Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το «Πιστεύω» (σε όλες τις γλώσσες) στο Ισραήλ…

Αν οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί δεν είχαν χτυ­πή­σει κόκκινο.

Αν η χώρα μας δεν εμπλέ­κο­νταν ενερ­γά σε 2 ιμπε­ρια­λι­στι­κές συγκρού­σεις μετα­τρέ­πο­ντας την Ελλά­δα σε θύτη άλλων λαών και τον λαό μας σε θύμα πιθα­νών αντιποίνων.

Τότε πιθα­νά, όσον αφο­ρά την επί­σκε­ψη του Στέ­φα­νου Κασ­σε­λά­κη στις ΗΠΑ να αρκού­μα­σταν σε έναν χιου­μο­ρι­στι­κό σχο­λια­σμό για τα μέχρι στιγ­μής πεπραγ­μέ­να. Tην παρου­σία σε παρέ­λα­ση φορώ­ντας την γνω­στή λωρί­δα (όπως πριν λίγες μέρες ο Μητσο­τά­κης…) και την ανά­γνω­ση του «Πιστεύω» στην αγγλι­κή γλώσ­σα. Θα κάνα­με ένα σχό­λιο, δηλα­δή, για σου­ρε­α­λι­στι­κές στιγ­μές στρα­τη­γι­κής σύμπλευ­σης ανά­με­σα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Όμως τα πράγ­μα­τα είναι σοβα­ρά. Ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ αύριο Τρί­τη 16/04 έχει ανα­κοι­νω­θεί πως θα συνα­ντη­θεί με την AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), ένα από τα πιο ισχυ­ρά ισραη­λί­τι­κα λόμπι στις ΗΠΑ.

Ο «δεν με κρα­τά­ει κανείς» (με την έννοια που ο ίδιος το εννο­εί-κατα­λα­βαί­νει, μπο­ρεί και να ισχύ­ει, άλλω­στε αυτο­δη­μιούρ­γη­τος δηλώ­νει) μετά τη συνά­ντη­ση σε «καλό κλί­μα» με τον Ισραη­λι­νό πρέ­σβη στην Αθή­να εν μέσω σφα­γής της Παλαι­στί­νης από το κρά­τος-δολο­φό­νος του Ισρα­ήλ. Μετά την δήλω­ση πως το ΝΑΤΟ είναι μια «ιερή αμυ­ντι­κή συμ­μα­χία». Μετά την ανα­κοί­νω­ση του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανα­το­λή που ήταν copy paste με αυτή της ΝΔ. Μετά από πολ­λά μετά… Τις ώρες που η Μέση Ανα­το­λή έχει πάρει φωτιά και το Ισρα­ήλ συνε­χί­ζει τη σφα­γή στην Παλαι­στί­νη, ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συνα­ντη­θεί με ένα ισραη­λι­νό λόμπι, γνω­στό ανά­με­σα σε άλλα για τους ισχυ­ρούς δεσμούς που δια­τη­ρεί με το κόμ­μα των Ρεπου­μπλι­κά­νων στις ΗΠΑ (του Τραμπ δηλαδή).

Άλλω­στε, ομοιό­τη­τες μετα­ξύ του ίδιου και του Τραμπ παρα­δέ­χθη­κε σε συνέ­ντευ­ξη του στα πλαί­σια του Οικο­νο­μι­κού Φόρουμ των Δελ­φών πριν λίγες μέρες. Πέραν ότι και οι δύο είναι άνθρω­ποι που έχουν δια­πρέ­ψει στον ιδιω­τι­κό τομέα (αυτό το είπε γελώ­ντας), ανέ­φε­ρε πως εν μέρει συμ­φω­νεί και με την πολι­τι­κή του Τραμπ απέ­να­ντι στη Κίνα (αυτό το είπε στα σοβαρά)…

Κάπως έτσι γίνε­ται ο τρί­τος πολι­τι­κός αρχη­γός κόμ­μα­τος στην Ελλά­δα που μέσω δηλώ­σε­ων, είτε μέσω πρά­ξε­ων εκφρά­ζει συμ­φω­νία σε κάτι με τον Τραμπ. Κατά σει­ρά: Αλέ­ξης Τσί­πρας επει­δή ο Τραμπ έχει έναν «δια­βο­λι­κά καλό τρό­πο». Βελό­που­λος επει­δή «Ο Τραμπ θέλει την ειρή­νη». Κασ­σε­λά­κης επει­δή είναι καλός επι­χει­ρη­μα­τί­ας και έχει σε έναν βαθ­μό σωστή πολι­τι­κή απέ­να­ντι στην Κίνα.

Βέβαια, πρέ­πει να λέμε όλη την αλή­θεια. Το συγκε­κρι­μέ­νο ισραη­λι­τι­κό λόμπι που θα συνα­ντη­θεί ο Στέ­φα­νος Κασ­σε­λά­κης, προ­φα­νώς έχει δεσμούς και με τους «Δημο­κρα­τι­κούς» των ΗΠΑ. Επί­σης, είναι ευρέ­ως γνω­στό ότι με αυτό το λόμπι έχουν συνα­ντη­θεί — στα πλαί­σια επί­σκε­ψης τους στις ΗΠΑ, είτε στε­λε­χών του λόμπι στην Ελλά­δα- Υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσο­τά­κης, ο Ν. Δέν­διας κ.λπ.

«Όμοιος ομοίω αεί πελά­ζει…», που θα έλε­γε και ο Α. Γεωρ­γιά­δης, ένας από τους θερ­μό­τε­ρους υπο­στη­ρι­κτές, πλέ­ον, του ισραη­λι­νού κράτους.

Κλεί­νο­ντας, θα θέλα­με να κατα­γρά­ψου­με και το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ 2 (Νέα Αρι­στε­ρά), δηλα­δή οι υπουρ­γοί και τα στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που προ­σφω­νού­σαν φιλι­κά τον σφα­γέα Νετα­νιά­χου ως Μπί­μπι, δήλω­σαν ότι η επι­λο­γή του Στέ­φα­νου Κασ­σε­λά­κη να συνα­ντη­θεί με το ισραη­λί­τι­κο λόμπι δεί­χνει τις δια­φο­ρές μετα­ξύ ΣΥΡΙΖΑ 1 και ΣΥΡΙΖΑ 2. Υπερ­θε­μα­τί­ζο­ντας, ανέ­φε­ραν πως αυτοί είναι με τον γερου­σια­στή των «Δημο­κρα­τι­κών» των ΗΠΑ Μπέρ­νι Σάντερς. Αυτόν που επί σχε­δόν δύο μήνες στή­ρι­ζε τη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας το «δικαί­ω­μα του Ισρα­ήλ στην αυτο­ά­μυ­να»! Παρά­νοια «made in USA».Στην Ελλά­δα πολ­λά πράγ­μα­τα «ενώ­νουν» τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος. Όμως, όταν μιλά­με για ΗΠΑ και Ισρα­ήλ, δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα.

Πηγή: 902.gr

 

Οι Χαλα­σο­χώ­ρη­δες, Μια πολι­τι­κή σάτι­ρα του Αλέ­ξαν­δρου Παπαδιαμάντη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο