Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το «πλυντήριο» των απατημένων συζύγων και η …ΕΥΠ

Σε σχό­λιο συντά­κτη της Εφη­με­ρί­δας των Συντα­κτών (Α. Ψ.) στο φύλ­λο της Παρα­σκευ­ής 11/11 γίνε­ται κρι­τι­κή στην τοπο­θέ­τη­ση του βου­λευ­τή του ΚΚΕ Γιάν­νη Γκιό­κα στη Βου­λή, σχε­τι­κά με το γεγο­νός «ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετέ­τρε­ψε από κακούρ­γη­μα σε πλημ­μέ­λη­μα τις υπο­κλο­πές με την αλλα­γή του Ποι­νι­κού Κώδι­κα το 2019».

Βεβαί­ως, το σχό­λιο (συμ­πτω­μα­τι­κά με τον ίδιο ακρι­βώς τρό­πο που έκα­νε και η «Ομά­δα Αλή­θειας» της ΝΔ) ανα­φέ­ρε­ται μόνο στο πρώ­το κομ­μά­τι της συγκε­κρι­μέ­νης τοπο­θέ­τη­σης και παρα­λεί­πει το δεύ­τε­ρο κομ­μά­τι, ότι την αλλα­γή αυτή τη δια­τή­ρη­σε και η ΝΔ.

Το σχό­λιο επι­δο­κι­μά­ζει την αλλα­γή του αδι­κή­μα­τος από κακούρ­γη­μα σε πλημ­μέ­λη­μα, για­τί «δεν μπο­ρεί να μπαί­νει στο ίδιο τσου­βά­λι ένας ιδιώ­της που κάνει παρα­κο­λου­θή­σεις για λόγους αντι­ζη­λί­ας με τις επι­συν­δέ­σεις της ΕΥΠ». Ενδια­φέ­ρον ‑και μάλι­στα πάρα πολύ μεγά­λο- έχει και η ανα­φο­ρά του σχο­λί­ου στην Εφ. Συν. ότι οι υπο­κλο­πές της ΕΥΠ «δεν εμπί­πτουν στην παρα­πά­νω διά­τα­ξη για­τί είναι νόμι­μες». Αλή­θεια, ποιος «βγαί­νει λάδι» απ’ αυτή την τοποθέτηση;

Άρα, λοι­πόν, σύμ­φω­να με το σχό­λιο υπάρ­χουν δύο ειδών παρα­κο­λου­θή­σεις: Αυτές των απα­τη­μέ­νων συζύ­γων και οι «νόμι­μες» της ΕΥΠ. Πολύ ενδια­φέ­ρου­σα προ­σέγ­γι­ση, πολύ όμως μακριά από την πραγματικότητα.

- Αλή­θεια, δεν υπάρ­χουν παρά­νο­μες παρα­κο­λου­θή­σεις ιδιω­τών, μεγα­λο­πα­ρα­γό­ντων, μυστι­κών υπη­ρε­σιών ή και της ίδιας της ΕΥΠ, παρα­βιά­ζο­ντας ακό­μη κι αυτή την άθλια «νομι­μό­τη­τα» που δια­μόρ­φω­σαν οι κυβερνήσεις;

- Αλή­θεια, δεν γνω­ρί­ζει ο/η «Α. Ψ.» ότι στο πλαί­σιο του Ποι­νι­κού Κώδι­κα μπο­ρούν πολύ εύκο­λα να προ­βλε­φθούν δια­κε­κρι­μέ­νες περι­πτώ­σεις του βασι­κού αδι­κή­μα­τος ή και επι­βα­ρυ­ντι­κές περι­στά­σεις, έτσι ώστε να ξεχω­ρί­σει ο απατημένος/η σύζυ­γος (που όντως δεν μπο­ρεί να τιμω­ρεί­ται το ίδιο) από τον κρα­τι­κό υπάλ­λη­λο, από τον μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τία ή από τον πρά­κτο­ρα μιας μυστι­κής υπη­ρε­σί­ας, που κάνει υπο­κλο­πές — παρα­κο­λου­θή­σεις στρε­φό­με­νος όχι φυσι­κά σε βάρος του/της συζύ­γου του, που υπο­ψιά­ζε­ται ότι τον απα­τά, αλλά σε βάρος άλλων προσώπων;

- Αλή­θεια, θα μας πει για­τί δεν προ­βλέ­φθη­καν τέτοιες περι­πτώ­σεις στην ποι­νι­κή νομο­θε­σία, ούτε από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ούτε από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, εν είδει δικομ­μα­τι­κής «ομερ­τά»; Ήταν μήπως στο πλαί­σιο κι αυτό του εξορ­θο­λο­γι­σμού των ποι­νών ή μήπως του ανορ­θο­λο­γι­σμού και του «πλυ­ντη­ρί­ου», όπου εξο­μοιώ­νο­νται ανό­μοιες υπο­θέ­σεις για να πέφτουν στα μαλα­κά κάποιοι;

Με αγω­νία ανα­μέ­νου­με τις απα­ντή­σεις σε αυτά τα ερω­τή­μα­τα… Αν υπάρχουν!

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο