Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη, σε αποστολή αλληλεγγύης

29η Νοέμβρη — Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό 

Με αφορ­μή την 29η Νοέμ­βρη, Διε­θνή Ημέ­ρα Αλλη­λεγ­γύ­ης προς τον παλαι­στι­νια­κό λαό, το ΠΑΜΕ, «καλεί τα συν­δι­κά­τα και τους εργα­ζό­με­νους της Ελλά­δας να δυνα­μώ­σουν την αλλη­λεγ­γύη τους στον αγω­νι­ζό­με­νο παλαι­στι­νια­κό λαό».

Στο κάλε­σμά του, το ΠΑΜΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Συνε­χί­ζο­ντας τις πρω­το­βου­λί­ες και δρά­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης το ΠΑΜΕ ήδη βρί­σκε­ται στην Παλαι­στί­νη, στη­ρί­ζο­ντας την απο­στο­λή αλλη­λεγ­γύ­ης συν­δι­κά­των της Ευρώ­πης, μελών της ΠΣΟ.

Η αντι­προ­σω­πεία των συν­δι­κά­των έφτα­σε χθες Πέμ­πτη 28 Νοέμ­βρη στην Παλαι­στί­νη. Θα έχει συνα­ντή­σεις με τοπι­κά συν­δι­κά­τα και οργα­νώ­σεις.

Σήμε­ρα 29 Νοέμ­βρη θα συμ­με­τά­σχει σε εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό που οργα­νώ­νει η Παγκό­σμια Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ομοσπονδία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο