Το Πορτοκάλι του Κιούμπρικ που πάντα θα μας…. Κουρδίζει

Λίγα χρό­νια μετά την ταραγ­μέ­νη δεκα­ε­τία του ’60 κι ενώ ακό­μη βρά­ζει το αίμα των νέων και οι κυβερ­νή­σεις έχουν ρίξει στο γήπε­δο της ανα­μέ­τρη­σης όλα τα όπλα κατα­στο­λής, σε συν­δυα­σμό με την προ­βο­λή της επερ­χό­με­νης ευμά­ρειας, τη δοξα­σία του κατα­να­λω­τι­σμού, ο Στάν­λεϊ Κιού­μπρικ κατα­θέ­τει τη δική του οπτι­κή και προ­βλέ­πει απαι­σιό­δο­ξα το μέλ­λον για … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το Πορ­το­κά­λι του Κιού­μπρικ που πάντα θα μας…. Κουρ­δί­ζει.