Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την Δολοφονία Μετανάστη Συνδικαλιστή στην Ιταλία — Προλετάριοι Όλων των Χωρών Ενωθείτε

Το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο καταγ­γέλ­λει την δολο­φο­νία του μετα­νά­στη εργά­τη Soumaila Sacko, μέλος της Συν­δι­κα­λι­στι­κής Οργά­νω­σης USB Ιτα­λί­ας που πυρο­βο­λή­θη­κε το βρά­δυ της Κυρια­κής, 3 Ιούνη.

Ο Soumaila Sacko ήταν μαχη­τι­κό στέ­λε­χος της USB στην πρώ­τη γραμ­μή των αγώ­νων για τα δικαιώ­μα­τα των πάνω από 4000 μετα­να­στών εργα­τών γης στα χωρά­φια της Καλα­βρί­ας. Ο Συν­δι­κα­λι­στής πυρο­βο­λή­θη­κε το βρά­δυ της Κυρια­κής την ώρα που μαζί με άλλους μετα­νά­στες έψα­χναν υλι­κά σε ένα εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο εργο­στά­σιο, από έναν άνδρα που στα­μά­τη­σε το αμά­ξι του και πυρο­βό­λη­σε 4 φορές εν ψυχρώ. Μια από τις σφαί­ρες βρή­κε τον Soumaila Sacko στο κεφά­λι, σκο­τώ­νο­ντας τον, ενώ άλλοι δυο μετα­νά­στες τραυ­μα­τί­στη­καν. Οι μετα­νά­στες εκεί­νη την ώρα έψα­χναν υλι­κά για τις καλύ­βες τους στο γει­το­νι­κό γκέ­το του Σαν Φερ­δι­νάν­δο, το οποίο είχε γίνει στό­χος επί­θε­σης και τον Γενά­ρη από ακροδεξιούς.

Η συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση USB καταγ­γέλ­λει ότι το κίνη­τρο της δολο­φο­νί­ας ήταν το μαύ­ρο χρώ­μα του δέρ­μα­τος των μετα­να­στών και η επί­θε­ση αυτή έλα­βε χώρα λίγες ώρες μόνο μετά τις ρατσι­στι­κές δηλώ­σεις του νέου Υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών της Ιτα­λί­ας και αρχη­γού της ακρο­δε­ξιάς Λέγκας, Σαλβίνι.

Η USB, μέλος της ΠΣΟ στην Ιτα­λία, απά­ντα στην ρατσι­στι­κή δολο­φο­νία με Γενι­κή Απερ­γία στα χωρά­φια της Καλα­βρί­ας και πανι­τα­λι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Ρώμη στις 16 Ιούνη.

Το ΠΑΜΕ εκφρά­ζει την Αλλη­λεγ­γύη του στον αγώ­να Ιτα­λών και Μετα­να­στών εργα­τών, ενά­ντια στον κοι­νό αντί­πα­λο που είναι το σύστη­μα που γεν­νά τη φτώ­χεια, τους πολέ­μους, την εκμε­τάλ­λευ­ση και τον ρατσισμό.

Εκφρά­ζου­με τα θερ­μά μας συλ­λυ­πη­τή­ρια στους συντρό­φους, τους φίλους και τους οικεί­ους του Soumaila Sacko, στην USB.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο