Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το πολεμικό δόγμα του ΝΑΤΟ θα πληρώσουν και πάλι οι λαοί (VIDEO)

Στη συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων με τον Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ Γ.Γ. του ΝΑΤΟ παρε­νέ­βη η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ. Στην τοπο­θέ­τη­σή του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης σημεί­ω­σε τα εξής:

«Οι απο­φά­σεις που πήρε το ΝΑΤΟ στη Σύνο­δo της Μαδρί­της σημα­το­δο­τούν: Επι­θε­τι­κό-πολε­μι­κό δόγ­μα συνέ­χεια και κλι­μά­κω­ση του προη­γού­με­νου, με 10πλασιασμο των στρα­τευ­μά­των του στην Ευρώ­πη που μέχρι χθες περι­κύ­κλω­ναν ήδη τη Ρωσία και με νέα εκτί­να­ξη των εξο­πλι­σμών και πολ­λα­πλα­σια­σμού των στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων που θα πλη­ρώ­σουν και πάλι οι λαοί. Τρα­νή από­δει­ξη ότι το ΝΑΤΟ μαζί με τις ΗΠΑ και την ΕΕ ούτε πριν, ούτε μετά την απα­ρά­δε­κτη ρωσι­κή εισβο­λή, αμύν­θη­καν ποτέ. Πάντα επι­θε­τι­κοί κι αντί­πα­λοι είναι με τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών όπως και αυτού της Ουκρα­νί­ας που θυσιά­στη­κε στον αντα­γω­νι­σμό του ευρω­α­τλα­ντι­σμού με τη Ρωσία για σφαί­ρες επιρροής.

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση ισχυ­ρί­ζε­ται ότι οι Νατοϊ­κές απο­φά­σεις συνι­στούν “ασφά­λεια” απέ­να­ντι στην τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα, η οποία αμφι­σβη­τεί την κυριαρ­χία και ζητά την απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των ελλη­νι­κών νησιών, μεθο­δεύ­ει γεω­τρή­σεις παρα­βιά­ζο­ντας κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Ελλά­δας. Όμως το ΝΑΤΟ ουδέ­πο­τε τα κατα­δί­κα­σε όλα αυτά με δεδο­μέ­νο ότι δεν ανα­γνω­ρί­ζει σύνο­ρα ανά­με­σα στην Ελλά­δα και την Τουρ­κία. Η Νατοϊ­κή προ­τρο­πή “βρεί­τε τα” προς τις αντα­γω­νι­ζό­με­νες αστι­κές τάξεις της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας, συνι­στά νομι­μο­ποί­η­ση των απα­ρά­δε­κτων διεκ­δι­κή­σε­ων της Τουρ­κί­ας, και μια ακό­μα επι­βε­βαί­ω­ση ότι το ΝΑΤΟ απο­τε­λεί πηγή μεγά­λων κιν­δύ­νων μη παρέ­χο­ντας καμία προ­στα­σία συνό­ρων και κυριαρ­χι­κών δικαιωμάτων».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο