Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το παρμπρίζ ξεθολώνει με ζεστό ή κρύο αέρα;

Με την κακο­και­ρία “EVA” να έρχε­ται και να παρέ­χε­ται και το κρά­τος –όπως πάντα “στο ύψος του” να στέλ­νει μηνύ­μα­τα, σπά­ζο­ντάς μας τα νεύ­ρα μαζί με ‑το χει­ρό­τε­ρο … τα κωμι­κο­τρα­γι­κά με τις μισές αλή­θειες  “βγάλ­τε τις συσκευ­ές από την πρί­ζα, μην αγγί­ζε­τε σωληνώσεις”!

θα ασχο­λη­θού­με με ένα πρα­κτι­κό θέμα, χρή­σι­μο ειδι­κά φθι­νό­πω­ρο — χει­μώ­να, αλλά όχι μόνο: με το θόλω­μα του παρ­μπρίζ (τοπι­κά ή και συνο­λι­κά) ένα εξαι­ρε­τι­κά σύνη­θες φαι­νό­με­νο που προ­κα­λεί­ται –θυμη­θεί­τε τη φυσι­κή, όταν η εξω­τε­ρι­κή θερ­μο­κρα­σία είναι χαμη­λό­τε­ρη από την εξω­τε­ρι­κή και τα επί­πε­δα υγρα­σί­ας εσω­τε­ρι­κά είναι αυξημένα.

Και αν στο σπί­τι, που συμ­βαί­νει ακρι­βώς το ίδιο –ειδι­κά στα παλιά που δεν έχουν διπλά τζά­μια τα πράγ­μα­τα είναι απλά, στο αυτο­κί­νη­το –ειδι­κά στις υψη­λές ταχύ­τη­τες δεν υπάρ­χει η πολυ­τέ­λεια για λιγό­τε­ρο ή περισ­σό­τε­ρο επι­τυ­χη­μέ­νες μεθό­δους, με κίν­δυ­νο ακό­μη και για τη ζωή –τη δική μας, των συνε­πι­βα­τών και των άλλων οδηγών.

Η θερ­μο­κρα­σία στο εσω­τε­ρι­κό του αυτο­κι­νή­του είναι κανο­νι­κά την κρύα περί­ο­δο γύρω στους 20οC –για όσες-ους κρυου­λιά­ρισ­σες-ηδες και φου­λά­ρουν τη θέρ­μαν­ση, τα πράγ­μα­τα χει­ρο­τε­ρεύ­ουν δρα­μα­τι­κά- και η εξω­τε­ρι­κή συνή­θως γύρω στους 8–10οC, για τη Βόρεια Ελλά­δα κάτω από 5οC και κοντά στο μηδέν και για την Ευρώ­πη …»Σιβη­ρία» δηλα­δή συχνά κάτω από το μηδέν.

Η λύση είναι βασι­κά μονο­σή­μα­ντη και έχει να κάνει με επι­κε­ντρω­μέ­νη παρο­χή του θερ­μού αέρα (που προ­έρ­χε­ται από το σύστη­μα του κλι­μα­τι­σμού –καταρ­χήν χωρίς να είναι στη θέση AC) στο παρ­μπρίζ, με διά­φο­ρες επι­λο­γές που μπο­ρούν να επι­τα­χύ­νουν τη δια­δι­κα­σία, απο­κα­θι­στώ­ντας την ορα­τό­τη­τα και τις οποί­ες ο οδη­γός πρέ­πει να γνω­ρί­ζει προ­κα­τα­βο­λι­κά για την κακή στιγμή.

Από κει και πέρα ανά­λο­γα με το είδος της θέρ­μαν­σης \ κλι­μα­τι­σμού (άλλα τα μάτια του λαγού …λέει ο λαός) που έχει να κάνει βασι­κά με την τεχνο­λο­γία –και το κόστος, του οχή­μα­τος μπο­ρεί να γίνουν τα παρα­κά­τω που έχουν να κάνουν τόσο με καθα­ρό παρ­μπρίζ ‑βέλ­τι­στο απο­τέ­λε­σμα (και όχι μόνο, για­τί συχνά η θολού­ρα «αγκα­λιά­ζει» το αυτο­κί­νη­το –πλαϊ­νά τζά­μια κλπ) όσο και με την έκτα­κτη ανάγκη

Επι­λο­γή εισ­ροή αέρα από το εξω­τε­ρι­κό περι­βάλ­λον και όχι την ανα­κύ­κλω­ση (ή 50|50 –δοκι­μά­στε)

Ενερ­γο­ποί­η­ση του air condition, καθώς η χρή­ση του θα μειώ­σει σημα­ντι­κά τα επί­πε­δα της υγρα­σί­ας στο εσω­τε­ρι­κό του αυτο­κι­νή­του ‑κατευ­θύ­νο­ντας τον αέρα σε εκεί­να στα σημεία που εντο­πί­ζε­ται το πρό­βλη­μα –εφ όσον το αυτο­κί­νη­το δια­θέ­τει αυτά τα καλού­δια (100% απο­τε­λε­σμα­τι­κό αν έχει τζιπ Μερ­σε­ντέ με εξό­δους κλι­μα­τι­σμού 25 σημεί­ων…) και «παί­ζο­ντας» με τη θερ­μο­κρα­σία του συστή­μα­τος κλι­μα­τι­σμού, αλλά και εδώ… υπάρ­χουν δύο σχολές.

Εκεί­νη που υπο­στη­ρί­ζει ότι ο ψυχρός αέρας είναι ο πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κός, καθώς εξι­σορ­ρο­πεί τη θερ­μο­κρα­σία στην εξω­τε­ρι­κή πλευ­ρά του παρ­μπρίζ με την εσω­τε­ρι­κή και αυτή που ποντά­ρει στο γεγο­νός ότι ο θερ­μός αέρας έχει –μετα­ξύ άλλων- την ιδιό­τη­τα να μειώ­νει ταχύ­τε­ρα τις συμπυκνώσεις-υγρασία.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα –εκτός από τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του κάθε αυτο­κι­νή­του, θεω­ρία και πρά­ξη δεί­χνουν ότι ο θερ­μός αέρας είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρος στην πλειο­νό­τη­τα των περι­πτώ­σε­ων, ακό­μα και σε ιδιαί­τε­ρα χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες όπου το χιό­νι και ο πάγος απο­τε­λούν μια μόνι­μη απει­λή για την ορα­τό­τη­τα του οδηγού.

Τα και­νούρ­για ηλε­κτρι­κά έχουν το πλε­ο­νέ­κτη­μα του θερ­μαι­νό­με­νο παρ­μπρίζ (μέσω αόρα­των αντι­στά­σε­ων), που είναι η λύση δεδο­μέ­νου ότι η συνε­χής χρή­ση του κλι­μα­τι­σμού οδη­γεί στον περιο­ρι­σμό της αυτο­νο­μί­ας και αν «μεί­νεις» με «ψόφο» έξω την έβαψες!

Τέλος: Μη δοκιμάσετε ποτέ τρέχοντας με 150 στην εθνική, να «χαράξετε» το τζάμι για να μπει φρέσκος αέρας γιατί …απλά μην το δοκιμάσετε!

Όπως ακρι­βώς το “θόλω­μα” εν κινή­σει προ­κύ­πτει από τη συμπύ­κνω­ση υγρα­σί­ας έτσι ακρι­βώς οι υδρα­τμοί στον αέρα προ­σκολ­λώ­νται στην κρύα επι­φά­νεια του αμα­ξώ­μα­τος σε στά­ση (ειδι­κά αν το αφή­σου­με εκτε­θει­μέ­νο την παγω­μέ­νη νύχτα σε θερ­μο­κρα­σί­ες κοντά στο μηδέν) με απο­τέ­λε­σμα  μια σκλη­ρή “ομί­χλη πάγου” πάχους 1–5mm.

Τι να ΜΗΝ κάνεις

Μη ρίξεις ζεστό καυ­τό νερό στο παρμπρίζ

Η από­το­μη αλλα­γή θερ­μο­κρα­σί­ας από το παγω­μέ­νο παρ­μπρίζ στο καυ­τό νερό μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει ακό­μα και σπά­σι­μο. Επι­πλέ­ον, σε πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, το ζεστό νερό που ρίχνε­ται στον αέρα μετα­τρέ­πε­ται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σε ψιλά παγά­κια όταν έρθει σε επα­φή με τον παγω­μέ­νο αέρα.

