Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν για να προειδοποιήσει τις ΗΠΑ

Ο στρα­τός της Κίνας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως πρό­σφα­τα διε­ξή­γα­γε γυμνά­σια γύρω από την Ταϊ­βάν ως μία “σοβα­ρή προει­δο­ποί­η­ση” απέ­να­ντι στη “συμπαι­γνία” της με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, μετέ­δω­σαν κινε­ζι­κά ΜΜΕ.

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν προ­κά­λε­σε τη Δευ­τέ­ρα την οργή της Κίνας εμφα­νι­ζό­με­νος να στέλ­νει ένα μήνυ­μα ότι η πολι­τι­κή “στρα­τη­γι­κής ασά­φειας” των ΗΠΑ σχε­τι­κά με την Ταϊ­βάν έχει αλλά­ξει, λέγο­ντας πως οι ΗΠΑ θα εμπλα­κούν στρα­τιω­τι­κά αν η Κίνα επι­τε­θεί στο νησί.

Ωστό­σο ο Μπάι­ντεν δήλω­σε χθες, Τρί­τη, ότι δεν υπάρ­χει αλλα­γή στην πολι­τι­κή των ΗΠΑ.

Η Διοί­κη­ση Ανα­το­λι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων του Λαϊ­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού της Κίνας δήλω­σε πως πρό­σφα­τα πραγ­μα­το­ποί­η­σε περι­πο­λία και γυμνά­σια στον ενα­έ­ριο χώρο και στη θάλασ­σα γύρω από την Ταϊβάν.

“Είναι μια σοβα­ρή προει­δο­ποί­η­ση ενα­ντί­ον της πρό­σφα­της συμπαι­γνί­ας ανά­με­σα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και την Ταϊ­βάν”, δήλω­σε εκπρό­σω­πος της διοί­κη­σης, ο Σι Γι, σύμ­φω­να με την κρα­τι­κή τηλεόραση.

“Είναι υπο­κρι­τι­κό και ανώ­φε­λο για τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες να λένε ένα πράγ­μα και να κάνουν κάτι άλλο στο θέμα της Ταϊ­βάν”, είπε.

Η Κίνα δεν έχει απο­κη­ρύ­ξει ποτέ τη χρή­ση βίας προ­κει­μέ­νου να θέσει την υπό δημο­κρα­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση Ταϊ­βάν υπό τον έλεγ­χό της, και τα Στε­νά της Ταϊ­βάν παρα­μέ­νουν ένα πιθα­νό στρα­τιω­τι­κό σημείο ανάφλεξης.

Ενώ οι ΗΠΑ συμ­μορ­φώ­νο­νται προς την πολι­τι­κή της μίας Κίνας, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας μόνο το Πεκί­νο, έχουν ανα­λά­βει δέσμευ­ση στη βάση του αμε­ρι­κα­νι­κού Νόμου για τις Σχέ­σεις με την Ταϊ­βάν “να βοη­θή­σουν να εφο­δια­στεί η Ταϊ­βάν με τα μέσα για να υπε­ρα­σπι­στεί τον εαυ­τό της”.

Παρά το γεγο­νός αυτό, δια­τη­ρού­σαν επί μακρόν πολι­τι­κή αορι­στί­ας σχε­τι­κά με την αντί­δρα­σή τους σε ένα ενδε­χό­με­νο κινε­ζι­κής επί­θε­σης στο νησί.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο