Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Πρωτοδικείο θα αποφασίσει πού θα μεγαλώσει η κόρη της Καρολάιν και του Μπ. Αναγνωστόπουλου

Τις επό­με­νες ημέ­ρες θα απο­φαν­θεί το Πρω­το­δι­κείο επί των προ­σφυ­γών που κατέ­θε­σαν οι οικο­γέ­νειες του Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λου και της δολο­φο­νη­μέ­νης από τον πιλό­το, Καρο­λάιν Κρά­ουτς, με αντι­κεί­με­νο τον τόπο δια­μο­νής του παι­διού, το οποίο πλέ­ον ζει στις Φιλιπ­πί­νες με την οικο­γέ­νεια της αδελ­φής της Καρολάιν.

Το δικα­στή­ριο, κεκλει­σμέ­νων των θυρών, εξέ­τα­σε τις αιτή­σεις της Σού­ζαν Κρά­ουτς, μητέ­ρας της Κάρο­λαιν, και των γονέ­ων του κατα­δι­κα­σμέ­νου σε ισό­βια για τη δολο­φο­νία της 20χρονης, Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λου, οι οποί­οι αντι­δρούν στη μετοί­κη­ση της εγγο­νής τους εκτός Ελλά­δας. Κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης εξε­τά­στη­καν μία ψυχί­α­τρος από την πλευ­ρά των μητρι­κών παπ­πού­δων, η οποία είχε κατα­θέ­σει και στη δίκη για το έγκλη­μα στα Γλυ­κά Νερά, και μία καθη­γή­τρια του κατα­δι­κα­σμέ­νου σε ισό­βια για τη δολο­φο­νία της 20χρονης, από την πλευ­ρά των πατρι­κών παππούδων.

Η προ­σφυ­γή των γονέ­ων της Καρο­λάιν, προς τους οποί­ους έχει δοθεί με δικα­στι­κή από­φα­ση η επι­μέ­λεια της Λυδί­ας, αφο­ρά την αλλα­γή του τρό­που και των ωρών επι­κοι­νω­νί­ας με τους πατρι­κούς παπ­πού­δες, λόγω της μετοί­κη­σης του παιδιού.

Οι γονείς του πιλό­του ζητούν να αφαι­ρε­θεί η επι­μέ­λεια του παι­διού από τους γονείς της Καρο­λάιν και να δοθεί στους ίδιους, καθώς παρα­βιά­στη­καν, όπως ανα­φέ­ρουν, οι όροι της επικοινωνίας.

Σύμ­φω­να με τον συνή­γο­ρο της οικο­γέ­νειας της Καρο­λάιν Κρά­ουτς, «το δικα­στή­ριο καλεί­ται να απο­φαν­θεί αν θα συνε­χί­σει το παι­δί να ζει στο άνε­το και ζεστό περι­βάλ­λον της οικο­γέ­νειας της Κάρο­λαιν με τα ξαδελ­φά­κια της ή θα επι­στρέ­ψει εδώ».

Από την πλευ­ρά του, ο συνή­γο­ρος των γονέ­ων του Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λου είπε πως όλη η προ­σπά­θεια των εντο­λέ­ων του αφο­ρά το καλό της εγγο­νής τους. «Το δικα­στή­ριο θα απο­φαν­θεί αν το παι­δί πρέ­πει να μεγα­λώ­σει στην Ελλά­δα με όλους τους παπ­πού­δες του ή στο άγνω­στο περι­βάλ­λον στις Φιλιπ­πί­νες. Υπάρ­χει παρά­βα­ση από­φα­σης. Οι παπ­πού­δες το έμα­θαν από την τηλε­ό­ρα­ση. Παρα­βιά­ζε­ται η από­φα­ση στο σκέ­λος της επι­κοι­νω­νί­ας. Βασι­κός σκο­πός είναι να επι­στρέ­ψει το παι­δί στην Ελλά­δα», σημεώσε.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο