό­μη 2 … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το ΠΑΜΕ για το έγκλη­μα στο Πέρα­μα: Όχι άλλο αίμα εργα­τών για τα κέρ­δη των αφε­ντι­κών!.