Μην αφαι­ρέ­σεις τον πάγο με μεταλ­λι­κό αντικείμενο

Εάν δεν έχεις πλα­στι­κή ξύστρα πάγου, θα πρέ­πει να απο­φύ­γεις οποια­δή­πο­τε μεταλ­λι­κή εναλ­λα­κτι­κή, όπως σπά­του­λα, ή άλλο μεταλ­λι­κό μεταλ­λι­κό αντι­κεί­με­νο, που μπο­ρεί εύκο­λα να χαρά­ξει το παρ­μπρίζ να κατα­στρέ­ψεις τη βαφή του αυτο­κι­νή­του κλπ.

Μη χρη­σι­μο­ποιείς πιστο­λά­κι για μαλ­λιά ή θερμάστρα

Γενι­κό­τε­ρα ο κανό­νας είναι ο εξής: Οποια­δή­πο­τε αλλα­γή της θερ­μο­κρα­σί­ας του παγω­μέ­νου παρ­μπρίζ, θα πρέ­πει να γίνε­ται μόνο με τα μέσα του ίδιου του αυτο­κι­νή­του (κλι­μα­τι­σμός). Οποια­δή­πο­τε άλλη εναλ­λα­κτι­κή, όπως πιστο­λά­κι για τα μαλ­λιά, θερ­μά­στρα, ή ακό­μα και το καυ­τό νερό μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν ανε­πα­νόρ­θω­τη ζημιά.

Μη χρη­σι­μο­ποιείς τους υαλοκαθαριστήρες

Το να τους ανοί­ξεις θα χει­ρο­τε­ρέ­ψει την κατά­στα­ση, καθώς, το μόνο που θα κατα­φέ­ρουν είναι να απλώ­σουν τον πάγο σε ολό­κλη­ρο το τζά­μι, δυσκο­λεύ­ο­ντας ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την ορατότητα.

Γι αυτό και είναι σημα­ντι­κό προ­τού ξεκι­νή­σεις κι ενερ­γο­ποι­ή­σεις τους υαλο­κα­θα­ρι­στή­ρες να σιγου­ρευ­τείς ότι το θάμπω­μα στο τζά­μι δεν έχει προ­κλη­θεί από πάγο.

Τι πρέπει να κάνεις

Άνα­ψε τη θέρ­μαν­ση για το παρμπρίζ

Πρό­κει­ται για το πιο εύκο­λο και κοι­νό βήμα. Όμως θέλει χρό­νο για­τί όταν το αυτο­κί­νη­το είναι κρύο και οι περι­βάλ­λου­σες θερ­μο­κρα­σί­ες χαμη­λές, το να ανά­ψεις τη θέρ­μαν­ση για το παρ­μπρίζ – χωρίς γκα­ζά­ρι­σμα θέλεις πάνω από 15 λεπτά, πέρα από την κατανάλωση…

Χρη­σι­μο­ποί­η­σε αντι­πα­γω­τι­κό σπρέι –αν δεν έχεις, μπο­ρείς με λίγο αλα­τό­νε­ρο, ή νερό (το σπρέι με φει­δώ, καθώς το πολύ αλά­τι μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει ζημιά) ή οινό­πνευ­μα (⅓ του μπου­κα­λιού με νερό βρύ­σης + ίση ποσό­τη­τα –ποτέ πάνω από 70% αλκο­ό­λης ) και μετά μία ξύστρα πάγου για ό,τι έχει απο­μεί­νει στο παρμπρίζ.

Αφαί­ρε­σε τον πάγο απευ­θεί­ας με πλα­στι­κή ξύστρα (ξεκι­νώ­ντας με μαλα­κή βούρτσα)

Άνοι­ξε το σύστη­μα από­ψυ­ξης για τα πίσω τζάμια

Μέχρι να τελειώ­σου­με το σημεί­ω­μα … άφα­ντη και η “EVA”

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από
carandmotor.gr & spotawheel.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο